Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75)

  • Mevzuat Tarihi29.08.2019
  • KurumHazine ve Maliye Bakanlığı

Bu Tebliğ; binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmasına ilişkindir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Emlak Vergisi Kanunu


Yorumlar