Orman Alanı İçinde Açılacak Taş Ocağı ve Konkasör Tesisleri

  • Mevzuat Tarihi23.09.2005
  • KurumMahalli İdareler Genel Müdürlüğü

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

SAYI : B050MAH065000/9385-82455                                                            23.9.2005

KONU : Orman alanı içinde açılacak  taş ocağı ve konkasör tesisleri


SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

 

İLGİ : 6.9.2005 tarihli ve M.55.0.SBB.022-1416-1667 sayılı yazınız.

İmar planları yapılırken orman alanlarının sadece ‘orman’ olarak gösterildiğinden dolayı, orman içinde açılacak olan taş ocağı ve konkasör tesislerinin plana işlenmesinin mümkün olmadığı, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince ise plan örneği istendiğinden bahisle, bu tesislerin plana işlenilmeden değerlendirilerek ruhsat verilip verilmeyeceğine dair ilgi yazınız incelenmiştir.

21.6.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin ‘Gayri Sıhhi Müesseselerde İzinler’ başlıklı bölümünün 77 nci maddesinde ‘Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan madencilik faaliyetleri için belediyelerden, bu alanlar dışında ise il özel idarelerinden çevresel etki değerlendirmesi prosedürü kapsamında belirlenen esaslar doğrultusunda izin alınır.

İmar alanları içinde olup, çevresel etki değerlendirmesi prosedürüne tabi olmayan madencilik faaliyetleri, ilgili yerel merci tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Maden ruhsatı alındıktan sonra imar alanları içine alınan madencilik faaliyetlerine ilgili yerel merci, müktesep hakları dikkate alarak izin verir.

Onaylı imar planı olan mücavir alanlar içinde arama ve işletme ruhsatı döneminde maden üretim faaliyeti ve bu faaliyetlere bağlı geçici tesisler için çevresel etki değerlendirmesi prosedürü kapsamında belirlenen esaslar doğrultusunda birinci fıkrada belirtilen idarelerden izin alınır.

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan ve imar planları bulunmayan alanlarda yapılan veya yapılacak olan madencilik faaliyetleri ile bu faaliyetlere bağlı geçici tesisler ve bunların müştemilatı için imar planı yapılmaz. ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ veya ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir’ kararı verilen veya bunların kapsamı dışında olan faaliyetlere, il özel idareleri tarafından başka bir belge aranmadan izin verilir.’

78 inci maddesindeÇevresel etki değerlendirmesi süreci sonunda ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararı alan ve seçme ve eleme kriterlerine tabi olup ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir’ kararı alan tesisler yer seçimi ve tesis kurma izni almış kabul edilir.

Projesine uygun olarak inşa edilmiş birinci sınıf gayrisıhhi müesseselere yetkili idarenin gerekli görmesi veya işyeri sahibinin müracaatı halinde, yetkili idarelerde oluşturulacak gayrisıhhi müesseseler inceleme kurulunun önerisi üzerine yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından süresi bir yılı geçmemek üzere deneme izni verilebilir. Tesisin özelliğine göre inceleme kurulunun kararıyla bu süre iki yıla kadar uzatılabilir.

Deneme izni, bu süreçte açılma ve çalışma ruhsatı yerine geçer.’

hükümleri bulunmaktadır.

Öte yandan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yer seçimi ve tesis kurma izni verilirken istenen belgeler arasında; sanayi bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri içindekiler hariç işletmenin kurulacağı yeri gösteren plan örneği bulunmaktadır.

Yukarıdaki hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde, konu ile ilgili olarak Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde bir açıklık bulunmadığı, ancak imar planında orman olarak gösterilen yerlerde açılacak tesislerin imar planına işlenilmeden, Orman Kanunu ve ilgili yönetmelikler dâhilinde alınması gereken izinler saklı kalmak kaydıyla ruhsatlandırılmasında bir sakınca olmadığı düşünülmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Mevlüt ATBAŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.


Yorumlar