Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planı Değişikliği

  • Mevzuat Tarihi31.12.2020
  • KurumÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği B...

Konu : Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planı Değişikliği Hk.

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

31.12.2020

Sayı: E-14399437-010.03-274242

Konu : Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planı Değişikliği Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 20.07.2020 tarihli ve 14399437-622.02-E.128266 sayılı yazımız.

b) İçişleri Bakanlığının 13.08.2020 tarihli ve 35524202-010.03-13110 sayılı yazısı.

c)  18.08.2020 tarihli ve 14399437-010.03-E.173476 sayılı yazımız.

ç) Hazine ve Maliye Bakanlığının 30.09.2020 tarihli ve 24316011-542932 sayılı yazısı.

d) 07.12.2020 tarihli ve E-14399437-010.03-262514 sayılı yazımız.

e)  Strateji ve Bütçe Başkanlığının 19.12.2020 tarihli ve E-26208365-045.01-4723 sayılı yazısı.

Bakanlığımıza yansıyan bilgi ve belgeler ile mahalli idarelerin gelir kalemlerinin ayrıntılı olarak izlenmesinde ortaya çıkan zorunlu ihtiyaçlar nedeniyle mahalli idareler detaylı hesap planında bazı değişikliklerin yapılması elzem hale gelmiştir. Bu değişikliklerin hayata geçmesini müteakiben mahalli idarelerin özellikle vergi ve harç gelirlerinin ayrıntılı ve sağlıklı bir şekilde izlenmesi ve akabinde buna ilişkin gerekli politikaların üretilmesinde önem arz edeceği ve gerekli faydanın temin edileceği mütalaa edilmektedir.

Bilindiği üzere Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin "Tanımlar" başlıklı 4 üncü 

...

Bakanlık: il özel idareleri ve bunların kurdukları birlikler için İçişleri Bakanlığını; belediyeler, bağlı idareleri ile belediyelerin kurdukları birlikler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, ...ifade eder." hükmü,

"Yürütme" başlıklı 513 üncü maddesinde; "Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken yürütür." hükmü yer almaktadır.

Aynı Yönetmeliğin "Hesap planı" başlıklı 45 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında; "Bu Yönetmelik hesap planında yer almamakla birlikte, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hesap planında yer alan herhangi bir hesabın kullanılması gerekliliği ortaya çıkarsa Yönetmelikteki hesap planına ilave hesap eklemeye veya çıkarmaya, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlık yetkilidir." hükmü, "Detaylı hesap planları"başlıklı 46 ncı maddesinde; "Kurumlara ait detaylı hesap planları, Bu Yönetmelikte belirlenen hesap planı çerçevesinde Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça hazırlanır." hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede Bakanlığımızca hazırlanan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşleri çerçevesinde düzenlenen Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planı Değişikliği Tablosu ekte gönderilmekte olup 2021 yılı kayıtlarının bu çerçevede tutulması gerekmekte olup ayrıca bahse konu değişiklikleri içeren Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planı (https://yerelyonetimler.csb.gov.tr) internet sitemizde de yayımlanmıştır.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının gelir ekonomik kodlarına ilişkin ilgi (e) yazısı ve eki ilişikte gönderilmektedir. 

Konunun iliniz dâhilindeki il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve mahalli idare birliklerine duyurulması ve uygulamanın yukarıda açıklandığı şekilde yürütülmesi hususunda; 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim. 

Hasan SUVER

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

Ek:

1 - Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planı Değişiklik Tablosu.

2 - İlgi (e) Yazı. (1 sayfa)

3 - İlgi (e) Yazı Eki. (1 sayfa) 

Dağıtım:

Gereği:

Taşra Teşkilatına 

Bilgi: 

Hazine Ve Maliye Bakanlığına (Muhasebat Genel Müdürlüğü)

Cumhurbaşkanlığına (Strateji ve Bütçe Başkanlığı)

İçişleri Bakanlığına (İller İdaresi Genel Müdürlüğü)

Gelir İdaresi Başkanlığına 


İlgili Kanun:

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar