Kamu İhale Kurulu Kararları

  • Sıralama

Yapım İşlerinde Birden Fazla Grubun Hangi Durumda Benzer İş Olarak İstenebileceği

Bu karar; Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2.2’nci maddesi uyarınca birden fazla gruba da atıf yapılabilmesi için açık bir şekilde atıf yapılan grupların örnekte verildiği gibi aralarına “veya” ibaresi konulmak suretiyle belirtilmesi gerek...

İhalede Teklif Sunmayan İsteklilerin Yaklaşık Maliyete Yönelik Şikayet Başvurusunda Bulunup Bulunamayacağı

Bu karar; yaklaşık maliyetin tutarının ne olduğu bilgisinin ihale tarih ve saatinden önce bilinmesinin mümkün olmaması sebebiyle yaklaşık maliyete ilişkin itirazların ihaleye teklif sunmayan istekli olabilecekler tarafından yapılamayacağına ve başvur...

Birim Fiyat Teklif Cetveli Hatalı Olan İsteklinin Teklifinin Sınır Değer Hesaplamasında Dikkate Alınıp Alınmayacağı

Bu karar; birim fiyat teklif cetveline ilişkin değerlendirme ihalenin ilk oturumunda yapılamayacağından, “…İsteklinin teklif zarfında sunduğu birim fiyat teklif cetveli hatalı birim fiyat teklif cetveli olduğundan...” gerekçesiyle uygun kabul edilmey...

İhaleye Giren İsteklilerin Faaliyet Alanlarının Nasıl Sorgulanabileceği

Bu karar; kural olarak isteklilerin ihale konusu iş ile iştigal ettikleri kabulünün bulunduğu, isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerini sunma zorunlulukları bulunmamakla birlikte, www.ticaretsicil.gov....

Personele Dayalı Olmayan Hizmet İhalesinde, Teklifi Sınır Değerin Altında Olmayan İsteklinin Değerlendirme Dışı Kalıp Kalmayacağı

Bu karar; teklif bedeli idare tarafından hesaplanmış olan sınır değerin altında kalmayan isteklinin teklifinin teklif edilen işçilik bedellerinin asgari işçilik maliyetlerinin altında kaldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik ihal...

İşletme Kayıt Belgesi İstenilirken Faaliyet Konusunun Belirtilmesinin Gerekip Gerekmediği

Bu karar; işletme kayıt belgesinin faaliyet alanına ilişkin net bir belirleme yapılmaması nedeniyle, gıda alanına ilişkin herhangi bir faaliyetin yapıldığını gösteren tüm işletme kayıt belgelerinin kabul edileceği, idarelerce ihale konusu iş dikkate...

İhalenin Tek Geçerli Teklif Sahibi İstekli Üzerinde Kalmasının Mevzuata Uygun Olup Olmadığı

Bu karar; kamu ihale mevzuatında ihalenin tek geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılmasına engel bir hükmün bulunmadığı, ihalelerde teklif değerlendirme süreçleri sonucunda tek geçerli teklif kalmasının ya da ekonomik açıdan en avantajlı ikin...

Benzer İş Tanımına Uymayan Ancak İhale Konusu İşe Uygun Olan İş Deneyim Belgesinin Kabul Edilebilirliği

Bu karar; istekliler tarafından benzer iş tanımına uygun iş deneyim belgesi kullanılarak ihaleye teklif verilebileceği gibi ihale konusu işe uygun iş deneyim belgesi kullanılması benzer iş tanımından bağımsız olarak her durumda mümkün olduğuna ilişki...

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi

Bu karar, 23 Şubat 2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24 Şubat 2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların (Esaslar...

Elektronik İhalelerde EKAP Dışında Verilen Tekliflerin Geçerliliği ve EKAP’taki Bilgilerin Çelişkili Olması

Bu karar; elektronik ihalelerde EKAP’tan gönderilmeyen tekliflerin geçerli olup olmayacağı, kısmi teklife açık elektronik ihalelerde teklif mektubu eklerinin her bir kısım için ayrı ayrı doldurulmasının zorunlu olup olmadığı, elektronik ihalelerde ti...