Kamu İhale Kurulu Kararları

  • Sıralama

Yapılan Şikâyet Başvurularının Şekli Unsurları

Bu Karar; şikayet başvurularına ilişkin dilekçelerde yer alan iddiaların net bir şekilde ortaya konması ve somut bir hukuka aykırılık gerekçesi ile delile dayandırılması gerektiğine ilişkindir.

İlan Yapıldıktan Sonra Değişen Mevzuatın İhale Şartlarını Etkileyip Etkilemeyeceği

Bu Karar; ilan yapıldıktan sonra değişen mevzuatın ihale şartlarını etkilemeyeceği, yapılan ilanda istenilen araçların belirtildiği ve rekabeti engellediği, yaklaşık maliyetin doğru tespit edilmemesine ilişkin kurul kararının ihalenin iptalinin sağla...

A1, K1 ve D2 Yetki Belgelerine İlişkin Düzenleyen Makam, Tarihi, Sayısı ve Geçerlik Tarihi Gibi Bilgilerin Açık ve Anlaşılır Olmamasının Sonuçları

Bu Karar; İdari Şartname’nin 7.1.I maddesinde yeterlik kriteri olarak istenilen A1, K1 ve D2 yetki belgelerine ilişkin belge türü, yetki belgesi sahibi, numarası, geçerlilik tarihi ve veriliş tarihi bilgilerinin istendiği, idarece şikayete verilen ce...

İhaleye Katılımda İşletme Kayıt Belgesinin Yeterlilik Durumu

Bu Karar; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan işletme kayıt belgesinin muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğu, söz konusu belgenin geçerli olup olmadığına ilişkindir.

Ürünlerin İhale Dokümanına Uygunluğu

Bu Karar; teklif edilen malın teknik şartnameye uygun olmaması nedeniyle değerlendirilmesine ilişkindir.

Teklif Edilen Malların Teknik Şartnameye Göre Değerlendirilmesi

Bu Karar; teklif edilen malların teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygun olup olmadığına ilişkin kurul kararıdır.

İhaleye Katılabilme Kriterlerinin İhale Komisyonunca Değerlendirilmesi

Bu Karar; ihale komisyon kararlarına göre iş deneyim belgelerinin benzer iş kapsamında olması, idari şartname kriterlerinden uygunluğu ve bilanço-eş değer belgelerin uygunluğunun yerinde olup olmadığına ilişkin kurul kararıdır.

İtiraz Süresi İçinde İdareye Başvurulmaması ve Kesinleşen İhale Kararının Değerlendirilmesi

Bu Karar, ihaleye şikâyet süresi içinde başvurulmadığı tespitinin kurul tarafından yapıldığı ve kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine bildirilmemesi hususu, tek başına esasa ilişkin bir aykırılık olmayacağı ile ilgili kurul kararının ret olması...

Teklif Zarfında Tüzel Kişiliğin Sermaye ve Ortaklık Oranlarını Gösteren Belgelerin Değerlendirilmesi

Bu Karar, teklif dosyasında sunulan belge ve idare tarafından yapılan sorgulama sonucunda elde edilen belgede isteklinin ortaklık durumuna ilişkin bilgiler yer almadığından İdari Şartname’ ye göre istenilen bilgilerin istekli tarafından tevsik edilme...

Kent Temizliği, Çöp Toplama ve Nakli İşlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşinin Covid Nedeniyle İptal Edilip Edilemeyeceği

Bu Karar; öngörülebilir olmayan salgın süreci ile ilgili olması nedeniyle “36 Ay Süreyle; Kent Temizliği, Çöp Toplama ve Nakli İşlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi”nin hizmet alımının niteliği ve muhatapları açısından...