Kişisel Verilerin Korunması İle İlgili Belediyelerin Uyacakları Bazı Hususlar

  • Mevzuat Tarihi20.05.2021
  • KurumÇevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bu genelge, belediyelerin elektronik ortamda sunduğu hizmetlerinden bir kısmı için uygulanan hızlı sorgulamalarda, tek bir bilgi veya sadece kişi isimleri girilmek suretiyle detaylı tüm bilgilere ulaşılabildiği yönündeki bilgiler üzerine alınarak önlemler konusunda Valiliklerin talimatlandırılmasına ilişkindir.

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

20.05.2021

Sayı: 45730004-010.06.01/954968

Konu: Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

GENELGE

2021/10

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 30.02.2020 tarihli ve 27482 sayılı yazımız.

İlgi (a) yazımız ile son yıllarda teknolojideki gelişmelere paralel olarak vatandaşlarımıza daha hızlı ve kolay hizmet sunabilmek için belediyelerimiz tarafından birçok hizmetin internet üzerinden yapıldığı, bununla birlikte hizmetlerin elektronik ortamda uygulanmasının hizmetin daha ulaşılabilir hale gelmesini temin ederken aynı zamanda kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması hususunda bazı tedbirlerin de alınmasını gerekli kıldığı; bazı belediyelerimize ait emlak vergisi veya bildirim bilgisini sorgulama internet sayfası üzerinden sadece kimlik bilgileri girilerek vatandaşlarımızın emlak vergisi bilgilerine ulaşıldığı, bu durumun kişisel verilerin korunması hususunda mağduriyetlere sebep olabileceğinden dolayı, vatandaşlarımızın kişisel verilerinin korunması ve yaşanabilecek mağduriyetlerin giderilmesini teminen, başta emlak vergisi sorgulama ekranları olmak üzere belediyelerin internet sitesi üzerinden verilen hizmetlerde kişisel verilerin korunmasını sağlayacak kısa mesaj onayı ve benzeri güvenlik tedbirlerinin alınması gerektiği belirtilmiş olup valiliklerce bütün belediyelerin bilgilendirilmesi ve uygulamaların titizlikle takip edilmesi hususu talimatlandırılmıştır.

Bakanlığımıza intikal eden bilgi ve belgelerden, belediyelerin elektronik ortamda sunduğu hizmetlerinden bazıları için uygulanan hızlı sorgulama ya da borç ödeme uygulamalarında sadece tek bir bilgi girilerek kişilerin borç bilgisine ulaşılabildiği; bazı durumlarda ise kişiye ait isim ya da taşınmaza ilişkin bilgilere erişim mümkün olmasa da borca ilişkin bilgiye erişim sağlanabildiği tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 12 nci maddesinde yer alan "(1) Veri sorumlusu;

a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

 şeklindeki hüküm ile veri sorumlularının veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri açıklanmakta ve mezkûr Kanun'un 18 inci maddesinde ise 12 nci maddede öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin ihlalinin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılacağı ve sonucun Kurula bildirileceği hüküm altına alınmaktadır.

Bu itibarla 6698 sayılı Kanuna uygun olarak belediyeler, bağlı idareler ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin hizmetlerinin elektronik ortamda sunumu esnasında internet sitesi üzerinden verilen hizmetlere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlayacak ve yaşanabilecek mağduriyetleri giderecek her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması, mezkûr hizmetlerin üyelik ve şifre, kısa mesaj onayı, iki kademeli kimlik doğrulama kontrolü ve benzeri güvenlik tedbirleri ile sisteme giriş yapılması sureti ile gerçekleştirilmesi, hızlı sorgulama ya da borç ödeme uygulamalarında sadece tek bir bilgi girilerek kişilerin borç bilgisine ulaşılabilme uygulamasının terk edilmesi ve borca ilişkin bilgilere yalnızca ilgilisi tarafından erişim sağlanması hususunda gereken tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Konuya ilişkin iliniz dâhilindeki belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin bilgilendirilmesi ve uygulamaların Valiliğinizce titizlikle takip edilmesi hususlarında;

Gereğini önemle rica ederim.

 

Murat KURUM

Bakan

Dağıtım:

Gereği:

81 İl Valiliğine

 

 

 


İlgili Kanun:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu


Yorumlar