Özel Denetimli Halk Aracı İhale Süresinin Uzatılması

  • Mevzuat Tarihi21.03.2011
  • KurumMahalli İdareler Genel Müdürlüğü

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Sayı: B.05,0.MAH.0.01.01.00/8238                                                              21.03.2011

Konu: İhale süresinin uzatılması

 

MUĞLA VALİLİĞİNE

(İl Mahalli İdareler Müdürlüğü)

 

İlgi: 01.03.2011 tarihli ve 1647 sayılı yazınız.

Toplu taşıma hizmeti kapsamında 14.02.2001 tarihinde 10 yıl süreyle ihale edilen “Özel denetimli halk aracı” ihale süresinin 14.02.2011 tarihinde bittiği, sözleşme süresinin uzatılması amacıyla yönetmelikte değişiklik yapıldığından bahisle hat sahiplerinin sözleşme sürelerinin uzatılmasında sakınca olup olmadığı hakkında görüş isteyen ilgi yazınız incelenmiştir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun Kiralarda sözleşme süresi başlıklı 64 üncü maddesinde “Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz. ... Özel İdare ve belediyeler için kendi özel kanunları uygulanır. Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, kira bedeli her yıl şartname ve sözleşmesindeki esaslara göre yeniden tespit edilir.” hükmü yer almaktadır. Öte yandan Danıştay Onuncu Dairesinin E:1989/2736, K:1991/3850 kararında “…2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64 üncü maddesinde, bu yasa kapsamındaki idarelerin taşınır ve taşınmaz mallarını kiraya verme süreleri belirlenmiş olup; kira süresinin bitimi üzerine taşınmaz malın yeniden kiraya verilebilmesi, ancak yeniden ihale yapılması halinde mümkün bulunmaktadır....” denilmiştir.

Mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesi neticesinde; kira süresi bitmiş olan toplu taşıma hatlarının, sözleşmede aksine bir düzenleme olsa dahi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak ihale yapılmaksızın sözleşmenin uzatılmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Yavuz Selim KÖŞGER

Bakan a.

Genel Müdür


Yorumlar