Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

  • Mevzuat Tarihi31.12.2005
  • KurumMaliye Bakanlığı

Bu Tebliğ; Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde harcama yetkililerinin belirlenmesine, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleştirilmesine ve devredilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar