Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları (2022 Yılı)

  • Mevzuat Tarihi22.01.2022
  • KurumHazine ve Maliye Bakanlığı

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2022 yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesine, sözleşme ücretlerinin tespitine ve ödenmesine ilişkin genelge.

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü

22/01/2022                             

Sayı: 27998389-010.06.02-903793

Konu: Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları

GENELGE

(Sıra No: 6)

Bilindiği üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2022 yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesine, sözleşme ücretlerinin tespitine ve ödenmesine ilişkin olarak 1/1/2022-30/6/2022 döneminde geçerli olmak üzere tesis edilecek işlemler Bakanlığımıza ait 6/1/2022 tarihli ve 3 Sıra No'lu Genelge ile duyurulmuştur.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile eklenen ve 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren geçici 38 inci maddede ise 25/8/2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca %5 artış oranı üzerinden belirlenmiş olan katsayıların %7,5 oranına göre yeniden belirlenerek uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Bakanlığımız Genelgesi ile 1/1/2022-30/6/2022 döneminde geçerli olmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,235445), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (3,68518), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,074667) olarak yeniden belirlenmiş olup; söz konusu 3 Sıra No'lu Genelgeye ekli (l) ve (2) Sayılı Cetveller, bu belirlemeye bağlı olarak 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere ekteki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, bu Genelgeye ekli (l) Sayılı Cetvel ile yeniden belirlenen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla 2022 yılı Şubat ayı sonuna kadar, 6/1/2022 tarihli ve 3 Sıra No'lu Genelge çerçevesinde belirlenen net ücretleri yeniden tespite yetkilidir.

Bu kapsamda sözleşme ücretleri yeniden tespit edilen sözleşmeli personel ile 1/1/2022 tarihinden geçerli olacak şekilde yapılacak sözleşmelerin yenileme işlemleri 2022 yılı Şubat ayı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Yenilenen bu sözleşme örnekleri ile birlikte sözleşmenin imzalandığı tarihteki memur kadrolarının kadro unvan ve dereceleri itibarıyla dolu-boş durumlarını gösteren cetvellerin, sözleşmeli personele ödenecek net ücretin tespitine ilişkin meclis kararının ve sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların öğrenim durumlarını gösterir belgenin bir örneği en geç 1/3/2022 tarihine kadar ilgisine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığına gönderilecektir.

1/1/2022 tarihinden geçerli olacak şekilde yeniden belirlenen net ücret tutarları ile bu Genelgeye ekli (2) Sayılı Cetvel uyarınca ödenmesi gereken ek ödeme tutarlarının fark ödemeleri genel hükümlere göre yapılacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Dr. Nureddin NEBATİ

Hazine ve Maliye Bakanı

Ek:

1- (l) Sayılı Sözleşme Ücret Tavanları Cetveli (1 sayfa)

2- (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli (1 sayfa)

 


İlgili Kanun:

Belediye Kanunu


Yorumlar