Uluslararası Sözleşmeler

  • Sıralama

Birleşmiş Milletler Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesi

Birleşmiş milletler sınıraşan örgütlü suçlarla mücadele sözleşmesi

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi

İşbu Sözleşmenin Taraflar Konferansının benimseyebileceği herhangi bin ilgili yasal belgenin nihai amacı, Sözleşmenin ilgili hükümlerine göre, atmosferdeki sera gazı birikimlerini, iklim sistemi üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı etkiyi önleyecek bi...

Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi

Bu Anlaşma imzalayan Avrupa Konseyi üye Devletlerinin mimari mirasın korunması ve bu korunmanın yaygınlaştırılması hususunda ortak bir politikanın ana ilkeleri bakımından bir anlaşmaya varılmasının önemini kabul ederek, bazı hususlardaki mutabakatlar...

Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi

Bu Sözleşme'ye taraf olan Devletler, eski zamanlardan beri uluslararası konsolosluk ilişkilerinin nasıl düzenleneceğine ilişkindir.

Teşkilatlanma Ve Kollektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Müteallik Sözleşme

Teşkilatlanma Ve Kollektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Müteallik Sözleşme

Avrupa Konseyi Statüsü

Avrupa konseyi statüsü

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

İnsan hakları evrensel beyannamesi

Milli, Irki, Dini Kitleleri Kısmen veya Tamamen İmha Suçunun "Génocide" Önlenmesi Ve Cezalandırılması Hakkında Sözleşme

Milli, ırki, dini kitleleri kısmen veya tamamen imha suçunun "génocide" önlenmesi ve cezalandırılması hakkında sözleşme

Birleşmiş Milletler Andlaşması ve Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü

Birleşmiş milletler andlaşması ve milletlerarası adalet divanı statüsü

Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması

Milletlerarası sivil havacılık anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındadır.