Teklifler ve Değerlendirme

  • Sıralama

Aşırı Düşük Sorgulaması Yapılan Kalemlerin, Analiz Gerektiren Kalemler Olmasına Rağmen İdare Paçal Olarak Sorgulama Yapması

Bu Karar, aşırı düşük sorgulaması yapan idare, analiz gerektiren kalemler için paçal olarak sorgulama yapması durumunda, bu durum teklif ve açıklamanın sağlıklı oluşamayacağından dolayı mevzuata uygun olmayacağına ilişkindir.

Teknik Şartnamede Belirtildiği Halde, Zarf Açma Tutanağında Kontrol Edilmeyen Belgeler Hususunun Değerlendirilmesi

Bu Karar, teknik şartnamede ve istenilen belgelerde belirtildiği halde zarf açma tutanağında kontrolü yapılmayan belgeler bulunması halinde bunun ihale mevzuatına uygun olmayacağını belirten Kamu İhale Kurumu Kararına ilişkindir.

İhale Zarfı İçerisinde Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinin Bulunmaması Hususunun Değerlendirilmesi

Bu Karar, teklif zarfı içerisinde teknik şartnameye uygunluk belgesinin bulunmaması durumunda, ilgili firmanın ihale dışı bırakılmasının ihale mevzuatına uygun olduğunu belirten Kamu İhale Kurumu Kararına ilişkindir.

İhaleye Teklif Veren Firmanın Aynı Belgesinin Farklı Sebeplerden 1 Den Fazla Hususta Uygun Olmaması Durumunun Değerlendirilmesi

Bu Karar, ihaleye teklif veren firmanın sunduğu bir belge birden fazla şekilde uygunsuz ise eleme sebebi olarak tek bir sebep yazılmasının ihale mevzuatı açısından herhangi bir sorun oluşturmayacağını belirten Kamu İhale Kurumu kararına ilişkindir.

İhaleye Teklif Veren Firmalardan Bir Veya Birkaçının İş Bitirme Belgesinin Hatalı Olması Durumunun Değerlendirilmesi

Bu Karar, ihaleye teklif veren firmalardan bir veya birkaçının hatalı olması ancak bu durumun sınır değer tespitine ve ya en ekonomik teklife etkisinin olmaması durumunda bunun ihale mevzuatına aykırılık oluşturmayacağını belirten Kamu İhale Kurumu k...

Aşırı Düşük Tekliflerinin Değerlendirilmesi

Bu Karar, teklifi aşırı düşük bulunan ve ihale üzerinde bırakılan istekliden açıklanması istenen maliyet kalemlerinin somut ve açık bir şekilde belirlenmemesi durumunda sunulan açıklamaların da sağlıklı bir şekilde değerlendirilemeyeceğinden aşırı dü...

İhaleye Katılabilme Kriterlerinin ve Belgelerinin Değerlendirilmesi

Bu Karar; mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu ve bu çerçevede ihale komisyonu kararı ile geçerli teklif olarak değerlendirilen ihale üzerinde bırakılan istekli tekliflerinin değe...

Tekliflerin Değerlendirilmesi Teklif Bedelinin Yaklaşık Maliyet İle Kıyasının Toplam Bedele Göre Mi, Her Kalem İçin Mi Yapılması Gerektiği

Bu Karar, tekliflerin değerlendirilmesi sırasında yaklaşık maliyetin üzerinde olup olmadığı kontrolü yapılır iken teklifi oluşturan kalemler üzerinde değil toplam maliyet açısından değerlendirilmesinin gerektiği hakkındadır.

İş Deneyim Belgesi Kontrolü Yapılır İken SGK Belgelerinin İstenip İstenemeyeceği

Bu Karar, teklif ekinde sunulan iş deneyim belgesi incelemeye alınan firmanın bahse konu işin yapılması sırasındaki SGK ve çalışan belgelerinin istenilmesinin doğru olup olmayacağı hakkındadır.

Fiyat Dışı Faktörlerin De En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde Kullanılması

Bu Karar, idarenin ihale şartnamesinde belirttiği halde fiyat dışı faktörleri de göz önüne alarak en avantajlı teklifi belirleme taktir hakkına ve yetkisine sahip olduğuna ilişkindir.