2022 Yılı Mahalli İdareler Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

  • Mevzuat Tarihi06.01.2022
  • KurumÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği B...

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında 2022 yılında yapılacak yerel yönetim personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının usul ve esaslara ilişkin genelge.

Metin Kutusu:  - 236410075 - 236410075 - 236410075 - 236410075 -T.C.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

 06.01.2022

Sayı: E-26073187-900-2625312                                                                                                                                    

Konu: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

DAĞITIM YERLERİNE 

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında 2022 yılında yapılacak yerel yönetim personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının aşağıdaki usul ve esaslar dâhilinde yürütülmesi uygun görülmüştür.

1. Yerel yönetimler, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 11 nci, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 19 uncu ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 21 nci   maddelerindeki hükümlere uygun olarak (Şubat ayının sonuna kadar) görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi tutmak istediği personelin niteliklerini ve sayısını valiliklere bildireceklerdir. Valiliklere gelen başvurular, tek liste halinde en geç 15 Mart 2022 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilecek ve listeler Bakanlığımızca birleştirilerek sınavı yapacak kuruma bildirilecektir.

2. Yerel yönetim personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir.

3. Yerel yönetim personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına Valiliklerin Bakanlığımıza göndereceği listelerde yer alan personel katılabilecektir.

4. Kayıt İşlemleri:

a. Anadolu Üniversitesine kayıtlar 01-18.07.2022 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecektir.

b. Adaylar, sınav başvurularını Anadolu Üniversitesinin Aday İşlemleri Sistemi (sinavbasvuru.anadolu.edu.tr) adresi üzerinden yapacaklardır. Adaylar başvuru süresi dolduktan sonra, kişisel bilgiler, sınav merkezi tercihi, sınav için yüklediği vesikalık fotoğrafı, HES kodu v konularda değişiklik yapamayacaktır. Adaylar sınav başvurusu esnasında, başvuru işlemine yönelik oluşabilecek teknik sorunlarla ilgili olarak sinavdestek@anadolu.edu.tr e-posta adresinden ve 0 222 335 0580 / 2286 no'lu telefon numarasından Anadolu Üniversitesi ile iletişime geçebileceklerdir.

c. Adaylar, sınav katılım ücreti olan 350 (üç yüz elli) TL'yi sınav başvurusu esnasında Anadolu Üniversitesinin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla yatıracaklardır.

d. Sürekli/geçici engelli veya sağlık sorunu olan adaylar, sınav başvurularını tamamladıktan sonra okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmek amacıyla, Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunu doldurup ıslak imzalı şekilde, üniversite veya devlet hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneği ve yazacakları dilekçeleriyle birlikte sınav başvuru süresi içinde, söz konusu formun üzerinde belirtilen Anadolu Üniversitesinin adresine ulaştıracaklardır. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan evrak Anadolu Üniversitesi tarafından dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, Anadolu Üniversitesi yetkililerince yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.

5. Adaylar, sınav giriş belgelerini, 15.08.2022 tarihlerinden itibaren sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresinden çıktı alarak temin edecekler ve sınav sırasında yanlarında bulunduracaklardır.

6. Adaylar, 21.08.2022 tarihinde tek oturumda kayıtlı oldukları sınav konularından görevde yükselme sınavınagireceklerdir. Sınav, çoktan seçmeli test usulü ile yapılacaktır. Sınav süresi 90 dakika olup, sınavda her testten 20'şer soru olmak üzere toplam 60 soru sorulacaktır.

7. Adaylar, 21.08.2022 tarihinde tek oturumda kayıtlı oldukları sınav konularından unvan değişikliği sınavınagireceklerdir. Sınav, çoktan seçmeli test usulü ile yapılacaktır. Sınav süresi 90 dakika olup, sınavda her testten 20'şer soru olmak üzere toplam 60 soru sorulacaktır.

8. Sınavlar, 81 ilde düzenlenecek olup, adaylar kayıt başvurusu sırasında tercih etmiş olduklarımerkezde sınava gireceklerdir.

9. Sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi tarafından 05.09.2022 tarihinde adaylara internetüzerinden duyurulacak ve aynı hafta içinde Bakanlığımıza iletilecektir. Adayların görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi tarafından Bakanlığımıza bildirildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde duyurulacaktır.

10. Sınav Sorularına Erişim ve İtiraz İşlemleri:

a. Sınav sorularına ve cevap anahtarlarına erişmek isteyen adaylar, erişim taleplerini sınav takviminde belirtilen tarihler arasında Anadolu Üniversitesinin Aday İşlemleri Sisteminden çevrimiçi olarak erişilen Sınav Evrakına Erişim Talep Formu vasıtasıyla ileteceklerdir. Erişim talebinin geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla Anadolu Üniversitesinin Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi hesabına KDV dâhil 300 (üç yüz) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan erişim talepleri dikkate alınmayacaktır.

b. Adaylar, sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav takviminde belirtilen tarihler arasında Anadolu Üniversitesinin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla Anadolu Üniversitesinin Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi hesabına KDV dâhil 50 (elli) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

c. İtirazların değerlendirilmesi Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak, değerlendirmenin sonucu adaylara duyurulacaktır.

11. Sınavların, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yürütülebilmesi için; yerel yönetimlerde teşkil edilen sınav kurullarının, sınav açılan kadro unvanlarına yapılan başvuruları; eğitim, hizmet süresi, kadro derecesi ve benzeri hususları dikkate alarak değerlendirmesi gerekmektedir.

Konunun, iliniz dahilindeki belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi oldukları birlik, müessese ve işletmelere bildirilmesini, yerel yönetim personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile ilgili iş ve işlemlerin Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden yürütülmesi için gerekli planlama ve koordinasyonun Valiliğinizce yapılmasını ve görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavıuna katılacakların ayrı olmak ve birleştirilmiş liste halinde (excel formatınd) hazırlanarak öncelikle yerel.personel@csb.gov.tr adresine e-posta yoluyla, üzerinde mutabakat sağlandıktan sonra da belgenet üzerinden veya posta yoluyla Bakanlığımıza iletilmesi hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Hasan SÜVER

Bakan a.

Bakan Yardımcısı


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar