Teklifler ve Değerlendirme

  • Sıralama

Birim Fiyat Teklif Cetveli Hatalı Olan İsteklinin Teklifinin Sınır Değer Hesaplamasında Dikkate Alınıp Alınmayacağı

Bu karar; birim fiyat teklif cetveline ilişkin değerlendirme ihalenin ilk oturumunda yapılamayacağından, “…İsteklinin teklif zarfında sunduğu birim fiyat teklif cetveli hatalı birim fiyat teklif cetveli olduğundan...” gerekçesiyle uygun kabul edilmey...

İhaleye Giren İsteklilerin Faaliyet Alanlarının Nasıl Sorgulanabileceği

Bu karar; kural olarak isteklilerin ihale konusu iş ile iştigal ettikleri kabulünün bulunduğu, isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerini sunma zorunlulukları bulunmamakla birlikte, www.ticaretsicil.gov....

Personele Dayalı Olmayan Hizmet İhalesinde, Teklifi Sınır Değerin Altında Olmayan İsteklinin Değerlendirme Dışı Kalıp Kalmayacağı

Bu karar; teklif bedeli idare tarafından hesaplanmış olan sınır değerin altında kalmayan isteklinin teklifinin teklif edilen işçilik bedellerinin asgari işçilik maliyetlerinin altında kaldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik ihal...

İhalenin Tek Geçerli Teklif Sahibi İstekli Üzerinde Kalmasının Mevzuata Uygun Olup Olmadığı

Bu karar; kamu ihale mevzuatında ihalenin tek geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılmasına engel bir hükmün bulunmadığı, ihalelerde teklif değerlendirme süreçleri sonucunda tek geçerli teklif kalmasının ya da ekonomik açıdan en avantajlı ikin...

Benzer İş Tanımına Uymayan Ancak İhale Konusu İşe Uygun Olan İş Deneyim Belgesinin Kabul Edilebilirliği

Bu karar; istekliler tarafından benzer iş tanımına uygun iş deneyim belgesi kullanılarak ihaleye teklif verilebileceği gibi ihale konusu işe uygun iş deneyim belgesi kullanılması benzer iş tanımından bağımsız olarak her durumda mümkün olduğuna ilişki...

Elektronik İhalelerde EKAP Dışında Verilen Tekliflerin Geçerliliği ve EKAP’taki Bilgilerin Çelişkili Olması

Bu karar; elektronik ihalelerde EKAP’tan gönderilmeyen tekliflerin geçerli olup olmayacağı, kısmi teklife açık elektronik ihalelerde teklif mektubu eklerinin her bir kısım için ayrı ayrı doldurulmasının zorunlu olup olmadığı, elektronik ihalelerde ti...

Hizmet İhalelerinde Aşırı Düşük Sınır Değer Hesaplamasında Dikkate Alınacak Teklifler

Bu karar; sınır değer hesabına ihalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin tekliflerini...

KİK Kararına İlişkin Verilen Yürütmenin Durdurulması Kararı Sonucunda, İdare Tarafından Belirlenen Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Sahibinin Yükleniciden Farklı Olması

Bu karar; Kamu İhale Kurulu kararlarına ilişkin idari yargı mercilerince verilen yürütmenin durdurulması veya iptal kararlarının yerine getirilmesi sonucunda idare tarafından belirlenen ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin yükleniciden farkl...

Teknik Şartnamede İstenilen Yeterlik Kriterine İlişkin Belgenin Teklif İle Birlikte Sunulmaması

Bu karar; Teknik Şartnamede teklif ekinde istenen belgenin, istekli/isteklilerce teklif ekinde sunulup sunulmadığının ihale komisyonunca araştırılarak anılan belgeyi (taahhütname) teklif ekinde sunmadığı anlaşılan istekli/isteklilerin teklifinin değe...

Kısmi Teklife Açık Olan İhalelerde, Tekliflerin, Toplam Yaklaşık Maliyete Göre mi, Kısmi Teklife Göre mi ya da Birim Fiyata Göre mi Değerlendirileceği

Bu karar; ihaleye tek istekli tarafından teklif verilmesinin rekabetin oluşmadığı anlamına gelmeyeceği, ihalenin üç kısımdan oluşması ve başvuru sahibi tarafından her bir kısım için ayrı ayrı teklif verilmesinin, söz konusu tekliflerin idare tarafınd...