Yerel Yönetimlerin İş Yerleri Dâhil Sahip Olduğu Taşınmazlar Kira ve Benzeri Konularında Koronavirüs Tedbirleri

  • Mevzuat Tarihi15.12.2020
  • KurumÇevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bu Genelge; koronavirüs salgını nedeniyle yeni düzenlemeler yapılması kararı alınmış ve bu kapsamda yerel yönetimlerimizin iş yerleri dâhil sahip olduğu taşınmazlarını ilgilendiren kira ve benzeri düzenlemelerin şartlarına ilişkindir.

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

15.12.2020

Sayı: 7118846/010.06.02- 268495

Konu: Koronavirüs (Covid-19) Önlemleri

GENELGE

2020/27

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, yeni tip koronavirüs (covid-19) hastalığına karşı Devletimiz tüm kurumlarıyla etkin koruyucu önlemleri almış olup -hastalıkla mücadele devam etmekle birlikte koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, ekonomik ve sosyal etkilerini azaltma, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınmıştır.

Bu kapsamda 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid- 19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Hazine taşınmazları, Orman Genel Müdürlüğüne ait taşınmazlar, Milli Parklar Kanununa tabi parklar, büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin birtakım tedbirler alınarak bu taşınmazlardan faydalananların mağdur olmamaları için alacakların taksitlendirilmesi, ertelenmesi ya da hiç tahsil edilmemesi yoluna gidilmiştir.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarımız hastalığın yayılımını önlemek için görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda tedbirler almaktadır. Bu çerçevede, bazı işletmelerin faaliyetleri durdurulmuş ve bazı işletmelerin faaliyetlerinde ise kısıtlamalara gidilmiştir. Dolayısıyla, pandeminin ve bu süreçte alınan tedbirlerin halen devam ediyor olması nedeniyle faaliyetleri durdurulan işletmelerin faaliyette bulunamadığı ve ekonomik kayıplara uğradığı, faaliyetleri durdurulmuş olmamasına rağmen bazı işletmelerin ise faaliyetlerinin azaldığı ve ekonomik olarak olumsuz etkilendiği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyle; yerel yönetimler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sahip oldukları şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarına ilişkin olarak irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımdan kaynaklanan ve ilgili mevzuatınca ödenmesi gereken bedellerin veya tutarların;

a) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınan önlemler sonucunda veya pandemi sürecine bağlı olarak faaliyetlerinde azalma meydana gelen işyerlerinden tahsil edilecek sözü edilen bedellere ilişkin olarak idarece yapılacak değerlendirme sonucunda indirim veya erteleme yönünde karar alınabileceği,

b) (a) bendindeki sebepler sonucunda faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerden faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak sözü edilen bedellerin tahsil edilmemesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması,

c) Peşin ödeme yapılan iş yerlerinde bu sürece isabet eden dönemler için (a) ve (b) bentleri uyarınca gerekli indirim, erteleme ve süre uzatımı yapılabileceği,

ç) Zorlayıcı sebeple ortaya çıkan durumun müşteriden/yükümlüden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, müşterinin/yükümlünün bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması hususlarının idarece yapılacak değerlendirme sonucunda tespit edilmesi halinde sözleşmenin karşılıklı olarak fesih edilebileceği,

Hususları uygun görülmüştür.

Halkımızın sağlığının korunması, kamu esenliğinin sağlanması ve salgının etkilerinin en aza indirilebilmesi için yukarıda belirtilen tedbirlere riayet edilmesi, herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi ve konunun iliniz dâhilindeki tüm yerel yönetimlere (bağlı idareler, birlikler ve iştirakler dâhil) duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Murat KURUM

Bakan

Dağıtım:

81 il valiliğine


İlgili Kanun:

Belediye Kanunu


Yorumlar