Çalıştırılan İşçilerle İlgili Bildirimlerin Zamanında Yapılmamasında Sorumluluk

  • Mevzuat Tarihi17.12.2019
  • KurumSayıştay

Bu Karar; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yapılması gereken bildirimlerin zamanında yapılmaması nedeniyle Belediye bütçesinden ödenen idari para cezalarının gecikme konusunda ihmali bulunan memurlara ödettirilmemesine ilişkindir.

SAYIŞTAY

1. Daire

Yılı: 2018

Dairesi: 1

Karar No: 10771 

İlam No: 37

Tutanak Tarihi: 17.12.2019

Konu: Kişisel Sorumluluk ve Zarar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yapılması gereken bildirimlerin zamanında yapılmaması nedeniyle Belediye bütçesinden ödenen idari para cezalarının gecikme konusunda ihmali bulunan memurlara ödettirilmediği görülmüştür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Kişisel sorumluluk ve zarar” başlıklı 12’nci maddesinde;

“Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.

Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. Ancak fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir.” hükmü yer almaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Kamu zararı” başlıklı 71’inci maddesinde, “Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.” şeklinde tanımlanmıştır.

5510 ve 6331 sayılı Kanunlar gereğince yapılması gereken bazı bildirimlerin zamanında yapılmaması nedeniyle çeşitli tarihlerde Belediye tarafından ödenen idari para cezalarının, gerekli bildirimlerin zamanında yapılmaması konusunda ihmali olan memurlara ödettirilmemesi nedeniyle oluşan toplam … TL tutarındaki kamu zararının sorumlularına müştereken ve müteselsilen ödettirilmesine karar verilmesi gerekmekte ise de, bu tutar tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, oy birliğiyle karar verildi.


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar