Sözleşmeli Personel İstihdamı (Esaslar, Sözleşmeler, Unvanlar)

  • Mevzuat Tarihi02.01.2020
  • KurumÇevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bu genelge ile, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri tarafından 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek kişiler hakkında kurumlar ile ilgililer arasında imzalanacak sözleşmelerde; tam zamanlı olarak istihdam edilecekler için Ek:l-a sayılı Tip Sözleşme örneğinin, kısmi zamanlı olarak istihdam edilenlerden halen bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalıştığını belgelendirenler için Ek:l-b sayılı Tip Sözleşme örneğinin, kısmi zamanlı olarak istihdam edilenlerden halen bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışmadığını belgelendirenler için Ek:l-c sayılı Tip Sözleşme örneğinin kullanılması ve diğer hususlar açıklanmıştır.

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

02.01.2020

Sayı: 83683335-900-291                                                                                       

Konu: Sözleşmeli Personel İstihdamı.

GENELGE

2020/2

......................... VALİLİĞİNE

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hususlar 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinde düzenlenmiştir.

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri tarafından 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek kişiler hakkında kurumlar ile ilgililer arasında imzalanacak sözleşmelerde; tam zamanlı olarak istihdam edilecekler için Ek:l-a sayılı Tip Sözleşme örneğinin, kısmi zamanlı olarak istihdam edilenlerden halen bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalıştığını belgelendirenler için Ek:l-b sayılı Tip Sözleşme örneğinin, kısmi zamanlı olarak istihdam edilenlerden halen bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışmadığını belgelendirenler için Ek:l-c sayılı Tip Sözleşme örneğinin kullanılması ve aşağıda maddeler halinde açıklanan hususlara titizlikle uyulması gerekli görülmüştür.

1- Sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin, yürütülecek hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu nitelikler konusunda, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kumlu kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların eki “4 sayılı cetvel A-Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir Cetvel” de aranan nitelikler veya Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte yer alan personel kadro unvanları için aranan nitelikler dikkate alınacaktır. Yerel yönetimlerimiz sözleşmeli personel istihdamında yukarıdaki belirlenen nitelik özelliklerinden birini tercih edebilecektir.

2- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 4 sayılı cetvelde yer almayan ancak Bakanlığımızca sözleşmeli personel kadro unvanı olarak belirlenen ve ekli listede bulunan personel kadro unvanları için Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte yer alan nitelikler aranacaktır.

3- Bakanlığımızca belirlenen sözleşmeli personel kadro unvanları dışında sözleşmeli personel istihdam edilmeyecektir. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yer alan ve ekli listede belirlenen kadro unvanlarında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılabilecektir. (Ek-2 Sözleşmeli Personel Kadro Unvanları)

4- Sözleşmeli personel istihdamında boş kadrosu bulunmayan kurumlar sözleşmeli personel istihdam etmeyeceklerdir.

5- Kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdamı sadece avukat, mimar, mühendis (inşaat mühendisi veya harita mühendisi olmak kaydıyla) ve veteriner kadro unvanları ile sınırlanmış olduğundan, bu kadro unvanları dışında ve aynı unvanda birden fazla kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdamı yapılmayacaktır. Bu kadro unvanlarında tam zamanlı sözleşmeli personel veya kadrolu memur personel çalıştırılması halinde aynı unvanda kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilmeyecektir. Başka bir kurumda kısmi zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerle sözleşme yapılmayacaktır.

6- Sözleşmeli personele ödenecek ücret, ilgili kurumların meclisi tarafından ve 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasındaki hükümler dikkate alınarak net tutar olarak tespit olunacak ve her ayın başında peşin olarak ödenecektir. Ücretler, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl ocak ve temmuz aylarında yayımlanan “Mahalli İdarelerde Sözleşmeli Personel Olarak Çalıştırılacakların Ücret Tavanları” konulu genelgesinde yer alan ücret tavanı aşılmamak ve asgari ücretin altına düşülmemek kaydıyla belirlenecektir. Kurumların yetkili meclisleri tarafından ücret tespiti yapılmaksızın sözleşme imzalanmayacak ve sözleşmelerin başlangıç tarihi yukarıda belirtilen meclis kararından daha önceki bir tarih olarak belirlenmeyecektir. İlgililere sözleşmenin başlangıç tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak herhangi bir ücret veya başka bir mali hak verilmeyecektir. Yeni yılda da çalıştırılmaya devam edilmesi uygun görülenler için yeni yıl itibariyle hesaplanacak ücret tavanı aşılmamak kaydıyla, ücret tespitine ilişkin meclis kararı mutlaka Ocak ayı içinde alınacak ve sözleşmelerin yenileme işlemleri de yine Ocak ayı içerisinde tamamlanacaktır.

Sözleşmeli personele 3/1/2012 tarihli ve 2012-2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar gereğince ek ödeme yapılır. Ek ödeme yapılması için ayrıca bir meclis kararı alınmaz. Ek ödeme tutarının tespitinde sözleşmesinde belirtilen kadro unvanı ile sınırlı olmak üzere ve aynı mahalli idarede geçen hizmet süresi dikkate alınacaktır. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan sözleşmeli personele ek ödeme yapılmayacaktır.

7- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin beşinci fıkrasında, sözleşmeli personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda; yapılacak sözleşmelerde, sözleşmeli personelin Sosyal Sigortalar Kurumu dışında bir sosyal güvenlik kuruluşu ile ilişkilendirilmesi yönünde herhangi bir hükme yer verilmeyecektir.

8- Sözleşmelerde, sözleşmeli personelin işçi sendikalarına üye olmasına imkân tanıyacak herhangi bir düzenlemeye yer verilmeyecektir.

9- Sözleşmeler bir bütçe yılı ile sınırlı olduğundan, sözleşmelerde sözleşmenin sona erme tarihi olarak bütçe yılının (takvim yılının) bitimini aşacak şekilde tarih belirlenmeyecektir.

10- Kurumlar, işin yürütümünden kaynaklanacak hususlara ilişkin özel nitelikli hükümleri, sözleşmenin diğer esaslarına aykırı olmamak kaydıyla boş bırakılan madde içerisinde düzenleyeceklerdir.

11- Sözleşme süresinin bitmesine rağmen; tam zamanlı olarak istihdam edilenler için hastalık, sağlık, mazeret ve analık izni, kısmi zamanlı olarak istihdam edilenler için ise hastalık izni dolayısıyla ücret ödenmeye devam olunanların yerine bu süre içinde başka bir kişi kadrolu veya sözleşmeli olarak istihdam edilmeyecektir.

12- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre çalıştırılacak sözleşmeli personelle taraflar arasında imzalanacak hizmet sözleşmesi örnekleri aşağıda belirtilmiştir.

a- Tam zamanlı olarak istihdam edilecekler için EK:l-a sayılı Tip Sözleşme örneğinin, 

b- Kısmi zamanlı olarak istihdam edilenlerden halen bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalıştığını belgelendirenler için EK:l-b sayılı Tip Sözleşme örneğinin,

c- Kısmi zamanlı olarak istihdam edilenlerden halen bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışmadığını belgelendirenler için EK:l-c sayılı Tip Sözleşme örneğinin kullanılması suretiyle sözleşme yapılacaktır.

d- İdareler tarafından, Bakanlığımızca bir duyuru yapılmadan, tip sözleşmelerde herhangi bir değişiklik yapılmayacak ve bu sözleşme örnekleri dışında sözleşme metni düzenlenmeyecektir.

13- Belediyeler sözleşmeli personel istihdam ederken, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan personel giderleri için öngörülen oranları aştıkları takdirde Bakanlığımızdan gerekli izin alınarak sözleşmeli personel çalıştırılacaktır.

14- Bakanlığımıza gönderilecek sözleşme örneklerine, (ilk defa veya yenilenen) yetkili amir tarafından onaylanmış personel bilgi formuna (Ek-3 Sözleşmeli Personel Bilgi formu), dolu-boş kadro cetveli, sözleşmeli personele ödenecek ücretin tespitine ilişkin meclis kararı ile öğrenim durumunu gösterir belge eklenecektir. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personele ait idarece düzenlenecek evrakların sıralamasının; çalıştırılacak personelin isim ve unvan listesini belirten bilgi formu, meclis kararı, tam ve kısmi zamanlı tip sözleşme örnekleri (sözleşmelerin altına kişilerin diploma fotokopilerinin birleştirilmesi) şeklinde yapılacaktır. Her sözleşme örneğinin ayrı bir üst yazı ile gönderilmeyerek, mümkün olduğunca tüm sözleşme örneklerinin tek bir üst yazı altında ve diğer belgelerin ise bir suret halinde belirtilen sıralamaya uygun olarak kayıtlı elektronik posta (KEP) üzerinden veya CD, USB benzeri ortamdan gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve iliniz dâhilindeki belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların kurdukları birliklere duyurulması hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Murat KURUM

Bakan

Ek:

1- Hizmet Sözleşmeleri

Ek: 1-a Sayılı Tip Sözleşme Örneği 

Ek: 1-b Sayılı Tip Sözleşme Örneği 

Ek: 1-c Sayılı Tip Sözleşme Örneği

2- Ek-2 Sözleşmeli Personel Kadro Unvanları

3- Ek-3 Personel Bilgi Formu

EK-1/a

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 49 UNCU MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASI GEREĞİNCE
► TAM ZAMANLI OLARAK ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ

………….. Belediyesi/Birliği/Bağlı Kuruluşu adına hareket eden …….. ile ….. Belediyesinde/Birliğinde/Bağlı Kuruluşunda boş bulunan dereceli kadro unvanına ilişkin görevleri yürütmek üzere istihdam edilecek olan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmesini gerektirecek çalışması bulunmadığını belgeleyen ………. arasında aşağıdaki şartlarda bu hizmet sözleşmesi yapılmıştır.

Sözleşmede geçen "Kurum" deyimi, ............ , Belediyesini/Birliğini/Bağlı Kuruluşunu, "Sözleşmeli personel" deyimi bu sözleşme hükümlerine göre çalıştırılacak isimli kişiyi tanımlamaktadır.

Madde 1- Sözleşmeli personel, Kurumca gösterilecek görev yerlerinde mevzuat ve verilecek emirler çerçevesinde göreviyle ilgili olarak kendisine verilen tüm işleri yapmayı taahhüt eder. Sözleşmeli personel sözleşmesinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz.

Madde 2- Sözleşmeli personel, izin almaksızın görev alanına ilişkin hususlarda beyanda bulunamaz, kendisine yetki verilmediği müddetçe Kurumu adına açıklama yapamaz ve görevi sırasında edinmiş olduğu gizli bilgileri görevinden ayrılmış olsa bile Kurumun yazılı izni olmaksızın açıklayamaz.

Madde 3- Görevi sona eren sözleşmeli personel, görevi sırasında kendisine teslim edilmiş olunan her türlü araç, gereç ve malzeme ile belge ve dokümanı geri teslim etmek zorundadır. İlgili mevzuatında geri teslimin özel usul ve esaslara bağlanmış olması halinde bu usul ve esaslara uyulması zorunludur.

Madde 4- Sözleşmeli personel çalışma gün ve saati olarak, kurumda çalışan Devlet memurları için belirlenmiş olan çalışma gün ve saatlerine uymak zorundadır.

Madde 5-Sözleşmeli personele, yapacağı hizmete karşılık Belediyesi Meclisinin/Birliği Meclisinin /.../.../.... tarihli vesayılı kararına göre sözleşme süresince her ay net olarak (…………..) TL ücret ödenir. Devlet memuru aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda, bu sözleşme ücreti yeni bir Meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve/veya miktarda artırılır.

Ödemeler her aybaşında peşin yapılır. Ay sonundan önce ayrılmalarda, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmenin sona ermesi halleri dışında, kalan günlere düşen ödemeler doğrudan geri alınır.

Sözleşmeli personele, sözleşme ücreti dışında (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesine göre tespit olunacak miktarı geçmemek kaydıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 82 nci maddesi gereğince avukatlara ödenecek vekâlet ücretleri hariç) herhangi bir ad altında ayni veya nakdi ödeme yapılamaz.

Madde 6- Sözleşmeli personele 3/1/2012 tarihli ve 2012-2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar gereğince ek ödeme yapılır.

Madde 7- Sözleşmeli personel sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

Madde 8- Bu sözleşmenin düzenlenmesinden doğan her türlü gider (damga vergisi hariç) Kurum tarafından karşılanır.

Madde 9- Sözleşmeli personel, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci maddesinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ve aynı maddede gösterilen yönteme göre yapılacak hesaplama neticesinde bulunan miktarda iş sonu tazminatı hakkından yararlandırılır.

Madde 10- Görev mahalli dışında geçici olarak görevlendirilen sözleşmeli personelin gündelik ve yol masrafı, 6245 sayılı Harcırah Kanununda düzenlenmiş olan esas ve usuller çerçevesinde ve ……….. dereceli Devlet memuru için belirlenmiş olan tutar dikkate alınarak hesaplanır.

Madde 11- Sözleşmeli personel kazanç getirici başka herhangi bir iş yapamaz.

Görevini aksatmak amacı ile işi yavaşlatma gibi eylem ve hareketlerde bulunamaz, greve katılamaz ve grevi destekleyemez, herhangi bir siyasi partiye üye olamaz ve siyasi faaliyetlere katılamaz. Yaptığı işlerden veya görevinden dolayı menfaat temin edemeyeceği gibi doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye isteyemez ve kabul edemez, iş sahiplerinden borç talep edemez ve alamaz.

Madde 12-  ……… Belediyesinde/Birliğinde/Bağlı Kuruluşunda; 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kurumlarda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri toplamı on yıla kadar olan sözleşmeli personele bir takvim yılı içerisinde yirmi gün, toplam hizmet süresi on yıldan fazla olanlara ise otuz gün ücretli yıllık izin verilir. Ücretli yıllık izinlerin yılı içinde kullanılması esas olup yılı içinde kullanılmayan izin süreleri için ayrıca ücret ödenmez.

Madde 13- Sözleşmeli personele, resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar sebebiyle ücretli hastalık izni verilir ve hastalık izni süresine ilişkin olarak sosyal güvenlik kurumlan tarafından geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi halinde bu tutar ücretinden düşülür.

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirlenen yıllık, doğum, analık, evlat edinme, emzirme, hastalık, sağlık, mazeret ve refakat izinleri gibi sosyal izinler sözleşmeli personele aynen uygulanır. Kurum, bu maddede belirtilen hakların kullanılmasından dolayı hizmet sözleşmesini feshedemez. Hizmet sözleşmesinin geçerlilik süresinin hastalık ve analık izin müddetleri içerisinde sona ermesi ve sözleşmenin yenilenmemiş olması halinde ise, sözleşmeli personelin kalan analık ve hastalık izni süreleri hakkında bu sözleşmede belirtilen ücret tutarı esas alınarak ve Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği de dikkate alınarak uygulanmasına devam olunur.

Madde 14- Doğum, evlat edinme ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;

b) Doğum ya da üç yaşını doldurmamış bir çocuğun eşle birlikte veya münferit olarak evlat edinilmesi veyahut sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi nedenleriyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin veya evlat edinme nedeniyle kullanılan iznin bitiminden itibaren en geç iki yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler.

Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.

Madde 15- Sözleşmeli Personelin;

a) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,

b) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,

c) Sözleşme dönemi içerisinde mazeretsiz ve kesintisiz üç gün veya toplam on gün süreyle görevine gelmemesi,

ç) Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması,

d) Bir proje kapsamında işe alınması durumunda istihdam edildiği projenin tamamının veya proje bölümlerinin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması,

e) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olması, bu örgütlere yardım etmesi, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanması ya da kullandırması, bu örgütlerin propagandasını yapması,

f) Sözleşmeli personelin 65 yaşını doldurması,

Hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşmesi tek taraflı feshedilir.

Personel; kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

Hizmet sözleşmesi, ölüm ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sürekli tam iş göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması, hallerinde kendiliğinden sona erer.

Madde 16- Sözleşmeli personel (yukarıdaki maddelerde belirtilen hak ve yükümlülüklerde herhangi bir değişiklik yapılması sonucunu doğurmamak kaydıyla) kendisine verilen görevlerin yürütümüne ya da işin niteliğine ilişkin olarak ise;

a) ……………….

b) ……………….

c) ……………….

d) ……………….

hususlarına uymak zorundadır.

Madde 17- Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlık    Mahkemeleri

tarafından çözümlenir.

Madde 18- İşbu sözleşme ./.... tarihinden .../.../.... tarihine kadar geçerlidir.

Madde 19- Bu sözleşme, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları uyarınca akdedilmiştir. Bu sözleşmede yer almayan hususlar hakkında 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının (3 üncü maddesinin birinci fıkrası, 8 inci maddesi ve 14 üncü maddesi hariç olmak kaydıyla) 5393 sayılı Belediye Kanununa aykırı olmayan hükümleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili hükümleri ve …….. döneminde geçerli Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşme veya Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı hükümleri uygulanır.


Sözleşmeli Personel                             Kurum Yetkilisi

 

EK- 1/b

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 49 UNCU MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASI GEREĞİNCE

 KISMİ ZAMANLI  OLARAK ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ

………….. Belediyesi/Birliği/Bağlı Kuruluşu adına hareket eden ………. ile ………….. Belediyesinde/Birliğinde/Bağlı Kuruluşunda ………. kadro unvanına ilişkin görevleri sicil numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemesi gereken …….. arasında aşağıdaki şartlarda bu hizmet sözleşmesi yapılmıştır.

