Görüşler

  • Sıralama

İtfaiye Hizmetleri

Bu Genelge; Anayasa Mahkemesinin Belediye Kanunu'nunda yer alan "...Belediye............. itfaiye... hizmetlerini yapar veya yaptırır." cümlesinde "yaptırır" ibaresinin itfaiye hizmeti yönünden, itfaiye hizmetlerinin kamu görevlileri tarafından yeri...

Üst Kadrolardan Alt Kadrolara Atanmada Gerekli Şartlar

Bu görüş, görevde yükselmeye tabi olmayan üst görevlerde bulunanların, görevde yükselmeye tabi daha alt görevlere atanmasında gerekli atanma şartlarına ilişkindir.

Daire Başkanı Atama Usulü Hk.

Daire başkanlığı kadrolarına yapılacak atamalarda, hizmet süresinin ne olacağına ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı görüşü.

Daire Başkanları Hakkında 68/B Maddesi Atama Süreleri

Bu görüş, daire başkanı kadrosuna atama yapılmasında, atama yapılacak daire başkanlığı kadrosu için aranacak hizmet süresinin hesabında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinin birinci fıkrasının mı yoksa söz konusu maddeye 703 sayılı Ka...

Sağlık İzni Kullanırken Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sağlık İzni Süresi İçinde Kalacak Şekilde Rapor Alınması

Sağlık iznini kullanmakta iken raporun başlangıcı ve bitişi sağlık izni süresi içinde kalacak şekilde hastalık raporu alan memur hakkında yapılacak işlem hakkında...

Disiplin Cezası Açısından Bir Yılda 20 Günlük Sürenin Anlamı

Bu görüş, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-d maddesindeki; "Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek," hükmünde yer alan "bir yılda" ibaresinin nasıl anlaşılması gerektiğine ilişkindir.

Orta Öğrenimde Normal Öğrenim Süresinden Fazla Okuyan Devlet Memurları

Bu görüş, orta öğrenimde normal öğrenim süresinden 1 yıl fazla okuyanların intibaklarına ilişkindir.

Aylıktan Kesme Cezası Alan Daire Başkanı ve Üstü Kadrolardakilerin Görevden Alınıp Alınmayacağı

Bu görüş, aylıktan kesme cezası ile tecziye edilen Daire Başkanı ve üstü kadrolarda görev yapan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 132 nci maddesinde yer alan aylıktan kesme cezası alanların 5 yıl süreyle Daire Başkanı olamayacağı yolun...

Askeri Personel İken 657 Sayılı Kanun Kapsamına Geçenlerin Hizmet Süresi Değerlendirmesi

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanuna tabi olarak görev yapmakta iken kendi istekleri ile görevlerinden ayrılan ve...

Adli Para Cezasının Memuriyete Engel Olup Olmadığı

Adli para cezasının memuriyete engel olup olmadığı hakkında...