Görüşler

  • Sıralama

Yemek Yardımına İlişkin Düzenlemenin Yayımlandığı Tarihte Yürürlüğe Gireceği ve Belediye Başkanlarının da Yararlanabileceği

Konu: Yemek yardımına ilişkin düzenlemenin yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceği ve belediye başkanlarının da yararlanabileceği hk.

Polis Memuru, Uzman Erbaş, Uzman Jandarma, Subay ve Astsubay Statülerinde Geçen Hizmet Sürelerinin Alt Görev Süresine Dahil Edilip Edilemeyeceği

Bu görüş, “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’in 7’inci maddesinde unvanlar itibariyle belirlenmiş bulunan alt görevler arasında sayılmayan polis me...

Sözleşmeli Personelin Ücretlerine Uygulanacak Gelir Vergisi İstisnası

Bu görüş, 5393 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam elde edilen sözleşmeli personelin ücretlerine uygulanacak gelir vergisi istisnasına ilişkindir.

Kumanya Yardımının Nasıl Yapılabileceği

Bu görüş, 25/08/2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin Üçüncü Kısım...

Sözleşmeli Personel İstihdamı Hakkında

Bu görüş; sözleşmeli personel ücret tespiti, vergi kesintisi ve ücretlerin hangi tarihlerde ödeneceğine ilişkindir.

Veznedar Kadrosunda Görev Yapanlara İlave Mali Sorumluluk Zammı

Bu görüş, veznedar kadrosunda görev yapan personele toplu sözleşme ile bazı hizmet kollarına getirilen ilave mali sorumluluk zammı verilip verilmeyeceği hususuna ilişkindir.

399 Sayılı KHK'ya Tabi Personelin Memur Kadrosuna Atanması

Bu Görüş; 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken istifa eden kişinin daha sonra 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 inci maddesi kapsamında Belediyelere açıktan atanıp atanamayacağına ilişkindir...

İşçi Statüsünde Geçen Sürelerin Yıllık İzin Hesabında Değerlendirilmesi

Bu Görüş; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu kapsamında açıktan atanmak suretiyle ilk defa memuriyete başlayan bir personelinin daha önce çalışmış olduğu “belediye şirketi” bünyesinde geçen hizmetlerinin yıllık izin sürelerinin hesabında değerlendi...

399 sayılı KHK’ya Tabi Personelin Memur Kadrosuna Atanması

Bu Görüş; 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında teknisyen yardımcısı kadrosunda göreve başlayanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92. maddesi çerçevesinde belediyede herhangi bir kadroya atanıp atanamayacağına ilişkindir.

65 Yaşını Dolduran Tabibin Emekliliği

Bu Görüş; Tabip kadrosunda görev yapan personelin 65 yaşını doldurduktan sonra re’sen emekli edilip edilemeyeceğine ilişkindir.