Tebliğler

  • Sıralama

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)

Bu Tebliğ; 2020 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgâri yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli ida...

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Bu Tebliğ; Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli...

Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41)

Bu Tebliğ; 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan memuriyet mahalli tanımına ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla...

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme

Bu Tebliğ; Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmesinin uygulanması amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2017-6)

Bu Tebliğ; idarelere ait sosyal tesislerin etkili, ekonomik ve verimli işletilmesine, güçlü bir idari ve mali yapının oluşturulmasına yönelik tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiş olup; idareler tarafından işletilen sosyal tesisleri k...

Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 6)

Bu Tebliğ; Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Devlet Memurları Kanununda yapılan değişiklikler sonrası, doğum ve evlat edinme sebebiyle verilecek izinlerin kullanımında kamu kurum ve kuruluşları arasında uygu...

Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40)

Bu Tebliğ; 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (H) işaretli cetvelin dipnotunda yer alan “6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırı...

Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 38)

Bu Tebliğ; 5335 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesiyle Harcırah Kanununda bazı değişikliklerin uygulanması sırasında ortaya çıkan ve çıkacak tereddütlerin giderilebilmesi ve uygulamada...

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 164)

Bu Tebliğ; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin anılan maddelerinin uygulanması bakımından ilgili kurumlara “ilk defa veya yeniden atanan” personel kapsamında değerlendirilmeyecek, bu maddelerin “yürürlüğe girdiği tarihte anılan kadro veya pozisyon...

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2015-2)

Bu Tebliğ; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, s...