Ödeme Emri

  • Mevzuat Tarihi26.11.2019
  • KurumÇevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bu Genelge; Devlet tüzel kişiliğine dahil olan kamu idarelerine ait alacakların takip ve tahsilinde başkanlığa bağlı vergi dairelerince, il özel idaresinin alacaklarının takip ve tahsilinde ilgili il özel idaresince, belediyelere ait alacaklarda ise ilgili belediye başkanlıklarınca uygulanmasına ilişkindir.

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

26/11/2019

Sayı: 71188846- 276555  

Konu: Ödeme Emri

 DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: Gelir İdaresi Başkanlığının 15/11/2019 tarihli ve E.158284 sayılı yazısı.

Gelir İdaresi Başkanlığının ilgi yazısında,

“Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, il özel idareleri ve belediye başkanlıklarınca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 55 inci maddesine göre düzenlenerek borçlulara tebliğ edilen ödeme emirlerinde yer alan açıklamaların güncel Kanunun hükümlerine uygun olamadıkları ve bu nedenle borçluların güncel olmayan bilgilerle yanlış yönlendirildikleri anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde "Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı faiz gibi fer'i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur.

…" hükmü yer almaktadır.

Anılan madde hükmü ile 6183 sayılı Kanun kapsamında alacakları takip edilecek amme idareleri; Devlet, belediyeler ve il özel idareleri olarak belirlenmiş ve bu idarelerin hangi alacaklarına bu Kanun hükümlerinin uygulanacağı sayılmak suretiyle kapsama giren alacaklar açıklanmıştır.

Öte yandan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Devlet tüzel kişiliğine dahil olan kamu idareleri, anılan Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan idareler olarak belirlenmiş ve bu idarelerin bütçesi genel bütçe olarak tanımlanmıştır.

Buna göre, Devlet tüzel kişiliğine dahil olan kamu idarelerine ait alacakların takip ve tahsilinde 6183 sayılı Kanun hükümleri Başkanlığımıza bağlı vergi dairelerince, il özel idaresinin alacaklarının takip ve tahsilinde ilgili il özel idaresince, belediyelere ait alacaklarda ise ilgili belediye başkanlıklarınca uygulanmaktadır.

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun uygulanmasında kamu kurum ve kuruluşları arasında uygulama birliğini sağlamak görevi, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gelir İdaresi Başkanlığına verilmiştir.

Bu itibarla, il özel idareleri ve belediye başkanlıklarınca düzenlenen ödeme emirlerinde, ekte yer alan örnekteki bilgilerin dikkate alınması hususunda, …” denilmektedir.

Konunun iliniz dahilindeki mahalli idarelere duyurulması hususunda,

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ve rica ederim.

                                                                                                                      Turan KONAK

                                                                                                                           Bakan a.

                                                                                                                        Genel Müdür

EK:

İlgi yazı ve eki (2 sayfa)

Dağıtım:

Gereği:                                  

Bilgi:

81 İl Valiliğine                                   

İçişleri Bakanlığına

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığına)

 


İlgili Kanun:

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun


Yorumlar