Kanunlar

  • Sıralama

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu

Bu Kanun, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasına ve elde edilecek verilerin kullanılmasına ilişkin temel ilkeleri, kimler hakkında yapılacağını, araştırma konusu edilecek bilgi ve belgelerin neler olduğunu, bu bilgilerin ne şekilde...

Askeralma Kanunu

Bu Kanun, yükümlülük esasına göre silahaltına alınacakların yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık işlemleri ile cezalı yükümlülere yapılacak işlemler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden çeşitli statülerde görev yaparken ayrılan...

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu

Bu Kanun; Türk Silahlı Kuvvetlerinin (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil) Genelkurmay Başkanlığınca lüzum görülen erbaş ve er kadrolarında, kritik ve uygun görülen görevlerde, yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksad...

Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Bu Kanun; Bütçe Kanunlarında yer alan bazı hükümlerin ilgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere eklenmesi ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması amacıyla yürürlüğe konmasına ilişkindir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun

Bu Kanun; afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek üzere, Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kurulması, teşkilatı ile görev ve yetkilerini düzenlemeye ilişkindir.

Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun

Bu Kanun; mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca hak sahibi olanlara nakit veya hisse senedi olarak ödeme yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürü...

Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun

Bu Kanun; memurlar ile diğer kamu görevlilerin disiplin cezalarının affının kapsamını, af kapsamı dışında kalan personelleri, disiplin cezalarına karşı açılan davaları belirlemek amacıyla yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun

Bu Kanun; 457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararname...

Aile Hekimliği Kanunu

Kanun; Sağlık Bakanlığının belirleyeceği illerde, birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, birey ihtiyaçları doğrultusunda koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesi, kişisel sağlık kayıtlarının tutulması ve bu hizmetlere eşit erişimi...

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

Bu Kanun; 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlüğe konulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konulmasına ilişkindir.