Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi06.08.1973
  • KurumTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Bu Yönetmelik; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yasalar uyarınca yapmakla yükümlü olduğu kadastro, tapulama ve tapu fen hizmetleri dışında kalan ve özellikle; İmar pahları, gecekondu imar planları, arazi toplulaştırma planları, toprak dağıtım planları ve benzeri planlar, Kamulaştırma planlar, Sınırlandırma haritaları, Hükme bağlanmış harita ve planlar, Özel parselasyon planları ile benzeri diğer tescile konu olacak her türlü harita ve planların yapımı ile yetki, kont-rol ve tescil işlemlerinde uygulanacak esasları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kadastro Kanunu


Yorumlar