Görüşler

  • Sıralama

Daire Başkanı Atama Usulü Hk.

Daire başkanlığı kadrolarına yapılacak atamalarda, hizmet süresinin ne olacağına ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı görüşü.

Daire Başkanları Hakkında 68/B Maddesi Atama Süreleri

Bu görüş, daire başkanı kadrosuna atama yapılmasında, atama yapılacak daire başkanlığı kadrosu için aranacak hizmet süresinin hesabında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinin birinci fıkrasının mı yoksa söz konusu maddeye 703 sayılı Ka...

Sağlık İzni Kullanırken Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sağlık İzni Süresi İçinde Kalacak Şekilde Rapor Alınması

Sağlık iznini kullanmakta iken raporun başlangıcı ve bitişi sağlık izni süresi içinde kalacak şekilde hastalık raporu alan memur hakkında yapılacak işlem hakkında...

Disiplin Cezası Açısından Bir Yılda 20 Günlük Sürenin Anlamı

Bu görüş, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-d maddesindeki; "Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek," hükmünde yer alan "bir yılda" ibaresinin nasıl anlaşılması gerektiğine ilişkindir.

Orta Öğrenimde Normal Öğrenim Süresinden Fazla Okuyan Devlet Memurları

Bu görüş, orta öğrenimde normal öğrenim süresinden 1 yıl fazla okuyanların intibaklarına ilişkindir.

Aylıktan Kesme Cezası Alan Daire Başkanı ve Üstü Kadrolardakilerin Görevden Alınıp Alınmayacağı

Bu görüş, aylıktan kesme cezası ile tecziye edilen Daire Başkanı ve üstü kadrolarda görev yapan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 132 nci maddesinde yer alan aylıktan kesme cezası alanların 5 yıl süreyle Daire Başkanı olamayacağı yolun...

Askeri Personel İken 657 Sayılı Kanun Kapsamına Geçenlerin Hizmet Süresi Değerlendirmesi

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanuna tabi olarak görev yapmakta iken kendi istekleri ile görevlerinden ayrılan ve...

Adli Para Cezasının Memuriyete Engel Olup Olmadığı

Adli para cezasının memuriyete engel olup olmadığı hakkında...

Hangi Durumlarda Radyasyon Kaynakları Çalışan Memura Sağlık İzni Verileceği

Sürekli ve fiili olarak radyasyon kaynakları ile çalışmayan veya dönüşümlü olarak çalışan memura sağlık izni verilip verilmeyeceği hakkında...

Adi Malul Olarak Emekli Olan Memurun Yeniden Atanıp Atanamayacağı

Milli Savunma Bakanlığı emrinde Devlet memuru olarak görev yaparken adi malul olarak emekliye sevk edilen kişinin Devlet memuriyetine atanıp atanamayacağı hakkında…