Mevzuat

  • Sıralama

KPSS Merkezi Yerleştirme (Mahalli İdarelerde)

KPSS sonuçları esas alınarak -ikinci bir sınav veya mülakat yapılmaksızın- personel talebinde bulunmak isteyen yerel yönetimlerin taleplerine ilişkindir.

6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellere İlave Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1628)

Bu Karar; 6245 sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yurtdışı yer değiştirme giderinin mesafeye göre değişen kısmının hesaplanmasında esas alınan cetvellerin uygulamaya konulması hakkındaki 24/7/1996 tarihl...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Geçici Görevle Görevlendirilenlere Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1423)

Bu Karar; Ekli "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Geçici Görevle Görevlendirilenlere Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Esaslar Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Adalet Bakanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Bilişim Personeli Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 63/A maddesine...

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)

Bu Tebliğ, 2019 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgâri yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçel...

Mali ve Sosyal Haklar

2019 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge

Mahalli İdareler 2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında, 2019 yılında yapılacak yerel yönetim personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu.

Hediye Alma Yasağı

Bu genelge, hediye konusunda mevzuatla belirtilen kurallara kamu görevlilerince titizlikle uyulması, özel kişi, kuruluş veya şirketlerce çeşitli vesilelerle sunulan ve “yasak” kapsamında olan hediyelerin kabul edilmemesi ve bu konuda yöneticiler tara...

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 3)

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; üst kademe kamu yöneticileri ile ilgili usûl ve esaslar ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usûl ve esaslarını belirlemek amacıyla; ekli cetvellerdeki kadro, pozisyon ve görevler, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve iliş...

Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41)

Bu Tebliğ; 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan memuriyet mahalli tanımına ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla...