Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 310)

  • Mevzuat Tarihi15.02.2007
  • KurumMaliye Bakanlığı

Bu Tebliğ; hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde gerçek ve tüzel kişiler (kamu-özel) lehine, Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesi gereğince yayımlanan Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği ve özel kanunlarındaki hükümler ile Bakanlığımızca belirlenen koşullarla irtifak hakkı tesis edilmesi amacıyla yayımlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar