Yargı Kararları

  • Sıralama

Karar Sonucunu Etkileyecek Bir İddianın İlk Derece Mahkemesi Kararında Karşılanmamış Olması

Bu karar; karar sonucunu etkileyecek bir iddianın ilk derece mahkemesi kararında karşılanmamış olması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Özel Öğretim Kurumunda Çalışanın Resmi Belgede Sahtecilik Suçu İşlemesi Halinde 4483 Sayılı Kanuna Tabi Olup Olmayacağı

Bu Karar, özel bir ilköğretim okulunun müdürü olan sanığın okula kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt parasından indirim yapılabilmesi için öğretmen olmayan şahısları öğretmen olduklarına dair belgeleri kayıt evraklarına eklediği gerekçesiyle kamu görev...

Vergi Müfettişinin Rüşvet Almaya Teşebbüsü

Bu Karar; vergi müfettişi olarak görev yapan sanığın katılana sahte fatura kullanması sebebiyle verilecek cezanın miktarını düşürmek için katılandan para istediği, katılanın ihbarı üzerine seri numaraları alınmış paraların sanığın söylediği yere bıra...

Aynı Gün İçerisinde Belli Aralıklarla Paranın Mal Edinilmesinin Zincirleme Zimmet Suçu Sayılmayacağı

Bu Karar, mali hizmetler müdürü olan kişinin aynı gün içerisinde ilk işlemi ile son işlemi arasında üç saat olacak şekilde üç defa belli bir parayı hesabına aktarmasının zincirleme suç olup olmayacağına ilişkindir.

Sendikaya Üye Kamu Personeline Limitin Üstünde Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesinin Kamu Zararı Olup Olmadığı

Bu Karar, Belediye Başkanlığı ile Sendika arasında akdedilen ve 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olan Toplu İş Sözleşmesiyle adı geçen sendikaya üye personele 2017 yılında mevzuatın öngördüğü tutardan daha fazla tutarda sosyal denge tazminatı ö...

Müdürlük Kadrolarına Vekalet Eden Personele Ödenmemesi Gereken Zam ve Tazminat Farklarının Ödenmesi

Bu Karar, belediyede müdürlük kadrolarına vekalet eden bazı personele, mevzuat hükümlerine göre ödenmemesi gereken zam ve tazminat farklarının ödenmesi sebebiyle doğacak kamu zararının olup olmadığının tespitinin yapılmasına ilişkindir.

Görevde Yükselme Sınavına Girmeden Atanılan Müdür Kadrosundan Alınan Maaş

Bu Karar, görevde yükselme sınavına girmeden Müdür kadrosuna aslen atandan kişinin maaşını eski kadrosundan alması gerekirken müdürlük kadrosundan alması hususunun değerlendirilmesine ilişkindir.

Belediye Başkanına Sosyal DengeTazminatı Ödenip Ödenemeyeceği

Bu Karar, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun belediye başkanının özlük haklarını düzenleyen 39’ uncu maddesine aykırı olarak sosyal denge yardımı ödenmesi suretiyle kamu zararına sebep olunduğuna ilişkindir.

Mevzuatın Öngördüğünden Daha Fazla Tutarda Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi

Bu Karar; Toplu İş Sözleşmesinin mevzuata aykırı hükümler içermesi ve mevzuatın öngördüğünden daha fazla tutarda sosyal denge tazminatı ödenmesi üzerine verilmiştir.

Emekli Olan Avukata Avukatlık Vekalet Ücretinin Ödenmesi

Bu Karar; Belediye lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan vekâlet ücretlerinin; avukatlara ve hukuk servisinde fiilen görev yapan memurlara dağıtımı hakkında 1389 sayılı Devlet Davalarını İnt...