Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunlara Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslar

  • Mevzuat Tarihi19.03.2010
  • KurumBakanlar Kurulu

Bu Esaslar, her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden il özel idareleri ve belediyelere ayrılacak paylardan, 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinde tanımlanan borçlarına karşılık yapılacak kesintilerin oranı ve alacaklı kurumlar arasında dağılımına ilişkin hususları düzenlemekte olup, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen Devlete olan borçları, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tanımlanan Hazine alacağı niteliğindeki borçları, İller Bankasına olan borçları ile Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü, 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddeleri kapsamında uzlaşma sağlanmış borçları ile bu maddeler kapsamındaki kuruluşlara olan ve 31/12/2006 tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş ve uzlaşma sağlanmamış olan borçlarına karşılık, bu idareler adına her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarından yapılacak kesintileri kapsar.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ, İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VE BUNLARIN BAĞLI KURULUŞLARININ BORÇLARINA KARŞILIK GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLAT TOPLAMI ÜZERİNDEN AYRILACAK PAYLARDAN YAPILACAK KESİNTİLERE İLİŞKİN ESASLAR([1])

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Esasların amacı, her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden il özel idareleri ve belediyelere ayrılacak paylardan, 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinde tanımlanan borçlarına karşılık yapılacak kesintilerin oranı ve alacaklı kurumlar arasında dağılımına ilişkin hususları belirlemektir.

(2) Bu Esaslar, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen Devlete olan borçları, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tanımlanan Hazine alacağı niteliğindeki borçları, İller Bankasına olan borçları ile Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü, 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddeleri kapsamında uzlaşma sağlanmış borçları ile bu maddeler kapsamındaki kuruluşlara olan ve 31/12/2006 tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş ve uzlaşma sağlanmamış olan borçlarına karşılık, bu idareler adına her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarından yapılacak kesintileri kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Esaslar, 5779 sayılı Kanunun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Esaslarda geçen;

a) Bağlı kuruluş: Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, ilçe belediyeleri ve belde belediyelerine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşları,

b) Belediye: Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, ilçe belediyeleri ve belde belediyelerini,

c) İl özel idaresi: İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini,

ç) Tahakkuk eden borç: İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşların kamu kurum ve kuruluşlarına ve bu Esaslar kapsamına giren diğer kuruluşlara ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan borçlarını,

d) Uzlaşma: Belediyelerin borç ve alacakları için 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında yapılmış olan takas ve mahsup işlemleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddesi kapsamında yapılmış olan takas ve mahsup işlemlerini,

ifade eder.

Kapsama giren borçların sınıflandırılması

MADDE 4 – (1) Bu Esaslar kapsamında, il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşların borçları aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

(a) (Değişik: BKK: 5.5.2015-2015/7693 / RG:21.05.2015/29362) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddeleri kapsamında uzlaşma sağlanmış borçlar ile 6552 sayılı İş Kanunu ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında yeniden düzenlenen borçlar.

(b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddeleri uyarınca, alacakları uzlaşma kapsamındaki özel hukuka tabi kuruluşlara olan ve 31/12/2006 tarihi itibarıyla uzlaşma sağlanmamış borçlar.

(c) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen Devlete olan borçlar, İller Bankasına olan borçlar, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tanımlanan Hazine alacağı niteliğindeki borçlar.

(ç) (Ek: BKK 31.10.2016/2016/9491 / R.G: 24.11.2016/29898) 3/8/2016 tarihli 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan ve genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylardan kesinti yoluyla tahsil edilecek borçlar.

(d) (Ek: BKK 3/7/2017/2017/10542 / R.G: 6.8.2017/30146) 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan ve genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylardan kesinti yoluyla tahsil edilecek borçlar.

(e) (Ek: BKK 4/6/2018/2018/11897 / R.G: 25.6.2018/30459 Mükerrer) 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan ve genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylardan kesinti yoluyla tahsil edilecek borçlar.

(2) Bu Esaslar kapsamındaki büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlarından olan alacaklar, alacaklı kuruluşlar tarafından Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne, bunların dışında kalan il özel idareleri ve belediyeler ile bu belediyelerin bağlı kuruluşlarından olan alacaklar ise İller Bankası Genel Müdürlüğüne, birinci fıkrada yer alan sınıflandırmaya uygun olarak bildirilir.

(3) Büyükşehir belediyeleri ve bunlara bağlı kuruluşlardan olan alacaklar için Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce büyükşehir belediye payından kesinti yapılırken, bu belediyelere İller Bankasınca 5779 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan aktarımlar da dikkate alınır.

Kesinti oranı

MADDE 5 – (1) (Değişik Fıkra: BKK 2010/410/ R.G: 20.05.2010/27586) (Değişik Cümle: B.K.K 5.5.2015-2015/7693 / RG:21.05.2015/29362) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki borçlar için il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlar adına her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarından % 40 oranında kesinti yapılır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında 1/3/2010 tarihinden sonra doğan (bu tarihten önce Hazinece verilen garantilerden veya ikrazen kullandırılan kredilerden kaynaklanan 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları hariç) borcu bulunmayan kuruluşlar için kesinti oranı % 25 olarak uygulanır.

(2) Birinci fıkraya göre yapılacak kesintiler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;

a) (a) bendinde belirtilen borçlarına karşılık % 12,5,

b) (b) bendinde belirtilen borçlarına karşılık % 2,5,

c) (c) bendinde belirtilen borçlarına karşılık % 85, 

şeklinde dağıtılır.

(3) (Değişik: B.K.K 4/6/2018/2018/11897 / R.G: 25.6.2018/30459 Mükerrer) a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentleri kapsamındaki borçların toplamı için kuruluşların genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarından aylık taksit miktarlarına mahsup edilmek üzere bu maddenin birinci fıkrasına göre %40 oranında kesinti yapılan kuruluşlar için ilave %10 oranında, %25 oranında kesinti yapılan kuruluşlar için ilave %25 oranında kesinti yapılır.

b) Bu fıkranın (a) bendi kapsamındaki taksit tutarları, ilave kesinti oranları çerçevesinde hesaplanacak tutardan düşükse taksit tutarı kadar kesinti yapılır.

c) Bu fıkra kapsamında yapılacak ilave kesintiler 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentleri kapsamındaki borçların aylık taksitlerini karşılamaması durumunda, bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yapılan kesintiler sırasıyla 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentleri kapsamındaki taksitlerin eksik kalan kısımlarına mahsup edilir. Bu bent hükümleri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında her hangi bir borcu bulunmayan kuruluşlar için de uygulanır.

Kesintinin alacaklı kuruluşlar arasında paylaşımı

MADDE 6 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılan kesintilerin alacaklı kuruluşlar arasında dağılımı ekli listedeki gruplara göre yapılır. Kesintiler grup içinde eşit olarak paylaştırılır. Her bir grup içindeki bütün alacaklı kurumların alacakları tahsil edildiğinde diğer gruba geçilir.

(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamındaki kesintiler alacaklı kuruluşlar arasında eşit olarak dağıtılır. (Değişik: BKK 4/6/2018/2018/11897 / R.G: 25.6.2018/30459 Mükerrer) (ç), (d) ve (e) bentlerindeki borçlar için ise taksit tutarları nispetinde her üç bentte yer alan alacaklı kuruluşlar arasında ayrı ayrı garameten dağıtılır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce, 1/3/2010 tarihinden önce Hazinece verilen garantilerden veya ikrazen kullandırılan kredilerden kaynaklanan 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacaklarının 1/3/2010 tarihinden sonra vadesi gelen kısımlarına karşılık 15/3/2010 tarihli ve 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca yapılan kesintiler, borçlu kuruluşların genel bütçe vergi gelir paylarından yapılan kesintilerden mahsup edilir.[2]

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Esaslar uyarınca yapılacak kesinti oranları 2010 yılının Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde sıfır olarak uygulanır.[3]

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Esaslar uyarınca yapılacak kesinti oranları 2011 yılının Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde sıfır olarak uygulanır.[4]

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Esaslar uyarınca yapılacak kesinti oranları 2012 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde sıfır olarak uygulanır.[5]

GEÇİCİ MADDE 5 - (1) Bu Esaslar uyarınca yapılacak kesinti oranları 2013 yılının Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde sıfır olarak uygulanır.[6]

GEÇİCİ MADDE 6 - (1) Bu Esaslar uyarınca yapılacak kesinti oranları 2014 yılının Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde sıfır olarak uygulanır.[7]

GEÇİCİ MADDE 7 - (1) Bu Esaslar uyarınca, 2014 yılının Kasım ve Aralık ayları ile 2015 yılının Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden aylık olarak hesaplanacak paylardan ilgili aylarda yapılacak kesintilerin oranı yüzde sıfır olarak uygulanır.[8]

GEÇİCİ MADDE 8 - (1) İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında devre konu olup, genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan 5779 sayılı Kanunun 7 nci maddesi çerçevesinde kesinti yoluyla tahsil edilecek borçlarına ilişkin kesinti oranları, 31/12/2015 tarihine kadar yüzde sıfır olarak uygulanır. Bu madde, 6360 sayılı Kanun kapsamında devre konu edilmemiş borçlar için uygulanmaz.[9]

GEÇİCİ MADDE 9 - (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında % 40 ve % 25 şeklinde yer alan kesinti oranları 2016 yılı için sırasıyla % 12,5 ve % 7,5 olarak uygulanır. Ancak 6736 sayılı Kanun kapsamında borç yapılandırması gerçekleştiren belediyeler veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar açısından, 2016 yılı Kasım ve Aralık aylarında yapılacak kesintiler için bu fıkra hükümleri uygulanmaz.

(2) 1/7/2016 tarihi ile borçlu kuruluşların yapılandırmaya başvurduğu tarihler arasında vadesi geçmiş borçlar için genel bütçe vergi gelir paylarından yapılan kesinti tutarları, öncelikli olarak borçlu kuruluşların 30/6/2016 tarihinden sonraki vadesi geçmiş borçlarına, bu tarihten sonra vadesi geçmiş borcu bulunmaması halinde ise vergi gelir payından kesinti yapılan kuruluşların uzlaşma borçlarına mashup edilir.[10]

GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Bu Esaslar uyarınca, yapılacak kesinti oranları, 2017 yılı Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde sıfır olarak uygulanır.[11]

GEÇİCİ MADDE 11 - (1) 7020 sayılı Kanun kapsamında borcu yapılandırılan kuruluşlar adına 31/3/2017 ile 30/6/2017 tarihleri arasında genel bütçe vergi gelir paylarından yapılan kesinti tutarları, öncelikli olarak bu kuruluşların borçlarının yapılandırıldığı tarihten sonraki vadesi geçmiş borçlarına, bu tarihten sonra vadesi geçmiş borcu bulunmaması halinde ise vergi gelir payından kesinti yapılan kuruluşların uzlaşma borçlarına mahsup edilir.[12]

GEÇİCİ MADDE 12 -  (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında %40 ve %25 şeklinde yer alan kesinti oranları yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar sırasıyla %35 ve %22 olarak uygulanır.

(2) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında %10 ve %25 şeklinde yer alan ilave kesinti oranları yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar %5 ve %3 olarak uygulanır.[13]

GEÇİCİ MADDE 13 - (1) Bu Esaslar uyarınca, yapılacak kesinti oranları 2018 yılı Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde sıfır olarak uygulanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre sonunda kesinti oranları, geçici 12 nci maddede yer alan hükümler çerçevesinde uygulanmaya devam edilir.[14]

GEÇİCİ MADDE 14 - (1) Bu Esaslar uyarınca yapılacak kesinti oranları, 4 üncü maddede sınıflandırılan Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar hariç olmak üzere, diğer borçlar için 2018 yılı Kasım ve Aralık ayları ile 2019 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde sıfır olarak uygulanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen aylarda Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar için yapılacak kesinti oranları, 5 inci maddenin birinci fıkrasında %40 ve %25 olarak belirlenen 
oran dikkate alınmak suretiyle, 6 ncı maddede belirlenen Sosyal Güvenlik Kurumunun her bir borç çeşidine düşen paya göre, grup içinde garameten tespit edilir.

