YERELBİLGİ Sistemi Hk.

  • Mevzuat Tarihi03.01.2022
  • KurumÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği B...

YERELBİLGİ Sisteminin kullanımı hakkında Genelge.

T.C.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

03/01/2021

Sayı: 71188846/2610991

Konu: YERELBİLGİ Sistemi Hk.

GENELGE

2021/1

Bilindiği üzere; 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi ile Bakanlığımıza "Mahalli idareleri ve bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek" görevi, aynı Kararnamenin 100 üncü maddesi ile "Mahalli idarelerin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, istatistiki bilgileri toplamak, değerlendirmek ve yayımlamak" görevi tevdi edilmiştir.

Bakanlığımıza tevdi edilen bu görevlerin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi, merkezi idarenin diğer kurumlarının da ihtiyaç duyduğu verilerin toplanabilmesi, yerel yönetimler tarafından yürütülen iş ve işlemlerde çeşitli hizmet standartlarının oluşturulması, yerel yönetimlere yönelik oluşturulacak politikalarda, mevzuat düzenlemelerinde ve afet gibi hızlı karar alınması gerekli durumlarda gerekli koordinasyonun sağlanması için doğru, güvenilir ve güncel veriye sahip olmak son derece önemlidir.

Bu kapsamda, YERELBİLGİ Sistemi tamamlanmış ve kullanıcı eğitimleri verilmiş olup 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Sistem aktif olarak kullanılmaya başlanacaktır.

Bu Sistem ile doğru ve zamanında veri girişi yapılması, veri kontrolü ve analizi, hızlı ve dinamik raporlama yapılabilmesi, yerel yönetimlerin personel, araç ve mali verileri başta olmak üzere görev ve sorumlulukları içinde yer alan konulara ilişkin verilerin toplanması ve bütüncül istatistiki veriye dönüştürülmesi sağlanacaktır.

Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüklerimiz, belediyeler, belediyelere bağlı idareler ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinden veri girişlerini yapacak bir asıl ve bir yedek veri giriş görevlilerine ait bilgiler Bakanlığımıza iletilmiş olup her kurum için 1 kullanıcı adı ve 1 adet şifre tanımlanarak Bakanlığımız SMS uygulaması üzerinden asıl kullanıcıların cep telefonlarına gönderilecektir. Asıl veya yedek görevlilerden birisi sisteme https://formyerelbilgi.csb.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapacak ve Bakanlığımızca talep edilen verileri bu sistem üzerinden bildirecektir.

İl müdürlüklerimizde görevli yerel yönetimler şube müdürleri, Sisteme girilen verilerin doğruluğunu kontrol ederek sistem üzerinden onaylayacak, hatalı veya eksik girilen verilere ilişkin geri bildirimde bulunacak, veri girmeyen kullanıcılarla irtibata geçerek ivedilikle veri girişini temin edecek ve Bakanlığımız ile yerel yönetimler arasında eşgüdümü sağlayacaktır.

Yerel yönetimlerce veri giriş görevlisi olarak isimleri bildirilen personelin değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğunda değişiklik talebinin Ek-l'de gönderilen "YERELBİLGİ Kullanıcı Değişikliği Formu”na işlenerek 3 iş günü içinde il müdürlüklerimize resmi yazı ile bildirilmesi, il müdürlüklerimizce de konunun ivedilikle Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmesi gerekmektedir. Görevi sona eren personelin Sistemden çıkarılması ve yetkilendirilen personelin Sisteme tanımlanması Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.

Sisteme girilecek veri türleri farklı zaman aralıklarında talep edileceğinden talep edilen verilere ilişkin bilgilendirme Bakanlığımız SMS sistemi ve e-posta aracılığıyla bildirilecektir.

Belediyeler, belediyelere bağlı idareler ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinden her biri Sisteme kendi verilerini girecektir. Veri giriş görevlileri kendi kurumları içinde ilgili birimden veriyi temin edecek, ilgili birim amirleri Bakanlıkça talep edilen verileri veri giriş görevlisine geciktirmeksizin teslim edilmesini sağlayacaktır.

Veri girişinden asıl personel sorumlu olup, asıl personel veri girişi yapamadığında yedek personel veri girişi yapacaktır.

Veri giriş görevlileri kendisine teslim edilen verileri Sisteme doğru yüklemekle sorumlu olup, başka bir kimse ile paylaşmayacaktır.

Sisteme yüklenen bilgilerin doğruluğundan veriyi temin eden birim amirleri sorumlu olacaktır.

Sistem ile ilgili yaşanan sorunlar destek.yerelbilgi@csb.gov.tr adresi üzerinden Bakanlığımıza iletilebilecektir.

Bu kapsamda; İliniz dâhilinde bulunan belediyeler, belediyelere bağlı idareler ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerine gerekli bilgilendirmenin il müdürlüklerimizce yapılması, belediyelerde belediye başkanları, bağlı kuruluşlarda genel müdürler ve birliklerde birlik başkanınca sistemin etkin olarak yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususunda; 

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Murat KURUM

Bakan


İlgili Kanun:

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1)


Yorumlar