Yargı Kararları

  • Sıralama

Trafik Cezaları ve Araç Muayenesi Gecikme Cezalarında Sorumluluk

Bu Karar; Büyükşehir Belediyesi’nde trafik cezalarının ve araç muayenelerine ilişkin gecikme cezalarının belediye bütçesinden ödenmesi sonucu oluşan kamu zararına ilişkindir.

Belediyenin Hazineye Ecrimisil Ödemesinde Gecikme Zammı

Bu Karar; belediyenin kullanmış olduğu Hazineye ait taşınmaz karşılığında gerçekleştirilmesi gereken ecrimisil ödemesinin, zamanında yapılmadığı ve bu suretle de gecikme zammı ödenmesi sonucunda kamu zararına sebebiyet verildiği hususuna ilişkindir.

Taşeron İşçi İçin Verilen İşe Başlatma Sonucunda ödenen Tazminatın Rücu Edilmemesi

Bu Karar; belediyede taşeron işçi olarak çalışmakta olan işçinin sözleşme feshinin iptal ettirerek aldıkları işe iade kararının uygulanmayarak işe başlatmama tazminatı ödenmesi ve bunun yüklenici firmaya rücu edilmemesi sonucunda kamu zararına sebebi...

Çalıştırılan İşçilerle İlgili Bildirimlerin Zamanında Yapılmamasında Sorumluluk

Bu Karar; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yapılması gereken bildirimlerin zamanında yapılmaması nedeniyle Belediye bütçesinden ödenen idari para cezalarının gecikme...

KHK İle Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Yapılan İşçilerin Yetki Tespitinde Dikkate Alınması

Bu Karar; KHK ile sürekli işçi kadrolarına geçişi yapılan ve mevcut işyerinden bildirilen işçiler de yetki tespitinde dikkate alınacak olup, asıl işverenin işyerlerinin işçilerin girdiği iş kolunda yer aldıkları gözetildiğinde kadroya geçen işçilerin...

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Niteliği

Bu Karar; hükmün geri bırakılmasını etkileyen etkenleri ihtiva etmektedir.

Belediyede Çalışan Personele Elektronik Karta Para Yüklemesi Yapılmak Suretiyle Yemek Yardımında Bulunulması

Bu Karar; belediyede çalışan personele elektronik karta para yüklemesi yapılmak suretiyle yemek yardımında bulunulması ve bu durumun kamu zararına sebebiyet vermesine ilişkindir.

Sosyal Denge Sınır Aşımı

Bu Karar; Belediyeler ile sendikalar arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesinin mevzuata aykırı hükümler içermesi ve belediyenin çalışanlarına mevzuatın öngördüğü tutardan daha fazla tutarda sosyal denge tazminatı ödemesi yapıldığı gerekçesi ile veril...

Memurlardan Yiyecek Yardımı İçin Az Kesinti Yapılması

Bu Karar; belediyelerin, bazı müdürlüklerinde görevli memurlara Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak yiyecek yardımı yapıldığı gerekçesi ile verilmiştir.

Sosyal Denge Tazminatının Fazla Ödenmesi

Bu Karar; Belediyeler ile sendikalar arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesinin mevzuata aykırı hükümler içermesi ve belediyenin çalışanlarına mevzuatın öngördüğü tutardan daha fazla tutarda sosyal denge tazminatı ödemesi yapıldığı gerekçesi ile veril...