Teklifler ve Değerlendirme

  • Sıralama

Kısmi Teklif Verilmesine İmkan Tanınan Hallerde Aritmetik Hata Yapıldığında İptal Edilecek Kısım

Bu karar; kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yaptığı kısımdan dolayı tüm kısımların mı yoksa sadece aritmetik hata yapılan kısımların mı değerlendirme dışı bırakılacağına ilişkindir.

Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarında Geçici Vergi Beyannamesi Tarihlerinin Belirtilmesi Gerekliliği

Bu karar; aşırı düşük açıklama kapsamında istekli tarafından sunulan fiyat teklifinin üzerinde ilgili geçici vergi beyanname döneminin belirtilmesinin gerek olup olmadığına ilişkindir.

Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakılan İstekliden Aşırı Düşük Açıklama İstenilmesi

Bu karar; teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekliden aşırı düşük açıklama istenilmesinin gerekip gerekmediği hususuna ilişkindir.

İhaleye Başvuran Tüzel Kişilerin Yönetimindeki Görevlilerin Son Durumunun Belgelendirilmesi

Bu karar; tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilere ilişkin son durumun Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri üzerinden gösterilmesinin zorunlu olup olmadığı ve başka belgeler üzerinden de gösterilip gösterilemeyeceği hususuna ilişkindir.

Kısmi Teklif Verilebilen Bir İhalede, İdarenin Bazı Kısımları İptal Edip Edemeyeceği

Bu karar; kısmi teklife açık olan bir ihalede, idarenin ihalenin kısımlarının bazılarını iptal edilip kalan kısımlar ile ihaleye devam edilmesine yönelik karar alıp alamayacağına ilişkindir.

İnternet Üzerinden Teyidi Yapılamayan Bilgi ve Belgelerin İsteklilerden İstenebileceği Durumlar

Bu karar, internet üzerinden teyidi yapılamayan bilgi ve belgelerin ilgili isteklilerden istenilerek beyan edilen bilgiler ile uyumluluğunun kontrol edilmesi ve sonucunda da ihalede komisyonun gerekçeli olarak kesinleşen ihale kararını alması gerekti...

Elektronik Ortamda Gerçekleştirilen İhalelerde Geçici Teminatların Değerlendirilmesi

Bu karar, elektronik ortamda gerçekleştirilen ihalelerde geçici teminatların hangi oturumda değerlendirileceğine ilişkindir.

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet İhalelerinde Asgari İşçilik Maliyetinin Altında İşçilik Bedeli Sunan İsteklilerin Durumu

Bu karar, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet ihalelerinde isteklilerin toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunması halinde, bu isteklilerin sundukları tekliflerin değerlendirme dışı bırakılıp bırakılamayacağına ilişk...

Anonim Şirket Statüsündeki İsteklilerin Pay Defterini Sunmasının Gerekip Gerekmediği

Bu karar, ihalelere katılabilmek için tüzel kişiliklerin sunması gereken belgeleri ve anonim şirket statüsündeki isteklilerin ayrıca pay defterini teklif kapsamında sunmalarının gerekip gerekmediğine ilişkindir.

E-İhalelerde Yeterlik Bilgileri Tablosunda Bilgileri Teyit Eden Belgelerin Sunulmaması

Bu karar, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59/A maddesinin 10’uncu bendinde elektronik teklif alınmak suretiyle yapılan ihalelerde yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin...