Kamu İhale Kurulu Kararları

  • Sıralama

Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmış Olmasına Rağmen İhalelere Katılanların Geçici Teminatları

Bu karar, 4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan, dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına ihaleye katılmaları halinde isteklilerin ihale dışı bırakılarak geçici te...

Yapımla İlgili Danışmanlık Hizmet Alımı İhalesine İlişkin İş Deneyim Belgelerinin Başka İhalelerde Kullanılıp Kullanılamayacağı

Bu karar, yapımla ilgili danışmanlık hizmet alımı ihalesinde elde edilen iş deneyim belgelerinin sadece yapım işleri ihalelerinde kullanılamayacağı, diğer ihalelerden elde edilen iş deneyim belgelerinin, kamu ihale mevzuatında göre gerçekleştirilen i...

Fiyat Dışı Unsurlara İlişkin Gerekçeli Açıklamaların İhale Onay Belgesine Eklenmesinin Gerekip Gerekmediği

Bu karar, idarece hazırlanmış fiyat dışı unsurlara ilişkin gerekçeli açıklama belgesinin ihale onay belgesi ekinde yer almasının gerekip gerekmediğine ilişkindir.

Yaklaşık Maliyetteki Hatanın İhalenin İptalini Gerektirip Gerektirmeyeceği

Bu karar, yaklaşık maliyette tespit edilen her hatanın ihalenin iptaline gerekçe oluşturup oluşturmayacağına ilişkindir.

Kısmi Teklif Verilen İhalelerde, Tekliflerin Aritmetik Hata Yapılan Kısmının mı, Teklif Verilen Diğer Kısımların Tamamının mı Değerlendirme Dışı Bırakılacağı

Bu karar, kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde ise, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihalenin sonuçlandırılıp sonuçlandırılamayacağına ilişkin...

E-İhalede Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Bilgilere Ekap’tan Ulaşılamaması Halinde İhale Tarihinden Sonra Belgenin Düzenlenerek İdareye Sunulmasının Uygun Olup Olmadığı

Bu karar, beyan edilen imza beyannamesine EKAP üzerinden ulaşılmaması ve anılan belgenin ihale tarihinden sonra düzenlenmiş olması halinde isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılıp bırakılamayacağına ilişkindir.

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması İçin Sunulan Fiyat Teklifinde Bilgi ve İmza Noksanlarının Bulunması

Bu karar, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat teklifine meslek mensubu tarafında yazılması gereken ibarelerin yazılamaması, söz konusu proforma faturaların meslek mensubu tarafından imzal...

İhalelerde İmza Beyannamesi Yerine İmza Sirküsü Sunulması

Bu karar, ihalelerde imza beyannamesi yerine imza sirküsü sunan isteklinin teklifinin ihale dışında bırakılmaya sebep olup olmayacağına ilişkindir.

Yaklaşık Maliyetin Yanlış Hesaplandığı Gerekçesiyle İhalenin İptali

Bu karar; sözleşmeye davet yapıldıktan sonra yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin mevzuata uygun olup olmadığı hususuna ilişkindir.

İhalelerde İsteklilerin Sunulmayacak Belgeler Tablosunda Yer Alan Satırları Doldurması Durumunda Belge Sunulması

Bu karar; isteklilerin sunulmayacak belgeler tablosunda yer alan satırlara ilgili bilgileri doldurmaları durumunda, bilgileri verilen belgelerin teklif içerisinde ayrıca sunulması gerekip gerekmediği hususuna ilişkindir.