Sözleşmede geçen "Kurum" deyimi, ............ , Belediyesini/Birliğini/Baglı Kuruluşunu, "Sözleşmeli personel" deyimi bu sözleşme hükümlerine göre çalıştırılacak ……. isimli kişiyi tanımlamaktadır.

Madde 1- Sözleşmeli personel, Kurumca gösterilecek görev yerlerinde mevzuat ve verilecek emirler çerçevesinde göreviyle ilgili olarak kendisine verilen tüm işleri yapmayı taahhüt eder. Sözleşmeli personel sözleşmesinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz.

Bu sözleşmeye göre çalıştırılan sözleşmeli personel 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince başka belediye veya bağlı kuruluşunda çalışamaz.

Madde 2- Sözleşmeli personel, izin almaksızın görev alanına ilişkin hususlarda beyanda bulunamaz, kendisine yetki verilmediği müddetçe Kurumu adına açıklama yapamaz ve görevi sırasında edinmiş olduğu gizli bilgileri görevinden ayrılmış olsa bile Kurumun yazılı izni olmaksızın açıklayamaz.

Madde 3- Görevi sona eren sözleşmeli personel, görevi sırasında kendisine teslim edilmiş olunan her türlü araç, gereç ve malzeme ile belge ve dokümanı geri teslim etmek zorundadır. İlgili mevzuatında geri teslimin özel usul ve esaslara bağlanmış olması halinde bu usul ve esaslara uyulması zorunludur.

Madde 4- Sözleşmeli personelin aylık/haftalık çalışma gün sayısı (...) gün olup, çalışılacak her gün ise (...) saattir.

Madde 5- Sözleşmeli personele, yapacağı hizmete karşılık ……. Belediyesi Meclisinin/Birliği Meclisinin ……….. tarihli ve …….. sayılı kararma göre sözleşme süresince her ay net olarak (…) TL ücret ödenir. Devlet memuru aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda, bu sözleşme ücreti yeni bir Meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve/veya miktarda artırılır.

Ödemeler her aybaşında peşin yapılır. Ay sonundan önce ayrılmalarda, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmenin sona ermesi halleri dışında, kalan günlere düşen ödemeler doğrudan geri alınır.

Sözleşmeli personele, sözleşme ücreti dışında (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesine göre tespit olunacak miktarı geçmemek kaydıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 82 nci maddesi gereğince avukatlara ödenecek vekâlet ücretleri hariç) herhangi bir ad altında ayni veya nakdi ödeme yapılamaz.

Madde 6- Sözleşmeli personel sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

Madde 7- Bu sözleşmenin düzenlenmesinden doğan her türlü gider (damga vergisi hariç) Kurum tarafından karşılanır.

Madde 8- Sözleşmeli personele, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci maddesinde düzenlenen iş sonu tazminatı ödenmez.

Madde 9- Görev mahalli dışında geçici olarak görevlendirilen sözleşmeli personelin gündelik ve yol masrafı, 6245 sayılı Harcırah Kanununda düzenlenmiş olan esas ve usuller çerçevesinde ödenir. Devlet memuru için belirlenmiş olan tutar dikkate alınarak hesaplanır.

Madde 10- Sözleşmeli personel görevini aksatmak amacı ile işi yavaşlatma gibi eylem ve hareketlerde bulunamaz, greve katılamaz ve grevi destekleyemez, herhangi bir siyasi partiye üye olamaz ve siyasi faaliyetlere katılamaz. Yaptığı işlerden veya görevinden dolayı menfaat temin edemeyeceği gibi doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye isteyemez ve kabul edemez, iş sahiplerinden borç talep edemez ve alamaz.

Sözleşmeli personel, bu sözleşme gereğince yürüteceği görevlere ilişkin olarak üçüncü kişiler adına Kuruma karşı iş ve işlem yapamaz ve Kurumun taraf olduğu davalarda karşı tarafın vekili olamaz.

Madde 11- Sözleşmeli personele, resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar sebebiyle ücretli hastalık izni verilir. Bu şekilde hastalık izni verilenlere, hastalık süresi içerisinde kalan ve bu sözleşme gereğince çalışılması gereken gün ve çalışma saatine ilişkin ücreti ödenmeye devam olunur.

