Teklifler ve Değerlendirme

  • Sıralama

A1, K1 ve D2 Yetki Belgelerine İlişkin Düzenleyen Makam, Tarihi, Sayısı ve Geçerlik Tarihi Gibi Bilgilerin Açık ve Anlaşılır Olmamasının Sonuçları

Bu Karar; İdari Şartname’nin 7.1.I maddesinde yeterlik kriteri olarak istenilen A1, K1 ve D2 yetki belgelerine ilişkin belge türü, yetki belgesi sahibi, numarası, geçerlilik tarihi ve veriliş tarihi bilgilerinin istendiği, idarece şikayete verilen ce...

Ürünlerin İhale Dokümanına Uygunluğu

Bu Karar; teklif edilen malın teknik şartnameye uygun olmaması nedeniyle değerlendirilmesine ilişkindir.

İhaleye Katılabilme Kriterlerinin İhale Komisyonunca Değerlendirilmesi

Bu Karar; ihale komisyon kararlarına göre iş deneyim belgelerinin benzer iş kapsamında olması, idari şartname kriterlerinden uygunluğu ve bilanço-eş değer belgelerin uygunluğunun yerinde olup olmadığına ilişkin kurul kararıdır.

Teklif Zarfında Tüzel Kişiliğin Sermaye ve Ortaklık Oranlarını Gösteren Belgelerin Değerlendirilmesi

Bu Karar, teklif dosyasında sunulan belge ve idare tarafından yapılan sorgulama sonucunda elde edilen belgede isteklinin ortaklık durumuna ilişkin bilgiler yer almadığından İdari Şartname’ ye göre istenilen bilgilerin istekli tarafından tevsik edilme...

Teklif Edilen Malların Teknik Şartnameye Göre Değerlendirilmesi

Bu Karar; teklif edilen malların teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygun olup olmadığına ilişkin kurul kararıdır.

Kent Temizliği, Çöp Toplama ve Nakli İşlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşinin Covid Nedeniyle İptal Edilip Edilemeyeceği

Bu Karar; öngörülebilir olmayan salgın süreci ile ilgili olması nedeniyle “36 Ay Süreyle; Kent Temizliği, Çöp Toplama ve Nakli İşlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi”nin hizmet alımının niteliği ve muhatapları açısından...

Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesinin Uygun Olmasına Rağmen İhalede Geçerli Teklif Kalmadığı Gerekçesiyle İhalenin İptali

Bu Karar; ihalede sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesinin İdari Şartnameye uygun olduğu halde, idarece geçerli teklif bulunmaması gerekçesiyle ihalenin iptali kararının yerinde olup olmadığına ilişkindir.

Aşırı Düşük Tekliflerinin Değerlendirilmesi

Bu Karar; yapılan işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ilgili firmanın aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilerek teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevz...

Tek Geçerli Teklifin Yaklaşık Maliyetin Altında Olmasına Rağmen İhalenin İptal Edilmesi

Bu Karar; tek geçerli teklif olarak kalması, teklifin de yaklaşık maliyetin altında olmakla beraber söz konusu yaklaşık maliyete yakın olması, Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer bulan temel ilkelerden “kaynakların verimli kullanılması” ilkes...

Teklif Dosyasında Ortaklık Durumuna İlişkin Bilgilerin Yer Almaması

Bu Karar; istekli tarafından teklif dosyasında sunulan belge ve idare tarafından yapılan sorgulama sonucunda elde edilen belgede isteklinin ortaklık durumuna ilişkin bilgiler yer almadığından idari şartnamenin 7.1.b.2’nci maddesinde istenilen bilgile...