Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 6)

  • Mevzuat Tarihi21.07.2022
  • KurumGelir İdaresi Başkanlığı

Bu Tebliğ ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %15 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %24 olarak belirlenmiştir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun


Yorumlar