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına îlişkin Esaslarda belirlenen yıllık, doğum, analık, evlat edinme, emzirme, hastalık, sağlık, mazeret ve refakat izinleri gibi sosyal izinler sözleşmeli personele aynen uygulanır. Kurum, bu maddede belirtilen hakların kullanılmasından dolayı hizmet sözleşmesini feshedemez. Hizmet sözleşmesinin geçerlilik süresinin hastalık ve analık izin müddetleri içerisinde sona ermesi ve sözleşmenin yenilenmemiş olması halinde ise, sözleşmeli personelin kalan analık ve hastalık izni süreleri hakkında bu sözleşmede belirtilen ücret tutarı esas alınarak ve Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği de dikkate alınarak uygulanmasına devam olunur.

Madde 12- Sözleşmeli Personelin;

a) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,

b) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,

c) Sözleşme dönemi içerisinde mazeretsiz ve kesintisiz üç gün veya toplam on gün süreyle görevine gelmemesi,

ç) Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması,

d) Bir proje kapsamında işe alınması durumunda istihdam edildiği projenin tamamının veya proje bölümlerinin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması,

e) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olması, bu örgütlere yardım etmesi, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanması ya da kullandırması, bu örgütlerin propagandasını yapması,

f) Bu sözleşme sözleşmeli personelin sözleşmenin geçerlilik süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyi gerektiren çalışmasının sona ermesi,

g) Sözleşmeli personelin 65 yaşını doldurması,

Hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşmesi tek taraflı feshedilir.

Personel; kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

Madde 13- Sözleşmeli personel (yukarıdaki maddelerde belirtilen hak ve yükümlülüklerde herhangi bir değişiklik yapılması sonucunu doğurmamak kaydıyla) kendisine verilen görevlerin yürütümüne ya da işin niteliğine ilişkin olarak ise;

a) ……………..

b) ……………..

c) ……………..

d) ……………...

hususlarına uymak zorundadır.

Madde 14- Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlık ……. Mahkemeleri tarafından çözümlenir.

Madde 15- İşbu sözleşme ……… tarihinden …….. tarihine kadar geçerlidir.

Madde 16- Bu sözleşme, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları uyarınca akdedilmiştir. Bu sözleşmede yer almayan hususlar hakkında 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının (3 üncü maddesinin birinci fıkrası, 8 inci maddesi ve 14 üncü maddesi hariç olmak kaydıyla) 5393 sayılı Belediye Kanununa aykırı olmayan hükümleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.


Sözleşmeli Personel                   Kurum Yetkilisi

 

EK-1/c 

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 49 UNCU MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASI GEREĞİNCE 

► KISMİ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ

……… Belediyesi/Birliği/Bağlı Kuruluşu adına hareket eden ……. İle ……… Belediyesinde/Birliğinde /Bağlı Kuruluşunda      kadro unvanına ilişkin görevleri yürütmek üzere kısmi zamanlı olarak istihdam edilecek olan ve her hangi bir sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmesini gerektirecek çalışması bulunmadığını belgeleyen ……. arasında aşağıdaki şartlarda bu hizmet sözleşmesi yapılmıştır.

Sözleşmede geçen "Kurum" deyimi, …………., Belediyesini/Birliğini/Bağlı Kuruluşunu, "Sözleşmeli personel" deyimi bu sözleşme hükümlerine göre çalıştırılacak isimli kişiyi tanımlamaktadır.

Madde 1- Sözleşmeli personel, Kurumca gösterilecek görev yerlerinde mevzuat ve verilecek emirler çerçevesinde göreviyle ilgili olarak kendisine verilen tüm işleri yapmayı taahhüt eder. Sözleşmeli personel sözleşmesinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz.

Bu sözleşmeye göre çalıştırılan sözleşmeli personel 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince başka belediye veya bağlı kuruluşunda çalışamaz.

Madde 2- Sözleşmeli personel, izin almaksızın görev alanına ilişkin hususlarda beyanda bulunamaz, kendisine yetki verilmediği müddetçe Kurumu adına açıklama yapamaz ve görevi sırasında edinmiş olduğu gizli bilgileri görevinden ayrılmış olsa bile Kurumun yazılı izni olmaksızın açıklayamaz.

Madde 3- Görevi sona eren sözleşmeli personel, görevi sırasında kendisine teslim edilmiş olunan her türlü araç, gereç ve malzeme ile belge ve dokümanı geri teslim etmek zorundadır. İlgili mevzuatında geri teslimin özel usul ve esaslara bağlanmış olması halinde bu usul ve esaslara uyulması zorunludur.

Madde 4- Sözleşmeli personelin aylık/haftalık çalışma gün sayısı (...) gün olup, çalışılacak her gün ise (...) saattir.

Madde 5- Sözleşmeli personele, yapacağı hizmete karşılık ………… Belediyesi Meclisinin/Birliği Meclisinin ……….. tarihli ve ……….. sayılı kararına göre sözleşme süresince her ay net olarak (……….) TL ücret ödenir. Devlet memuruaylıklarında genel bir artış yapılması durumunda, bu sözleşme ücreti yeni bir Meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve/veya miktarda artırılır.

Ödemeler her aybaşında peşin yapılır. Ay sonundan önce ayrılmalarda, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmenin sona ermesi halleri dışında, kalan günlere düşen ödemeler doğrudan geri alınır.

Sözleşmeli personele, sözleşme ücreti dışında (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesine göre tespit olunacak miktarı geçmemek kaydıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 82 nci maddesi gereğince avukatlara ödenecek vekâlet ücretleri hariç) herhangi bir ad altında ayni veya nakdi ödeme yapılamaz.

Madde 6- Sözleşmeli personel sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

Madde 7- Bu sözleşmenin düzenlenmesinden doğan her türlü gider (damga vergisi hariç) Kurum tarafından karşılanır.

Madde 8- Sözleşmeli personele, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci maddesinde düzenlenen iş sonu tazminatı ödenmez.

Madde 9- Görev mahalli dışında geçici olarak görevlendirilen sözleşmeli personelin gündelik ve yol masrafı, 6245 sayılı Harcırah Kanununda düzenlenmiş olan esas ve usuller çerçevesinde ödenir. Devlet memuru için belirlenmiş olan tutar dikkate alınarak hesaplanır.

Madde 10- Sözleşmeli personel görevini aksatmak amacı ile işi yavaşlatma gibi eylem ve hareketlerde bulunamaz, greve katılamaz ve grevi destekleyemez, herhangi bir siyasi partiye üye olamaz ve siyasi faaliyetlere katılamaz. Yaptığı işlerden veya görevinden dolayı menfaat temin edemeyeceği gibi doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye isteyemez ve kabul edemez, iş sahiplerinden borç talep edemez ve alamaz.

Sözleşmeli personel, bu sözleşme gereğince yürüteceği görevlere ilişkin olarak üçüncü kişiler adına Kuruma karşı iş ve işlem yapamaz ve Kurumun taraf olduğu davalarda karşı tarafın vekili olamaz.

Madde 11- Sözleşmeli personele, resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar sebebiyle ücretli hastalık izni verilir. Bu şekilde hastalık izni verilenlere, hastalık süresi içerisinde kalan ve bu sözleşme gereğince çalışılması gereken gün ve çalışma saatine ilişkin ücreti ödenmeye devam olunur.

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirlenen yıllık, doğum, analık, evlat edinme, emzirme, hastalık, sağlık, mazeret ve refakat izinleri gibi sosyal izinler sözleşmeli personele aynen uygulanır. Kurum, bu maddede belirtilen hakların kullanılmasından dolayı hizmet sözleşmesini feshedemez. Hizmet sözleşmesinin geçerlilik süresinin hastalık ve analık izin müddetleri içerisinde sona ermesi ve sözleşmenin yenilenmemiş olması halinde ise, sözleşmeli personelin kalan analık ve hastalık izni süreleri hakkında bu sözleşmede belirtilen ücret tutarı esas alınarak ve Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği de dikkate alınarak uygulanmasına devam olunur.

Madde 12- Sözleşmeli Personelin;

a) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,

b) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,

c) Sözleşme dönemi içerisinde mazeretsiz ve kesintisiz üç gün veya toplam on gün süreyle görevine gelmemesi,

ç) Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması,

d) Bir proje kapsamında işe alınması durumunda istihdam edildiği projenin tamamının veya proje bölümlerinin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması,

e) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olması, bu örgütlere yardım etmesi, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanması ya da kullandırması, bu örgütlerin propagandasını yapması,

f) Bu sözleşme sözleşmeli personelin sözleşmenin geçerlilik süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyi gerektirecek şekilde ayrıca çalışmaya başlaması,

g) Sözleşmeli personelin 65 yaşını doldurması,

Hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşmesi tek taraflı feshedilir.

