Tüzükler

  • Sıralama

Yeraltı Suları Tüzüğü

167 sayılı Yeraltı Suları Hakkındaki Kanunun tatbikatı, aynı kanunun 20 nci maddesi gereğince hazırlanan bu Tüzük hükümlerine göre yürütülür.

Belediye Mezarlıkları Nizamnamesi

Bu Tüzük; belediye mezarlıkları ve mezarlıklarla ilgili yürütülecek çalışmaları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Sular Kanununun Uygulanışını Gösteren Tüzük

Bu Tüzük; kamu ihtiyacını temine ilişkin suların tedarik ve idaresi belediyelere ve belediye teşkilatı olmayan mahallerde ihtiyar meclislerine tevdi edildiğinden, bu kapsamda suların idaresi ile ilgili hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.