İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Soruşturulması

  • Mevzuat Tarihi23.07.2013
  • KurumSosyal Güvenlik Kurumu

Bu Genelge, mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda kısa vadeli sigortalar servislerinde yapılan uygulamalarda iş kazalarının ve meslek hastalıklarının soruşturulmasında, iş kazası dosyalarının oluşturulması ve Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine intikali sırasında ortaya çıkan sorunlar ve aksaklıklara ilişkindir.

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

23.07.2013

Sayı: 25029274-1093-1 1/26 – 857

Konu: İş kazası ve Meslek Hastalıkları Soruşturulması

GENELGE

2013/31

Bilindiği üzere, soruşturulması gereken iş kazası ve meslek hastalığı olaylarının tespitinde uyulacak kurallar Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları konulu 2011/50 sayılı Genelgenin "3. iş kazası ve meslek hastalığının soruşturulması” başlıklı kısmında yer alan açıklamalara göre yürütülmektedir.

Yine, iş kazası ve meslek hastalığı olaylarında kusur oranlarının tespiti amacıyla Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerinden talepte bulunulmayacağı ile kusur oranları konusunda yapılacak çalışmalar 08/07/2011 tarihli ve 2011/57 sayılı Genelgede açıklanmıştır.

Ayrıca, "Çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı tespit işlemleri" konulu 2011/49 sayılı Genelgenin "3.1.2. İş Kazası Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler" başlıklı bölümünde ise meslekte kazanma gücü tespiti için iş kazası dosyasında bulunması gereken belgeler ifade edilmiştir.

Yukarıda açıklanan mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda kısa vadeli sigortalar servislerinde yapılan uygulamalarda iş kazalarının ve meslek hastalıklarının soruşturulmasında, iş kazası dosyalarının oluşturulması ve Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine intikali sırasında ortaya çıkan sorunlar ve aksaklıklarla ilgili olarak bundan böyle uygulama aşağıda açıklandığı şekilde yapılacaktır.

1. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci maddesinin (a), (b), (c), (e) ve (g) bentleri kapsamındaki sigortalıların meydana gelen iş kazası ile ilgili olarak Kurum kayıtlarına intikal eden sonuçlanmış bir mahkeme kararı müfettiş veya iş müfettişi raporu bulunması halinde mahkeme kararına veva soruşturma raporuna göre işlem yapılması bulunmaması halinde ise işveren tarafından sigortalının mensubu olduğu özel işyerlerince düzenlenen İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formunun, yine işverence düzenlenecek iş kazası tespit tutanağının, olayın intikal ettiği kolluk kuvvetlerince olay ile ilgili düzenlenecek tutanağın ve tanık ifadelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarında meydana gelen iş kazası dolayısıyla düzenlenen resmi belge, bilgi ve konuyla ilgili düzenlenen tutanakların incelenmesinden,

Ayrıca, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında olan sigortalıların geçirdikleri iş kazası için, kolluk kuvvetlerince düzenlenmesi gereken tutanağın dışındaki yukarıda belirtilen diğer belgeler ile olay nedeniyle başvurduğu sağlık tesisince düzenlenen raporun bulunması ve olayın iş kazası olduğunun anlaşılması halinde;

Ünitelerin kısa vadeli sigortalar servislerince, başkaca bir araştırma ve soruşturma yapılıp yapılmadığı aranmaksızın olayın iş kazası olduğuna karar verilebilecektir. Ancak belirtilen bilgi, belgelerin olmaması veya olmakla birlikte bu nevi belgelerden olayın iş kazası olduğuna ünitece karar verilememesi durumunda ilgili Sosyal Güvenlik İI Müdür Yardımcısı/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, varsa bir Kurum avukatı ile Kısa Vadeli Sigortalar Servis Şefinden veya servis sorumlusundan oluşturulacak hir komisyon marifetiyle söz konusu olayın iş kazası olup olmadığının tespiti yapılabilecek, buna rağmen iş kazası olduğu yönünde tespit yapılamayan durumlar için konu gerekçeleri ilc birlikte Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili grup başkanlığına intikal ettirilecektir.

Ünitelerin kısa vadeli sigortalar servisleri veya yukarda belirtilen komisyonca düzenlenen ve olayın iş kazası olduğunu belirtir, rapor/tutanakta; "olayın iş kazası olduğu açıkça belirtilecek, kan tarihi, kazanın oluş şekli (kazanın oluş hikayesi), sigortalının kaza anında yaptığı iş, kaza sırasında kullanmakta olduğu alel ya da makine, kazada yaralanan organ, daha önce başka bir iş kazası geçirip geçirmediği, geçirmiş ise o kazaya ait bulguları, doğuştan veya sonradan hastalığı olup almadığı hususlarının da belirtilmesi gerekmektedir.”

Bu sebeple yukarıda belirtilen hususları içeren kontrol listeleri genelge ekine eklenmiştir.

2. İş kazası olduğuna karar verilen dosyalar "Çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı tespit işlemleri" konulu 2011/49 sayılı Genelgenin "3.1.2. İş Kazası Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler" başlıklı bölümünde belirtilen belgeler ile birlikte denetim talebinde bulunulmadan tanımlandığı şekliyle düzenlenmiş olayın iş kazası olduğunu belirtir rapor/tutanak ile birlikte Ankara Sosyal Güvenlik İI Müdürlüğü Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine meslekte kazanma gücü kaybının tespiti amacıyla gönderilecek, meslekte kazanma gücü kayıp oranının %10 (yüzde on) veya üzerinde bir oran olarak tespit edilmesi halinde mutlaka denetim talebinde bulunulacaktır. Denetim raporu düzenlenmesinden sonra dosya tekrar Kurum Sağlık Kurullarına gönderilmeyecektir. Meslekte kazanma gücü kayıp oranının %10'un altında olması durumunda ise denetim talebinde bulunulmayacak, sigortalılara ait dosyalar tahsis kütüklerine işlenmesi amacıyla sigorta emeklilik işlemleri servislerine intikal ettirilecektir. Ancak sigortalının yazılı talebi ile iş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle belirlenen meslekte kazanma gücü kayıp oranına yapmış olduğu itirazın değerlendirilmesi için vakanın Yüksek Sağlık Kuruluna gönderilmeden önce denetim talebine istinaden olay soruşturulacaktır.

3. Meslek hastalığı vakalarında 2011/49 sayılı Genelgenin "3.2.12. Meslek hastalığı sonucu, meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespit edilmek üzere gönderilen dosyalarda bulunmaması gereken belgeler" başlıklı bölümünde belirtilen belgeler ile birlikte denetim talebinde bulunulmadan Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine meslekte kazanma gücü kaybının tespiti amacıyla gönderilecek, ilgili Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezince meslekte kazanma gücü kayıp oranının %10 (yüzde on) veya üzerinde bir oran olarak tespit edilmesi halinde denetim isteminde bulunulacaktır.

Meslek hastalıklarına ilişkin olarak sigortalının yapmakta olduğu iş, çalışma koşulu, çalışma koşulunda varsa kullandığı alet, ekipman, çalıştığı ortamda kullanılan kimyasal madde v.b. meslek hastalığı yapıcı işte ne kadar süre çalıştığı, işten ayrılmış ise hangi tarihte ayrıldığı bilgilerini içerir genelge eki listenin ilgili Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilmesi gerekmektedir. (Ek-2)

4. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun "Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu" başlıklı 24. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerince yapılır. Bu Kanun kapsamında yapılacak teftiş ve incelemelerde, 4857 saylı Kanunun 92, 93, 96, 97 ve 107 nci maddeleri uygulanır." hükmüne göre Bakanlık iş müfettişlerinin mevzuatları gereği işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı yönünde düzenlemek zorunda oldukları denetim raporlarından, sigortalının meslekle kazanma gücü kayıp oranının tespiti için gerekli olan ve Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezince talep edilen ortam analiz raporlan, risk değerlendirme raporlarından iş kazası ve meslek hastalığı vakaları ile ilgili olanlarını Kurum sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine göndermeleri gerekmektedir.

5. Meslekte kazanma gücü kayıp oranlarının tespiti için gerekli olan, risk durumlarına göre yıllık, altı ayda bir veya daha kısa sürelerde düzenlenmesi zorunlu olan işyeri ortam analizlerinin risk analizlerinin ya da işyerine ait çalışma ortamı ile ilgili diğer bilgilerin yer aldığı iş sağlığı, iş güvenliği uzmanları veya iş güvenliği müfettişleri tarafından düzenlen raporların sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik merkezlerine gönderilmemesi durumunda, gönderilmesinin sağlanması için gerekirse kısa vadeli sigorta servislerine yazı ile talep edilecektir. Söz konusu risk ve ortam analizi raporları işverenlerden veya çalışma bölge müdürlüklerinden de temin edilebilecektir.