Personel; kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

Madde 13- Sözleşmeli personel (yukarıdaki maddelerde belirtilen hak ve yükümlülüklerde herhangi bir değişiklik yapılması sonucunu doğurmamak kaydıyla) kendisine verilen görevlerin yürütümüne ya da işin niteliğine ilişkin olarak ise;

a) ……………..

b) ……………..

c) ……………..

d) ……………..

hususlarına uymak zorundadır.

Madde 14- Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlık …… Mahkemeleri tarafından çözümlenir.

Madde 15- İşbu sözleşme     tarihinden .../.../.... tarihine kadar geçerlidir.

Madde 16- Bu sözleşme, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları uyarınca akdedilmiştir. Bu sözleşmede yer almayan hususlar hakkında 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının (3 üncü maddesinin birinci fıkrası, 8 inci maddesi ve 14 üncü maddesi hariç olmak kaydıyla) 5393 sayılı Belediye Kanununa aykırı olmayan hükümleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.


Sözleşmeli Personel                       Kurum Yetkilisi

EK-2

SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADRO UNVANLARI

ANTROPOLOG

HEYKELTRAŞ

PSİKOLOG

ARKEOLOG

HİDROBİYOLOG

RADYOTERAPİST

AVUKAT

HİDROLOG

RESTORATÖR

BAKTERİOLOG

HUKUK MÜŞAVİRİ

SAĞLIK FİZİKÇİSİ

BİOLOG

İSTATİSTİKÇİ

SAĞLIK MEMURU

ÇOCUK EĞİTİCİSİ

JEOFİZİKÇİ

SAĞLIK TEKNİKERİ

ÇOCUK EĞİTİMCİSİ

JEOLOG

SAĞLIK TEKNİSYENİ

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ

JEOMORFOLOG

SANAT TARİHÇİSİ

ÇOCUK REHBERİ VE GÖZETİMCİSİ

KAMERAMAN

SOSYAL ÇALIŞMACI

ÇÖZÜMLEYİCİ

KAPTAN

SOSYOLOG

DEKORATÖR

KİMYAGER

ŞEHİR PLANCISI

DESİNATÖR

KÜTÜPHANECİ

TABİP

DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ

LABORANT

TEKNİK RESSAM

DİŞ TABİBİ

MATEMATİKÇİ

TEKNİKER

DİYETİSYEN

MİMAR

TEKNİSYEN

EBE

MÜHENDİS

TERCÜMAN

ECZACI

MÜTERCİM

TIBBİ TEKNOLOG

EĞİTMEN

ODYOLOG

TOPOGRAF

EKONOMİST

ÖLÇÜ VE AYAR MEMURU

UZMAN (TAB.UZ.TÜZ.GÖRE)

FİZİKÇİ

PALEONTOLOG

UZMAN TABİP

FİZİKOTERAPİST

PEDAGOG

VETERİNER HEKİM

FİZYOTERAPİST

PEYZAJ MİMARI

VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ

GRAFİKER

PİLOT

VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ

HEMŞİRE

PROGRAMCI

 

 

 

EK-3

SÖZLEŞMELİ PERSONEL BİLGİ FORMU

KURUM ADI

 

SÖZLEŞME TÜRÜ (Tam zamanlı/Kısmi zamanlı)

 

ADI SOYADI

 

UNVANI

 

OKUL ADI

 

BÖLÜM/PROGRAM ADI*

 

İLK SÖZLEŞME TARİHİ**

 

SÖZLEŞMENİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ

 

SÖZLEŞME ÜCRETİ

 

EK ÖDEME TUTARI

 

SÖZLEŞMELİ KADRONUN DOLU BOŞ DURUMU

Dolu Kadro Sayısı Boş Kadro Sayısı

UNVANA İLİŞKİN SERTİFİKA***

 

GEÇERLİ YABANCI DİL PUANI

 

* Sözleşme yapılan unvana ilişkin bölüm/program yazılacaktır.

** Kadro unvanında sözleşme yapılan personele ilişkin ilk sözleşme tarihi yazılacaktır.

*** Çözümleyici, programcı ve benzeri unvanlar için gerekli sertifikalar yazılacaktır.

Not: Yukarıda belirtilen öğrenim belgesi, sertifika ve yabancı dil puanına ilişkin belgeler sözleşmeye eklenecektir.

 

KURUM YETKİLİSİ

(Belediye Başkanı/Birlik Başkanı/Genel Müdür) ADI SOYADI

TARİH

İMZA


İlgili Kanun:

Belediye Kanunu


Yorumlar