Sayıştay Nezdinde Temyizde Süre

  • Mevzuat Tarihi05.04.2017
  • KurumSayıştay

Süreye dikkat etmeden yapılan temyiz başvurularında verilecek karar

T.C.

SAYIŞTAY

TEMYİZ KURULU KARARI

Yılı: 2014     

Dairesi: 6     

Dosya No: 41252                                

Tutanak No: 42941                            

Tutanak Tarihi: 5.4.2017                  

Konu: Süre Aşımı

135 no.lu ilamın 3 üncü maddesi ile, ………….. tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen gayrimenkul satışlarından doğan karar pulu damga vergisi ile sözleşme damga vergilerinin tahakkuk ve tahsil edilmemesi gerekçesiyle ………….. TL’nin tazminine hükmedilmiştir.

İlamda Gerçekleştirme Görevlisi sıfatıyla sorumlu tutulan ………….. temyiz dilekçesinde özetle;

………….. tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen gayrimenkul satış işlemlerinde ihale komisyon üyesi sıfatı ile ihalelere katıldığını, sonraki süreçte ihalesi iptal edilen dört adet gayrimenkul satış ihalesinde de ihale komisyon üyesi sıfatı ile görev yaptığını, hakkında iptal edilen bu dört ihale ile ilgili ihale karar damga vergisi ve sözleşme damga vergileri için diğer komisyon üyeleri ile birlikte tazmin hükmüne karar verildiğini,

İhalesi iptal edilen 2 adet gayrimenkul satışı ile ilgili düzenlenmiş bir sözleşmenin mevcut olmadığını (………….. no.lu işyeri ve …………. no.lu işyeri), zira sözleşme imzalanmadan ihalelerin iptaline karar verildiğini, bu nedenle düzenlenmemiş olan bir sözleşmeye ait sözleşme damga vergisinden bahsetmenin mümkün olmadığını,

Sözleşmeleri imzalanan ve daha sonra iptal edilen gayrimenkul satış ihalelerinden ikisinde (………….. no.lu işyeri ve ………….. no.lu işyeri) isteklilerden kaynaklı bir iptale gidilmediğini, iptal nedeninin belediyenin anılan gayrimenkuller içerisinde bulunan eski kiracılarını tahliye edememesi olduğunu, isteklinin talebinden kaynaklanmayan yani kurumun taşınmazlar içerisindeki kiracılarını tahliye edememesinden kaynaklı ihalelerin iptaline karar verildiğinden tahsil edilmesi gereken bir damga vergisinin söz konusu olmadığını, bu yönde Danıştay 7.Dairesinin 22.03.1995 tarih ve E.1993/649, K.1995/1183 no.lu kararının mevcut olduğunu,

İhalesi iptal edilen işyeri satış sözleşmelerinde imzasının bulunmadığını, sözleşmelerin gayrimenkulü satın alan kişiler ile ………….. arasında imzalandığını, bu nedenle sözleşme damga vergisinin tahsili konusunda bir sorumluluğunun bulunmadığını (Ek:1),

Ayrıca, 13.06.2016 tarihinde Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli tarafından iptal edilen ihalelerden sözleşme damga vergisi alınmayacağına dair yasa çalışmalarına başlandığının basın aracılığı ile duyurulduğunu ifade ederek,

Sayıştay 6.Dairesinin 135 sayılı ilamının 3 üncü maddesi ile verilen tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmiştir.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü:

135 no.lu ilamın 3 üncü maddesi ile verilen tazmin hükmüne itiraz edilmekte ise de, anılan ilam ilgiliye 03.05.2016 tarihinde tebliğ edilmiş olup, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesinde belirtilen 60 günlük temyiz süresi ilgili için 04.07.2016 tarihinde sona ermiştir.

Bu nedenle 20.07.2016 tarihinde Sayıştay kayıtlarına intikal eden temyiz dilekçesinde yer alan talebin süre aşımı yönünden REDDİNE, oy birliğiyle,

Karar verildiği 05.04.2017 tarih ve 42941 sayılı tutanakta yazılı olmakla iş bu ilam tanzim kılındı.


İlgili Kanun:

Sayıştay Kanunu


Yorumlar