Tüzükler

  • Sıralama

Yeraltı Suları Tüzüğü

Bu Tüzük; 167 sayılı Yeraltı Suları hakkındaki Kanunun tatbikatı, aynı kanunun 20 nci maddesi gereğince hazırlanan bu Tüzük hükümlerine göre yürütülmek amacıyla hazırlanmıştır.

Belediye Mezarlıkları Nizamnamesi

Bu Tüzük; belediye mezarlıkları ve mezarlıklarla ilgili yürütülecek çalışmaları düzenlemek amacıyla hazırlanmasına ilişkindir.

Sular Kanununun Uygulanışını Gösteren Tüzük

Bu Tüzük; kamu ihtiyacını temine ilişkin suların tedarik ve idaresi belediyelere ve belediye teşkilatı olmayan mahallerde ihtiyar meclislerine tevdi edildiğinden, bu kapsamda suların idaresi ile ilgili hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.