6. Kurum Müfettişleri tarafından yapılan iş kazası veya meslek hastalığı soruşturmaları sonucu düzenlenen raporlarda, işveren, sigortalı ve varsa üçüncü kişi/kişiler hakkında kusur oranları belirtilecektir. Müfettişler tarafından düzenlenen inceleme raporlarında iş kazası ve meslek hastalığı tespitinin yapılması durumunda "ağır kusur" ifadelerine yer verilerek sigortalının kusur derecesinin tespiti cihetine gidilecektir. Kusur oranları belirtilen Müfettiş raporlarında oranların dağıtılacağı kişiler ve kusur dereceleri ayrı ayrı belirtilecektir.

Ünitelerimizce, raporlarda belirtilen kusur oranları dikkate alınarak işlem yapılacaktır. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde belirtilen ve sigortalının ağır kusuruna esas durumlar denetim raporunda belirtilmiş, ek olarak ayrıca kusur oranı belirtilmişse kesintinin bu oran üzerinden, kusur oranı belirtilmemiş ise anılan Yönetmeliğin yine 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan hükme göre %5 oranında kesinti yapılmak suretiyle işlem yapılacaktır.

7. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında "Ünitece karar verilemeyen, şüpheli görülen ve tereddüt edilen, uzun süreli tedavi gerektiren, malûliyet veya ölümle neticelenen, Kuruma büyük mali yük getiren iş kazaları Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca veya Bakanlık iş müfettişlerince soruşturulur." hükmüne yer verilmiştir.

Uygulamada söz konusu hükmün "uzun süreli tedavi gerektiren" ve "Kuruma büyük malî yük getiren" iş kazaları ifadelerinin yeterince anlaşılamadığı ya da farklı süre ve rakamlar üzerinden ünitelerimizde uygulamalar yapıldığı yönünde bilgiler alındığından konuya açıklık getirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Buna göre, uzun süreli istirahat kavramının; anılan yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, "Sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere altı ayı geçemez." hükmüne paralel olarak "sigortalıya verilen istirahat süresi altı ayın üzerinde olan durumlar "uzun süreli istirahat olarak" kabul edilecek, altında kalan süreler uzun süreli istirahatten sayılmayacaktır. Kuruma büyük mali yük getiren kavramının ise: sigortalıya yapılan tedavi masrafları ile ödenen geçici iş göremezlik ödeneklerinin aylık asgari ücretin katının üzerinde olması durumunda “Kuruma büyük mali yük getirdiği” altında kalan kısım ise büyük mali yük getirmediği yönünde değerlendirilecektir.

Meslekle kazanma gücü kayıp oranı %10'un altında kalmakla beraber uzun süreli tedavi gördüğü yani uzun süreli (6 ay ve üzerinde) geçici iş göremezlik ödeneği aldığı ve/veya sigortalıya yapılan tedavi masrafarı ile ödenen geçici iş göremezlik ödeneklerinin tutarı asgari ücretin üst limiti veya üzerinde olması durumunda birinci maddede belirtilen komisyon tarafından değerIendirilen iş kazası olayları ve meslek hastalığı vakalarında aşağıda belirtilen maddelere göre işlem yapılacaktır.

7.1. İşveren ve üçüncü kişilerin sorumluluğunu düzenlenen 5510 sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine göre bu Genelgenin birinci maddesinde belirtilen komisyonca veya kesinleşmiş mahkeme kararlarından ya da örnek olay kapsamında Bakanlığımız İş Müfettişlerince soruşturulan olaylar hakkında tanzim olunan raporlardan, iş kazası ve meslek hastalığınm tespiti, ilgililerin kastının, ihmalinin, kusurunun ve kusur oranlarının belirlenmesi durumunda veya belgeli bilgi, ihbar/şikâyet olmaması ya da bu sigorta kollarından yararlanma koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği hususunda somut bilgiye dayanan tereddüt bulunmaması halinde denetim talebinde bulunulmayacaktır.

7.2. Kanunun: Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması, iş göremezliğin artmasıyla ilgili düzenlemelerin yer aldığı 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin uygulanmasına yönelik olarak denetim talebinde bulunulmayacaktır. Bu durumda olan sigortalılarla ilgili, Kurumla anlaşmalı sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenen raporlarda uzayan tedavi süresi veya artan iş göremezlik oranının belirtilmesine bağlı olarak Kanun hükmü doğrultusunda eksiltme yapılacaktır.

7.3. Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ve Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin uygulanmasına yönelik olarak;

Ünitece, bu Genelgenin birinci maddesinde belirtilen şekilde oluşturulan komisyon belgeli bilgi, ihbar/şikâvet ve tespit bulunmaması ya da sigortalının kusur oranının tespit edilmesi halinde, iş kazasıyla ilgili olarak denetim talebinde bulunulmayacaktır.

7.4. "Kasdi bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan, hastalanan veya Kurumun yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya, geçici iş göremezlik ödeneğinin yarısı ödenir." Bu tür iş kazası vakaları için Kurumla anlaşmalı sağlık tesislerince düzenlenen raporlarda teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalı için yukarıdaki madde hükmünde belirtilen ibarelerin olması durumunda denetim talebinde bulunulmadan kesinti yoluna gidilecektir. Ancak kasti bir ve/veya ağır kusuru sebebiyle iş kazasına uğradığı yönünde belgeli bilgi, ihbar şikâyet olan sigortalıların durumlarının tespiti için, meslekle kazanma gücü kayıp oranı üzerinde durulmaksızın soruşturulması için denetim talebinde bulunulacaktır.

8. İş kazası vakalarında Ankara Sosyal Güvenlik İI Müdürlüğü Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilen dosyalardan Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü kaybı oranı %10'un altında karar verilenlerin inceleme raporu düzenlenmesi yoluna gidilmeksizin sigortalı emeklilik işlemleri servislerine intikal ettirilerek, tahsis kütüklerine kayıt işlemleri yapıldıktan sonra aynı sigortalıya ait başka bir iş kazası için gönderilen dosya içinde, birinci kazaya ait tüm belgeler (iş kazası olduğunu belirtir rapor/tutanak, sürekli iş göremezlİk derecesini gösterir tespit formu, tespite esas sağlık kurulu raporları v.b.) de bulunmalıdır. İkinci kazaya ilişkin meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespit edildikten sonra, birleştirme işlemi Kurum Sağlık Kurullarınca yapılır. Yapılan birleştirme işlemine bağlı meslekte kazanma gücü kaybı oranının %10 ve üzerinde tespiti halinde iki ayrı iş kazası dosyası birleştirilerek denetim talebinde bulunulacak ve tekrar bu dosyalar gelir bağlanmak üzere sigortalı tahsis işlemleri servislerine gönderilecektir.

9. Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre tedavi gördüğü hekimden, tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna dair belge almaksızın çalışan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenmemekte, ödenmiş olanlar ise yersiz yapılan ödeme tarihinden itibaren 96 ncı madde hükümlerine göre geri alınmaktadır. Bu nedenle, bu tür vakalarda istirahatli olan sigortalılar için istirahatin sonunda tedavi gördüğü hekimin sigortalıyı kontrole çağırması halinde kontrol tarihinde kontrole gitmemesi durumunda veya kontrollü raporunun çalışabilir belgesi ile "çalışır"a çevirmeden işyerinde çalışmaya başlaması halinde bu sigortalıya istirahatli olduğu döneme ait geçici iş göremezlik ödeneklerinin ödenmemesi, ödenmiş olan miktarların ise söz konusu madde hükmüne göre tahsil edilmesi gerekmektedir.

10. Bu Genelgenin yayım tarihinden önce ünitelere intikal etmiş olan iş kazası ve meslek hastalığı raporlarında kusur oranı belirtilmemişse, ölümle sonuçlanan veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanacak olan dosyalarda rücu işlemlerinin yapılabilmesi için konu gelir bağlandıktan sonra mutlaka hukuk servislerine intikal ettirilecek açılan dava neticesinde bilirkişi tarafından verilen kusur dereceleri dikkate alınarak rücu işlemleri yapılacaktır. İşveren, sigortalı veya üçüncü kişilerin mahkeme tarafından belirlenecek kusur oranları dikkate alınarak kısa vadeli sigortalar servislerince işlem yapılacaktır.

11. Bundan böyle yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacak değerlendirmelere istinaden soruşturulmasında zorunluluk bulunduğu anlaşılan iş kazası ve meslek hastalığı vakaları ile ilgili denetimler Kurum Müfettişlerince sonuçlandırılacaktır. 2011/50 sayılı Genelgenin bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmayacaktır.

12. İş kazası ve meslek hastalığı olaylarından soruşturulması için sosyal güvenlik denetmenleri servislerine kısa vadeli sigorta servislerince bu Genelgenin yayım tarihinden önce intikal ettirilen iş kazası meslek hastalığı dosyalarından soruşturmasına başlanılmayanlar kısa vadeli sigorta kolları servislerine iade edilecek, yukarıda açıklandığı şekilde oluşturulan komisyon tarafından yapılacak inceleme ve değerIendirmeleri müteakiben denetim talebinde bulunulmasına karar verilenler, komisyonun gerekçeli kararı ile olay hakkında elde edilen belge ve bilgilerle birlikte Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına gönderilecektir.

