Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 76) (Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Hazırlanması)

  • Mevzuat Tarihi04.03.2022
  • KurumHazine ve Maliye Bakanlığı

Bu Tebliğ; 24/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42 nci maddesinde; “… Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinin kesin hesabının düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.” hükmü amacıyla çıkarılmış olup, söz konusu hükme istinaden 20/1/2022 tarihli ve 31725 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'i kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar