Kamu İhale Kurulu Kararları

  • Sıralama

İhaleye Katılımda İşletme Kayıt Belgesinin Yeterlilik Durumu

Bu Karar; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan işletme kayıt belgesinin muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğu, söz konusu belgenin geçerli olup olmadığına ilişkindir.

Ürünlerin İhale Dokümanına Uygunluğu

Bu Karar; teklif edilen malın teknik şartnameye uygun olmaması nedeniyle değerlendirilmesine ilişkindir.

Teklif Edilen Malların Teknik Şartnameye Göre Değerlendirilmesi

Bu Karar; teklif edilen malların teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygun olup olmadığına ilişkin kurul kararıdır.

İhaleye Katılabilme Kriterlerinin İhale Komisyonunca Değerlendirilmesi

Bu Karar; ihale komisyon kararlarına göre iş deneyim belgelerinin benzer iş kapsamında olması, idari şartname kriterlerinden uygunluğu ve bilanço-eş değer belgelerin uygunluğunun yerinde olup olmadığına ilişkin kurul kararıdır.

İtiraz Süresi İçinde İdareye Başvurulmaması ve Kesinleşen İhale Kararının Değerlendirilmesi

Bu Karar, ihaleye şikâyet süresi içinde başvurulmadığı tespitinin kurul tarafından yapıldığı ve kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine bildirilmemesi hususu, tek başına esasa ilişkin bir aykırılık olmayacağı ile ilgili kurul kararının ret olması...

Teklif Zarfında Tüzel Kişiliğin Sermaye ve Ortaklık Oranlarını Gösteren Belgelerin Değerlendirilmesi

Bu Karar, teklif dosyasında sunulan belge ve idare tarafından yapılan sorgulama sonucunda elde edilen belgede isteklinin ortaklık durumuna ilişkin bilgiler yer almadığından İdari Şartname’ ye göre istenilen bilgilerin istekli tarafından tevsik edilme...

Teknik Şartnamedeki Düzenlemelerin Rekabeti Engelleyebileceğinin Değerlendirilmesi

Bu Karar; ihtiyacın en doğru şekilde ihtiyaç sahibi idarece tespit edilebileceği gibi idarelerin ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları karşılayacak teknik kriterleri belirleme noktasında açıkça belli bir marka veya modeli işaret etmediği sürece idarenin ih...

Aşırı Düşük Tekliflerinin Değerlendirilmesi

Bu Karar; yapılan işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ilgili firmanın aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilerek teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevz...

Tek Geçerli Teklifin Yaklaşık Maliyetin Altında Olmasına Rağmen İhalenin İptal Edilmesi

Bu Karar; tek geçerli teklif olarak kalması, teklifin de yaklaşık maliyetin altında olmakla beraber söz konusu yaklaşık maliyete yakın olması, Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer bulan temel ilkelerden “kaynakların verimli kullanılması” ilkes...

Kamu İhale Kurulu Tarafından Karara Bağlanan Hususlara Karşı Başvuru

Bu Karar; Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alındığından, mevzuatta Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına i...