İş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili tüm soruşturma süreçlerinde; ifade alınması, işyerinde durum tespiti yapılması gerekiyorsa, kayıt ve belge incelenmesi de dâhil olmak üzere araştırma ve incelemelerin Kurum Müfettişleri tarafından yapılması gerekmektedir.

Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kocatepe Sağlık Sosval Güvenlik Merkezi ile kısa vadeli sigorta servisleri arasında olayın iş kayası veya meslek hastalığı olup olmadığı yönünde görüş ayılığı olması durumunda söz konusu vaka İncelenmek üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal ettirilecektir.

Diğer taraftan yine aynı Kanun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında "İş kazasının, 13 üncü maddenin ikinci ikrasının (a) bendinde belirtilen sürede işveren tarafından Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilir.” Ayrıca Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin "İş kazasının bildirimi ve bildirim süresi" başlıklı 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin ikinci cümlesi ''Ek-7'de yer alan iş ve meslek hastalığı bildirgesini vermekle yükümlü olanlar tarafından e-sigorta ile Kuruma bildirilir veya doğrudan ya da posta yoluyla ilgili üniteye gönderilir." hükmüne amirdir. Buna göre geçerli bir mazeretin (Kurum elektronik alt yapısına erişilemediği ve benzeri durumlarda) olmadığı durumlarda iş kazası meslek hastalığı bildirim formu Kuruma elektronik ortamda gönderilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Yadigâr GÖKALP İLHAN

Kurum Başkanı

Ek: 2 adet tablo

DAĞITIM:         

Gereği:

Merkez ve Taşra Teşkilatlarına

Bilgi:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına

Sıra

NO

İŞ KAZASI DOSYASI KONTROL LİSTESİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

 

işverenin adı soyadı veya ticaret ünvanı

 

 

...... tarihinde geçirilen kaza "iş kazasıdır" ibareli ünite kararı

 

 

İş kazasının oluş şekli

 

4

Sigortalının iş kazası anında yaptığı iş, kaza sırasında kullanmakta olduğu alet ya da makine

 

İş kazasında yaralanan organ

 

 5

Sigortalının daha önce başka bir iş kazası geçirip geçirmediği (geçirmiş ise ilgili iş kazasına ait dosyanın birleştirilmesi)

 

 6

Sigortalının doğuştan veya sonradan hastalığı olup olmadığı 

 7

İş kazası nedeniyle düzenlenen resmi belge bilgi ve konu ile ilgili düzenlenen tutanaklar

 

9

İş kazasına uğrayan sigortalı ve ilgili diğer şahısların ifadeleri

 

10

Kaza geçirdiği işyerine ilişkin işe giriş sağlık raporu veya beyanı

 

 11

Erkek sigortalılar için askerlik terhis belgesi

 

12

Eğer sigortalı askerlikten muaf tutulmuş ise buna ait askeri hastanece düzenlenmiş ayrıntılı muayene bulgularını içeren sağlık raporu (askerlik sakat raporu)

 

13

İş kazasından sonra başvurduğu hastanelerde görmüş olduğu tedavi, ameliyat bilgilerini içerir epikrizleri (çıkış özeti) ve varsa ameliyat notları

 

14

Sigortalının tedavileri tamamlandıktan sonra son durumunu gösterir ve "çalışırtarihini bildiren sağlık kurulu raporu aslı

 

 

SIRA NO

MESLEK HASTALIĞI DOSYASI KONTROL LİSTESİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

 

İşverenin adı soyadı veya ticaret ünvanı

 

2

Sigortalının iş yerinde yaptığı iş, kullanmakta olduğu alet ya da makine

 

3

Çalıştığı ortamda kullanılan kimyasal madde

 

4

İş yeri ortam analizleri, risk analizleri ya da buna benzer iş yerine ait bilgiler

 

5

İş sağlığı, iş güvenliği uzmanları veya varsa iş güvenliği müfettişleri tarafından düzenlenen raporlar

 

6

Sigortalının meslek hastalığına uğradığı iş yeri ile ilgili çalışma ve koşullarını belirleyen mesai listesi/listeleri

 

7

Meslek hastalığına uğradığı, işyerine ilişkin işe giriş sağlık raporu veya beyanı

 

 


İlgili Kanun:

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu


Yorumlar