(3) Bu Esaslar uyarınca, 2018 yılı Kasım ayında İller Bankası A.Ş. tarafından yapılan kesintiler, ilgili kuruluşların 4 üncü maddede sınıflandırılan Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları hariç olmak üzere, bu Esasların yayımı tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde ilgili kuruluşlara iade edilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen süre sonunda kesinti oranları, geçici 12 nci maddede yer alan hükümler çerçevesinde uygulanmaya devam edilir.[15]

GEÇİCİ MADDE 15 - (1) Bu Esaslar uyarınca yapılacak kesinti oranları, 4 üncü maddede sınıflandırılan Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar hariç olmak üzere, diğer borçlar için 2019 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde sıfır olarak uygulanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen aylarda Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar için yapılacak kesinti oranları, 5 inci maddenin birinci fıkrasında %40 ve %25 olarak belirlenen oran dikkate alınmak suretiyle, 6 ncı maddede belirlenen Sosyal Güvenlik Kurumunun her bir borç çeşidine düşen paya göre, grup içinde garameten tespit edilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen süre sonunda kesinti oranları, geçici 12 nci maddede yer 
alan hükümler çerçevesinde uygulanmaya devam edilir.[16]

GEÇİCİ MADDE 16 - (1) Bu Esaslar uyarınca yapılacak kesinti oranları, 2020 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde sıfır olarak uygulanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre sonunda kesinti oranları, geçici 12 nci maddede yer alan hükümler çerçevesinde uygulanmaya devam edilir.[17]

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

LİSTE

BİRİNCİ GRUP

             1) Çevre ve Orman Bakanlığı

             2) Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü

             3) Devlet Hastaneleri

             4) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

             5) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

             6) Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri

             7) İl Sağlık Müdürlükleri

             8) Karayolları Genel Müdürlüğü

             9) Kültür ve Turizm Bakanlığı

             10) Sağlık Ocakları

             11) Samsun Hıfzıssıhha Enstitüsü Bölge Müdürlüğü 

             12) SEKA A.Ş.

             13) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

             14) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

             15) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

             16) TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

             17) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

             18) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

             19) Türkiye Kızılay Derneği

             20) Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü

             21) Üniversite Hastaneleri

             22) Vakıflar Genel Müdürlüğü

             23) Verem Savaş Derneği

             24) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

İKİNCİ GRUP

             1) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

             2) Sosyal Güvenlik Kurumu (4/1-a Sigortalıları için)

             3) Sosyal Güvenlik Kurumu (4/1-c Sigortalıları için)

             4) İller Bankası Genel Müdürlüğü

             5) Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü

ÜÇÜNCÜ GRUP

             1) Belediyeler

             2) İl Özel İdareleri

             3) Büyükşehir Belediyeleri

             4) Bağlı Kuruluşlar

             5) Belediye Birlikleri

DÖRDÜNCÜ GRUP

             1) Maliye Bakanlığı

             2) Hazine Müsteşarlığı[1] BKK: 2010/238 / Resmi Gazete: 19 Mart 2010 / 27526

[2] R.G: 20.05.2010/27586

[3] R.G: 28.05.2010/27594

[4] R.G: 14.5. 2011/27934

[5] R.G: 23.06.2012/28332

[6] R.G: 23.05.2015/28655

[7] R.G: 9.5.2014/28995

[8] R.G: 23.12.2014/29214

[9] Ek. RG:21.05.2015/29362; Değişik: RG: 30.06.2015/29402

[10] Değişiklik: R.G:24.11.2016/29898

[11] B.K.K: 6.2.2017/2017/9849

[12] R.G: 6.8.2017/ 30146

[13] R.G: 11.8.2017/30151 Mükerrer

[14] R.G: 9.5.2018/30416

[15] R.G: 23.11.2018/30604

[16] R.G: 01.06.2019/30791

[17] R.G: 29.3.2020/31083


İlgili Kanun:

İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun


Yorumlar