Sözleşmeli Personel İstihdamı Genelgesi

  • Mevzuat Tarihi31.12.2021
  • KurumÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği B...

2022 yılında sözleşmeli personel çalıştırılacaklara ilişkin Genelge.

T.C.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

31/12/2021

Sayı : 83683335-929- 2386358

Konu : Sözleşmeli Personel İstihdamı.

GENELGE

2021/26

........VALİLİĞİNE

(Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü)

 

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hususlar 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinde düzenlenmiştir.

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri tarafından 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek kişiler hakkında kurumlar ile ilgililer arasında imzalanacak sözleşmelerde; tam zamanlı olarak istihdam edilecekler için Ek-l/a sayılı Tip Sözleşme örneğinin, kısmi zamanlı olarak istihdam edilenlerden halen bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalıştığını belgelendirenler için Ek-1/b sayılı Tip Sözleşme örneğinin, kısmi zamanlı olarak istihdam edilenlerden halen bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışmadığını belgelendirenler için Ek-1/c sayılı Tip Sözleşme örneğinin kullanılması ve aşağıda maddeler halinde açıklanan hususlara titizlikle uyulması gerekli görülmüştür.

1- Sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin, yürütülecek hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu nitelikler konusunda, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” eki "4 sayılı cetvel A-Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir Cetvel”de aranan nitelikler veya 2/7/2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik"te yer alan personel kadro unvanları için aranan nitelikler dikkate alınacaktır. Yerel yönetimlerimiz sözleşmeli personel istihdamında yukarıdaki belirlenen nitelik özelliklerinden birini tercih edebilecektir.

2- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar eki 4 sayılı cetvelde yer almayan ancak Bakanlığımızca sözleşmeli personel kadro unvanı olarak belirlenen ve ekli listede bulunan personel kadro unvanları için Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte yer alan nitelikler aranacaktır.

3- Bakanlığımızca belirlenen sözleşmeli personel kadro unvanları dışında sözleşmeli personel istihdam edilmeyecektir. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yer alan ve ekli listede belirlenen kadro unvanlarında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılabilecektir. (Ek-2 Sözleşmeli Personel Kadro Unvanları)

4- Sözleşmeli personel istihdamında boş kadrosu bulunmayan kurumlar sözleşmeli personel İstihdam etmeyeceklerdir.

5- Kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdamı sadece avukat, mimar, mühendis (inşaat mühendisi veya harita mühendisi olmak kaydıyla) ve veteriner kadro unvanları ile sınırlanmış olduğundan, bu kadro unvanları dışında ve aynı unvanda birden fazla kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdamı yapılmayacaktır. Bu kadro unvanlarında tam zamanlı sözleşmeli personel veya kadrolu memur personel çalıştırılması halinde aynı unvanda kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilmeyecektir. Başka bir kurumda kısmi zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerle sözleşme yapılmayacaktır.

6- Sözleşmeli personele ödenecek ücret, ilgili kurumların meclisi tarafından ve 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasındaki hükümler dikkate alınarak net tutar olarak tespit olunacak ve her ayın başında peşin olarak ödenecektir. Ücretler, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl ocak ve temmuz aylarında yayımlanan "Mahalli İdarelerde Sözleşmeli Personel Olarak Çalıştırılacakların Ücret Tavanları” konulu genelgesinde yer alan ücret tavam aşılmamak ve asgari ücretin altına düşülmemek kaydıyla belirlenecektir. Kurumların yetkili meclisleri tarafından ücret tespiti yapılmaksızın sözleşme imzalanmayacak ve sözleşmelerin başlangıç tarihi yukarıda belirtilen meclis kararından daha önceki bir tarih olarak belirlenmeyecektir. İlgililere sözleşmenin başlangıç tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak herhangi bir ücret veya başka bir mali hak verilmeyecektir. Yeni yılda da çalıştırılmaya devam edilmesi uygun görülenler için yeni yıl itibarıyla hesaplanacak ücret tavanı aşılmamak kaydıyla, ücret tespitine ilişkin meclis kararı mutlaka Ocak ayı içinde alınacak ve sözleşmelerin yenileme işlemleri de yine Ocak ayı içerisinde tamamlanacaktır.

Sözleşmeli personele 3/1/2012 tarihli ve 2012-2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar gereğince ek ödeme yapılır. Ek ödeme yapılması için ayrıca bir meclis kararı alınmaz. Ek ödeme tutarının tespitinde sözleşmesinde belirtilen kadro unvanı ile sınırlı olmak üzere ve aynı mahalli idarede geçen hizmet süresi dikkate alınacaktır. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan sözleşmeli personele ek ödeme yapılmayacaktır.

7- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin beşinci fıkrasında, sözleşmeli personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre İstihdam edilenler hakkındaki hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda; yapılacak sözleşmelerde, sözleşmeli personelin Sosyal Sigortalar Kurumu dışında bir sosyal güvenlik kuruluşu İle ilişkilendirilmesi yönünde herhangi bir hükme yer verilmeyecektir.

8- Sözleşmelerde, sözleşmeli personelin işçi sendikalarına üye olmasına İmkân tanıyacak herhangi bir düzenlemeye yer verilmeyecektir.

9- Sözleşmeler bir bütçe yılı ile sınırlı olduğundan, sözleşmelerde sözleşmenin sona erme tarihi olarak bütçe yılının (takvim yılının) bitimini aşacak şekilde tarih belirlenmeyecektir.

10- Sözleşme süresinin bitmesine rağmen; tam zamanlı olarak istihdam edilenler İçin hastalık, sağlık, mazeret ve analık izni, kısmi zamanlı olarak istihdam edilenler için ise hastalık izni dolayısıyla ücret ödenmeye devam olunanların yerine bu Süre içinde başka bir kişi kadrolu veya sözleşmeli olarak istihdam edilmeyecektir.

11- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre çalıştırılacak sözleşmeli personelle taraflar arasında imzalanacak hizmet sözleşmesi örnekleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Tam zamanlı olarak istihdam edilecekler için Ek-l/a sayılı Tip Sözleşme örneğinin,

b) Kısmi zamanlı olarak istihdam edilenlerden halen bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalıştığını belgelendirenler için Ek-l/b sayılı Tip Sözleşme örneğinin,

c) Kısmi zamanlı olarak istihdam edilenlerden halen bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışmadığını belgelendirenler İçin Ek-l/c sayılı Tip Sözleşme örneğinin kullanılması suretiyle sözleşme yapılacaktır.

ç) idareler tarafından, Bakanlığımızca bir duyuru yapılmadan, tip sözleşmelerde herhangi bir değişiklik yapılmayacak ve bu sözleşme örnekleri dışında sözleşme metni düzenlenmeyecektir.

12- Belediyeler sözleşmeli personel istihdam ederken, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan personel giderleri için öngörülen oranları aştıkları takdirde Bakanlığımızdan gerekli izin alınarak sözleşmeli personel çalıştırılacaktır.

13- Bakanlığımıza gönderilecek sözleşme örneklerine, (ilk defa veya yenilenen) yetkili amir tarafından onaylanmış personel bilgi formuna (Ek-3 Sözleşmeli Personel Bilgi formu), doluboş kadro cetveli, sözleşmeli personele ödenecek ücretin tespitine ilişkin meclis kararı ile öğrenim durumunu gösterir belge eklenecektir. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personele ait idarece düzenlenecek evrakların sıralaması; çalıştırılacak personele ilişkin bilgi formu, meclis kararı, tam ve kısmi zamanlı tip sözleşme örnekleri (sözleşmelerin altına kişilerin diploma fotokopilerinin birleştirilmesi) şeklinde yapılacaktır. Her sözleşme örneğinin ayrı bir üst yazı ile gönderilmeyerek, tüm sözleşme örneklerinin tek bir üst yazı altında ve diğer belgelerin ise bir suret halinde belirtilen sıralamaya uygun olarak kayıtlı elektronik posta (KEP) veya E-Belediye üzerinden ya da CD, USB benzeri ortamdan gönderilmesi gerekmektedir.

Bu Genelge 01.012022 tarihinde yürürlüğe girer.

02.01.2020 tarihli ve 2020/2 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve iliniz dâhilindeki belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların kurdukları birliklere duyurulması hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Murat KURUM

Bakan

           

Ek:

1- Hizmet Sözleşmeleri

Ek-l/a Sayılı Tip Sözleşme Örneği

Ek-l/b Sayılı Tip Sözleşme Örneği Ek-l/c Sayılı Tip Sözleşme Örneği

2- Ek-2 Sözleşmeli Personel Kadro Unvanları

3- Ek-3 Personel Bilgi Formu

Ekler için tıklayınız.

 

 


İlgili Kanun:

Belediye Kanunu


Yorumlar