Kanunlar

  • Sıralama

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu

10/3/2011 tarih ve 6191 sayılı bu Kanun; Türk Silahlı Kuvvetlerinin (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil) Genelkurmay Başkanlığınca lüzum görülen erbaş ve er kadrolarında, kritik ve uygun görülen görevlerde, yetişmiş person...

Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

25/6/2009 tarih ve 5917 sayılı bu Kanun; Bütçe Kanunlarında yer alan bazı hükümlerin ilgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere eklenmesi ile bazı Kanun ve Kanun Kükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun

Bu Kanunun amacı, afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek üzere, Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kurulması, teşkilatı ile görev ve yetkilerini düzenlemektir. Başbakan, Başkanlıkla ilgili yetk...

Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun

22/5/2007 tarih ve 5664 sayılı bu Kanun; mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca hak sahibi olanlara nakit veya hisse senedi olarak ödeme yapılmasına ilişkin usûl ve es...

Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun

22/6/2006 tarih ve 5525 sayılı bu Kanun; memurlar ile diğer kamu görevlilerin disiplin cezalarının affının kapsamını, af kapsamı dışında kalan personelleri, disiplin cezalarına karşı açılan davaları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun

457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sa...

Aile Hekimliği Kanunu

24/11/2004 tarih ve 5258 sayılı bu Kanun; Sağlık Bakanlığının belirleyeceği illerde, birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, birey ihtiyaçları doğrultusunda koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesi, kişisel sağlık kayıtlarının tutu...

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

4/11/2004 tarih ve 5252 sayılı bu Kanun; 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlüğe konulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Türk Ceza Kanunu

26/9/2004 tarih ve 5237 sayılı bu Kanun; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

10/6/2004 tarih ve 5188 sayılı bu Kanun; kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla, özel güvenlik izninin verilmesine, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve ku...