Görüşler

  • Sıralama

Sözleşmeli Personel Hakkındaki Mahkeme Kararının Uygulanması

Bu görüş, covid-19 nedeniyle ertelenen belediye meclis toplantısı yapılamaması karşısında, yargı kararı ile dönen sözleşmeli personelin ücretinin nasıl belirleneceğine ilişkindir.

Cumhurbaşkanlığı Kararı Çerçevesinde Maaşlardan İcra Kesintilerinin Yapılıp Yapılmayacağı

Covid-19 kapsamında getirilen önlemler çerçevesinde; kamu personelinin maaşından yapılan icra kesintilerine devam edilip edilmeyeceğine ve birden fazla icra dosyası olanlardan icra kesintisi bitenler için bekleyen yeni icra dosyalarına kesinti yapılı...

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme

Bu görüş, yükseköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda görev yapan memur, sözleşmeli personel ve işçilerin, bahsi geçen ida...

Geriye Dönük Ödenen Ücretlerde Gelir Vergisi Matrahının Hesaplanması

Bu Görüş; üniversitedeki görevinden ihraç edilen ve daha sonra OHAL Komisyon Kararı neticesinde görevine iade edilen personel için yapılacak geriye dönük ücret ödemelerinde vergi matrahının ve asgari geçim indiriminin nasıl uygulanacağına ilişkindir.

İtfaiye Hizmetleri

Bu Genelge; Anayasa Mahkemesinin Belediye Kanunu'nunda yer alan "...Belediye............. itfaiye... hizmetlerini yapar veya yaptırır." cümlesinde "yaptırır" ibaresinin itfaiye hizmeti yönünden, itfaiye hizmetlerinin kamu görevlileri tarafından yeri...

Üst Kadrolardan Alt Kadrolara Atanmada Gerekli Şartlar

Bu görüş, görevde yükselmeye tabi olmayan üst görevlerde bulunanların, görevde yükselmeye tabi daha alt görevlere atanmasında gerekli atanma şartlarına ilişkindir.

Daire Başkanı Atama Usulü Hk.

Daire başkanlığı kadrolarına yapılacak atamalarda, hizmet süresinin ne olacağına ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı görüşü.

Daire Başkanları Hakkında 68/B Maddesi Atama Süreleri

Bu görüş, daire başkanı kadrosuna atama yapılmasında, atama yapılacak daire başkanlığı kadrosu için aranacak hizmet süresinin hesabında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinin birinci fıkrasının mı yoksa söz konusu maddeye 703 sayılı Ka...

Sağlık İzni Kullanırken Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sağlık İzni Süresi İçinde Kalacak Şekilde Rapor Alınması

Sağlık iznini kullanmakta iken raporun başlangıcı ve bitişi sağlık izni süresi içinde kalacak şekilde hastalık raporu alan memur hakkında yapılacak işlem hakkında...

Disiplin Cezası Açısından Bir Yılda 20 Günlük Sürenin Anlamı

Bu görüş, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-d maddesindeki; "Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek," hükmünde yer alan "bir yılda" ibaresinin nasıl anlaşılması gerektiğine ilişkindir.