375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 Üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar

  • Mevzuat Tarihi07.08.2008
  • KurumBakanlar Kurulu

Bu Karar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin tutarı ile usul ve esaslarını düzenlemektedir.

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 3 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN KARAR

 

Karar Sayısı: 07.08.2008 / 2008/14012

Resmi Gazete: 16.08.2008 / 26969(Mükerrer)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Karar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin tutarı ile usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Karar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ek ödeme tutarı

MADDE 3 – (1) Bu Karar uyarınca personele yapılacak ek ödeme, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dâhil) ekli "Ek Ödeme Cetveli"nde yer alan oranların uygulanması suretiyle hesaplanır.

Ek ödemenin usul ve esasları

MADDE 4 – (1) Ek ödeme, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi ile bu Kararda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

(2) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı cetvelin "B. Din Hizmetleri Tazminatı" bölümünün (d) sırası (aynı Karara ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin "(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri" bölümünün 6 ncı grubunun 7 nci sırasında, 7 nci grubunun 1 inci sırasında ve 9 uncu grubunun 7 nci sırasında sayılanlar hariç) ile aynı cetvelin "F. Adalet Hizmetleri Tazminatı" bölümünün 2 nci sırasında öngörülen tazminatlardan yararlananlara yapılacak ek ödeme, anılan sıralarda öngörülen tazminat oranı kadar eksik ödenir. Ancak, ödenecek ek ödeme hiçbir şekilde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %28’inden az olamaz.

(3) Orman Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görev yapan personele yapılacak ek ödeme, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun 71 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yapılan ödemelerden yararlandıkları sürece, 2/3 oranında yapılır. Oranların hesaplanmasında küsurlar tama iblağ edilir.

(4) İlgili mevzuatı uyarınca memurlara yılın belirli dönemlerinde mutat olarak ödenen ikramiyelerin bir aya isabet eden net tutarları, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %28’inden fazla olan ek ödemelerin net tutarından mahsup edilir.

(5) 1/3/2006 tarihinden sonra kurulan üniversiteler hariç olmak üzere, üniversitelerin tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile uygulama ve araştırma merkezlerinde (hastaneler dâhil) görev yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yapılacak ödemeler döner sermaye bütçesinden karşılanır.

(6) (Ek: 22/12/2008 – 2008/14473) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı personeline yapılacak ek ödemeler merkezi yönetim bütçesinden karşılanır.[1]

MADDE 5 – (Bu madde, 9/6/2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar ile ilgili olup söz konusu Karar metnine işlenmiştir.)

GEÇİCİ MADDE 1 – (Değişik: 06/01/2010 – 2010/7) (1) Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, makam tazminatından yararlananlar hariç olmak üzere; bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, il müdürü, il müdür yardımcısı, il müftüsü, il müftü yardımcısı, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, savunma sekreteri, fakülte sekreteri, enstitü sekreteri, yüksekokul sekreteri, ilçe müftüsü, müdür ve müdür yardımcısı kadrolarında bulunanlardan 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelinin "(A)" bölümü ile (III) sayılı Cetvelin (B) bölümünde yer alanlar için ek ödeme oranı %114 olarak, (III) sayılı Cetvelin (F) bölümünde yer alanlar için %104 olarak uygulanır.[2]

GEÇİCİ MADDE 2 -  (1) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilen personelden, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca 15/4/2011 ve 15/5/2011 tarihlerinde ek ödemesi yapılamayan personelin anılan döneme ilişkin ek ödemeleri, merkezi yönetim bütçesinden karşılanır.” [3]

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Karar 15/8/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere, 3/1/2011 tarihli ve 2011/1241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklikler metne ve cetvellere işlenmiştir.

 

KADRO VE GÖREV UNVANI

 ORAN

(%)

A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar:

 

1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden;

 

a) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri” bölümünün;

 

Kadro Derecesi

 -2 nci grubunda sayılanlar :

   Müsteşar, Avrupa Birliği Genel Sekreteri, Özelleştirme

      İdaresi Başkanı...............................................................:           1

 

76

 -3 üncü grubunda sayılanlar :

     Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı, Başbakan Başmüşaviri,

      Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı.................................:          1

      Diyanet İşleri Başkanı.....................................................:         1

      Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı………......................:    1

      Devlet Personel Başkanı.................................................:         1

      Gelir İdaresi Başkanı......................................................:          1

      Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Sosyal Sigortalar

      Kurumu Başkanı……………………………………….:     1

      Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı...................................:       1

      Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı………..…..:    1

      Toplu Konut İdaresi Başkanı……………………..........:     1

      Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı....:   1

      GAP İdaresi Başkanı......................................................:          1

75

 -4 üncü grubunda sayılanlar :

     Müsteşar Yardımcısı.......................................................:            1

      Genel Müdür...................................................................:            1

      Strateji Geliştirme Başkanı………………..…………...:      1

      Bakanlık ve Müsteşarlık Kurul Başkanları.....................:     1

      Başbakan Müşaviri, Başbakanlık Başkanları.................:            1

     Adli Tıp Kurumu, Atom Enerjisi Kurumu, Özel Çevre

     Koruma Kurumu, Özürlüler  İdaresi, Refik Saydam

 Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkanları.....................................:               1

           Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi, Dışişleri Eğitim

           Merkezi Başkanı, Stratejik Araştırmalar  Merkezi

           Başkanı (Büyükelçi), Talim ve Terbiye Kurulu  Üyesi…….....................................................................:                 1

      Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri.....................:       1

      Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreteri...........................:       1

      Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan

      Yardımcısı, Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Araştırma

      Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu       Başkanları.....................................................................:                   1

     Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanı..........................:     1

       Bakanlar Kurulu Sekreteri.............................................:           1

      Başbakanlık Özel Kalem Müdürü...................................:          1

      Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri..............................:       1                                           Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısı.....................:                 1

      Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı…………..:          1

      Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı…………….…:           1

      Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı……………………...:            1

      Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı………………….……:    1

      Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı………....:  1

      Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl Özel İdaresi 

      Genel Sekreteri …………………………………….......:       1

72

-5 inci grubunda sayılanlardan;

     Başbakanlık, Bakanlık ve Müsteşarlıklarda Müstakil

      Daire Başkanı (Ana ve yardımcı hizmet birimi), 

      Milli Kütüphane Başkanı.................................................:        1

      Devlet Personel Başkan Yardımcısı, Türk İşbirliği ve

      Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı, Yüksek Fen

      Kurulu Üyesi....................................................................:           1

      Başkanlık (Belediyeler dahil) ve Genel Müdürlük Kurul

      Başkanları ......................................................................:             1

      Genel Müdür Yardımcısı, Maliye Yüksek Eğitim

      Merkezi Başkan Yrd,Gelir İdaresi Daire Başkanı……..:       1

      Yükseköğretim Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı

      Genel Sekreter Yardımcıları…………………………...:       1

      Toplu Konut İdaresi, Adli Tıp Kurumu, Atom Enerjisi

      Kurumu, GAP İdaresi, Özel Çevre Koruma Kurumu,

      Özürlüler İdaresi, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü

      Başkan Yardımcıları, Adli Tıp Kurumu Grup Başkanı

      İle İhtisas Kurulu Başkan ve Üyeleri..…………………:             1

      Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Araştırma Merkezi,

   Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu Başkan     Yardımcıları...................................................................:                    1

      Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

      Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri………………….:      1

      Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı..........................:            1

      Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve

      Müstakil Genel Müdürlüklerin 1. Hukuk Müşavirleri

      (1’er kişi), Maliye Bakanlığı Hukuk Müşavirleri (6 kişi):           1

      Defterdar, Vergi Dairesi Başkanı...................................:           1

      İl Milli Eğitim Müdürü....................................................:            1

      Maliye Başkanı, Milli Emlak Dairesi Başkanı,

      Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı……:            1

      Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı..........:           1

      Kadrolu Yönetim Kurulu Üyesi,

      Vakıflar Meclisi Üyesi………………………………….:            1

      Başbakanlık ve Bakanlık Müşaviri, Müsteşarlık

      Müşaviri, Devlet Planlama Teşkilatı Müşaviri, Bakan

      Özel Müşaviri, Müsteşar Özel Müşaviri, Bakanlık Özel

      Kalem Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri,

      Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Müşaviri,

      İstatistik Müşaviri (TÜİK), Gelir İdaresi Başkanlığı ile

      Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Müşavirleri……….…..:             1

      İl Özel İdaresi Genel Sekreteri……..…………..............:       1

      Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 1. Hukuk        Müşaviri………………………….................................:                     1

                    - Makam tazminatından yararlananlar

                         - Makam tazminatından yararlanmayanlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

67

     -6 ncı grubunda sayılanlardan;

      Daire Başkanı (Bağlı kuruluşlarda 84/8360 sayılı

      Kararname ve eklerindeki  unvanlı  Daire Başkanları

      dahil, Yükseköğretim Kurumları Daire Başkanları

      hariç),Gelir İdaresi  Grup Başkanı, Milli Kütüphane

      Başkan Yrd.....................................................................:              1

      Bakanlık Kurul Üyesi, Dışişleri Bakanlığı Tercüme

      Merkezi Başkanı.............................................................:              1

      Genel Sekreter, Savunma Sekreteri................................:              1

      Bölge Müdürü (Belediyeler hariç), Müessese Müdürü,

      Müessese Müdür Yardımcısı (Bağlı işletme

      müdürlükleri olan müesseselerde), İşletme Müdürü

      (KİT), Fabrika Müdürü, Kombina Müdürü, Seksiyon

      Müdürü (Bankalar Merkez Teşkilatında), Başmüdür,

      KİT Koordinatörü..........................................................:                           1

      Bakanlık İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir)...............:                           1

      İl ve Büyükşehirlerin Merkez İlçelerinin Belediye

      Başkan Yardımcıları (Nüfusu, en son yapılan resmi

      nüfus sayımına göre 250.000 ve daha fazla olmak

      kaydıyla)….....................................................................:                              1

      İl Müftüsü (Ankara, İstanbul, İzmir)..............................:                           1

      Diğer 1. Hukuk Müşavirleri, Hukuk Müşaviri...............:                           1

      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma

      Merkezi Başkanı…….....................................................:              1

10               Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl Özel

            İdaresi Genel Sekreter Yrd…………………………….:                            1

                         - Makam tazminatından yararlananlar

                    - Makam tazminatından yararlanmayanlar

 

53

67

-7 nci grubunda sayılanlardan;

     Diğer İllerin Bakanlık İl Müdürleri, İl Müftüleri...........:                           1

      Bağlı ve ilgili kuruluş İl Müdürü (Ankara, İstanbul,            İzmir)............................................................................:                           1

      Bölge 2. Müdürü (KİT), Banka Şube Müdürü................:                           1

      Diğer İl ve Büyükşehirlerin Merkez İlçelerinin

      Belediye Başkan Yardımcısı……………………….......:                           1

      Yükseköğretim Kurumlarının Genel Sekreter

      Yardımcısı ve Daire Başkanı…………………………..:                          1

      Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdürü:                     1

      Müze Başkanı…………………………………………..:       1

      İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı …………….:       1

9                   Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Müdürleri……:                          1     

                    - Makam tazminatından yararlananlar

                    - Makam tazminatından yararlanmayanlar

 

51

67

     -8 inci grubunda sayılanlardan;

     Diğer illerin bağlı ve ilgili kuruluş İl Müdürleri............:                              1

      Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinin; İl Nüfus ve

      Vatandaşlık Müdürü, İl Yazı İşleri Müdürü,

      İl İdare Kurulu Müdürü,  İl Mahalli İdare Müdürü,

      İl Sivil Savunma Müdürü,  İl Planlama ve Koordinasyon

      Müdürü, Dernekler İl Müdürü........................................:                           1

      Defterdar Yardımcısı (Ankara, İstanbul, İzmir),

      Bakanlık İl Müdür Yardımcısı (Ankara, İstanbul, İzmir),

      Gelir İdaresi Grup Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir) ...:                         1

      Başkanlık Müşaviri, Genel Müdürlük Müşaviri, KİT Müşaviri.........................................................................:                     1

      Bölge Müdür Yardımcısı (Belediye ve KİT’ler hariç)....:                        1

      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma

      Merkezi Başkan Yardımcısı……………………………:                       1

      Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı,

      Uzman Tabip olanlardan Daire Başkan Yardımcısı,

      İl Müdür Yardımcısı, Başkan, Grup Başkanı,

      Proje Müdürü, Grup Müdürü, İşletme Müdürü,

      Şirket Müdürü, Şube Müdürü, Müdür, Başuzman

      (KİT) kadrosunda olanlar ve bunların yardımcıları........:                         1

      (Ek 3/7/2007 tarihli ve 2007/12394 sayılı BKK) Muhakemat         Müdürü………………..................................................:                          1

                    - Makam tazminatından yararlananlar

                    - Makam tazminatından yararlanmayanlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

67

 -9 uncu grubunda sayılanlar :

     Genel Sekreter Yardımcısı..............................................:                            1

      Fakülte ve Yüksekokul Sekreteri.....................................:                         1

      Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Eğitim Merkezi

      Sekreterleri (Dışişleri Bakanlığı), Atatürk Kültür Dil

      ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığında Merkez ve

      Kurum Sekreterleri…………………………………….:                           1

      Başkanlık ve Genel Müdürlüklerde Kurul Üyesi,

      KİT’ lerde Daire Başkan Yardımcısı…………………..:                        1

      Diğer İllerin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, İl Yazı

      İşleri Müdürü,  İl İdare Kurulu Müdürü, İl Mahalli

      İdare Müdürü, İl Sivil Savunma Müdürü, İl Planlama

      ve Koordinasyon Müdürü, Dernekler İl Müdürü,

      İl Özel İdare Müdürü......................................................:                          1

      Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeofizikçi, Fizikçi,

      Matematikçi, Kimyager, İstatistikçi, Jeomorfolog,

      Arkeolog, 29.4.1992 tarihli ve 3795 sayılı Kanuna

      göre Teknik Öğretmen unvanı alanlar, Tabip, Diş

      Tabibi,  Eczacı, Veteriner Hekim olanlar ile (II) sayılı

      Cetvelin (F) Sağlık Hizmetleri Bölümünün 2 nci

      sırasına girenlerden Daire Başkan Yardımcısı,

      İl Müdür Yardımcısı, Başkan, Grup Başkanı,

      Proje Müdürü, Grup Müdürü, İşletme Müdürü,

      Şirket Müdürü, Şube Müdürü, Müdür, Başuzman

      (KİT) kadrosunda olanlar ve bunların yardımcıları.......:                      1

      Bağlı ve ilgili kuruluş İl Müdür Yardımcısı

      (Ankara, İstanbul, İzmir), İl Müftü Yardımcısı

      (Ankara, İstanbul, İzmir)………………........................:                          1

      6 ncı grup 4 üncü sırada sayılanlar ile 7 nci grup  

      3 üncü sırada sayılanların yardımcıları, Diğer İllerin

      Defterdar Yardımcısı, Bütçe Dairesi Başkanı, Gelir

      İdaresi Grup Müdürü…………………………………..:                          1

      Özel Çevre Koruma Müdürü ………………………….:                          1

67

-10 uncu grubunda sayılanlar :

     Diğer İllerin İl Müdür Yardımcısı..................................:                          1

      Belediye Başkan Yardımcısı, Daire Başkan Yardımcısı               (Belediyeler)……………………………………….....:                                   1

      Enstitü Sekreteri, Borsa Komiseri..................................:          1

      Bölge Müdürü (Belediyeler), İşletme Müdürü, Şirket

      Müdürü ve bunların yardımcıları:……………………..:                       1

      Şube Müdürü, Müdür, Muhakemat Müdürü, Sayman,  

      Başkan, Başuzman (KİT)……………………………….:                     1

      Tiyatro Müdür Yardımcısı, Atatürk Kültür Merkezi

      Müdür Yardımcısı, Opera ve Bale Müdür Yardımcısı,

      Hıfzıssıhha Müdür Yardımcısı, Özel Çevre Koruma

      Müdür Yardımcısı……………………………………...:                       1

67

-11 inci grubunda sayılanlar :

      Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı...................................:                         1

      10 uncu grup 5 inci sırada sayılanların yardımcıları.....:                          1

      Başbakanlık Merkez Teşkilatında Araştırmacı...............:                      1

67

-12 nci grubunda sayılanlar :

     Bölge Müdürü, Başmüdür, Bölge 2. Müdürü (KİT),

      Müessese Müdürü, Fabrika Müdürü,Kombina

      Müdürü, Banka Şube Müdürü, İşletme Müdürü,

      Şirket Müdürü, İl Müdürü, Şube Müdürü, Grup

      Başkanı, Grup Müdürü, Proje Müdürü, Müdür, Sayman,

      Başkan, Başuzman (KİT) ve bunların yardımcıları........:                          2

      Bakanlık, Başkanlık ve Genel Müdürlüklerde Kurul      Üyesi..............................................................................:     2

      Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Sekreteri........................:                     2

      Hukuk Müşaviri...............................................................:                            2

      Bütçe Dairesi Başkanı, Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı

      Gelir İdaresi Grup Müdürü……….................................:                          2

      Birlik Sekreteri.................................................................:                         1, 2

      Genel Sekreter Yardımcısı...............................................:                          2

      Belediye Başkan Yardımcısı.............................................:                        2

      Borsa Komiseri, Borsa Komiser Yardımcısı....................:                      2

      Savunma Sekreteri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri,

      Başbakanlık Merkez Teşkilatında Araştırmacı................:                     2

      Talim ve Terbiye Kurulu Uzmanı, Sivil Savunma

      Uzmanı, Savunma Uzmanı, APK Uzmanı, Eğitim

      Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı, Din

      Hizmetleri Uzmanı,Vakit Hesaplama  Uzmanı, Uzman       (TSK).............................................................................:                        1

67

-13 üncü grubunda sayılanlar :

     Bölge Müdürü, Başmüdür, Bölge 2. Müdürü (KİT),

      Müessese Müdürü, Fabrika Müdürü, Kombina Müdürü,

      Banka Şube Müdürü, İşletme Müdürü, Şirket Müdürü,

      İl Müdürü, Grup Başkanı, Grup Müdürü, Proje Müdürü,

      Şube Müdürü, Müdür, Sayman, Başkan, Başuzman

      (KİT) ve bu sırada sayılanların yardımcıları.................:                        3

      Bütçe Dairesi Başkanı, Bütçe Dairesi Başkan

      Yardımcısı, Gelir İdaresi Grup Müdürü……………….:                        3

      Hukuk Müşaviri...............................................................:                          3

      Enstitü Sekreteri, Birlik Sekreteri...................................:                            3

      Belediye Başkan Yardımcısı...........................................:                          3

      Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Başbakanlık

       Merkez Teşkilatında Araştırmacı...................................:                          3

      Borsa Komiseri, Borsa Komiser Yardımcısı...................:                          3

      Savunma Sekreteri...........................................................:                         3

      Talim ve Terbiye Kurulu Uzmanı, Sivil Savunma

      Uzmanı, Savunma Uzmanı, APK Uzmanı, Eğitim

      Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı, Din

      Hizmetleri Uzmanı, Vakit Hesaplama Uzmanı,

      Uzman (TSK)..................................................................:                             2, 3

      Müze Araştırmacısı.........................................................:                          1, 2, 3

67

-14 üncü grubunda sayılanlar :

      Yüksek öğrenim mezunu Uzman, Mütercim (KPDS

       sınavında en az (B) düzeyinde başarılı olmak kaydıyla),Musahhih.......................................................:                         1, 2, 3

67

-15 inci grubunda sayılanlar :

     Şube Müdürü, Müdür, Sayman, Başkan ve bunların yardımcıları,..................................................................:                         4

      Gelir İdaresi Grup Müdürü……………………………..                          4

      Hukuk Müşaviri, Yüksek öğrenim mezunu Uzman,

      Borsa Komiseri, Mütercim (KPDS Sınavında en az

      (B) düzeyinde başarılı olmak kaydıyla), Basın ve

      Halkla İlişkiler Müşaviri, Müze Araştırmacısı,

      Başbakanlık Merkez Teşkilatında Araştırmacı,

      Musahhih………..……………………………...……....:                          4

      Programcı, Çözümleyici, Muhasebeci, Kontrolör,

      Antrenör...........................................................................:                             1-4

      Folklor Araştırmacısı......................................................:                            1

67

-16 ncı grubunda sayılanlar :

     Mütercim, Araştırmacı, Raportör, Uzman  (Diğer),…...:                        1-4

      Folklor Araştırmacısı…………………………………..:                         2, 3, 4

      Amir ve Şef.....................................................................:                            3, 4

      Şube Müdürü, Müdür, Sayman (Muhasip ve

      Muhasebeci kadrosunda olanlar dahil), Başkan ve

        bunların yardımcıları.....................................................:                          5, 6, 7

      Kütüphaneci......................................................................:                           1, 2

66

-17 nci grubunda sayılanlar :

Yukarıda sayılan 1 ila 16 ncı Gruplara göre özel hizmet tazminatı alamayanlardan,       Kurumların Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarında bulunanlar

65

b) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(B) Denetim Hizmetleri” bölümünün;

 

- 2/a sırasında sayılanlardan;

    Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan, Üye ve Denetçileri,

     Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve

     Gelir İdaresi Başkanlığı İç Denetçileri, Maliye Bakanlığı Maliye Müfettişleri,

     Hesap Uzmanları ve Kontrolörleri; Gümrük Müsteşarlığı Müfettişleri ve     Kontrolörleri, Hazine Müsteşarlığı Kontrolörleri, Sigorta Denetleme Uzmanları ve     Aktüerleri; Dış Ticaret Müsteşarlığı Kontrolörleri;

                    - Makam tazminatından yararlananlar

                    - Makam tazminatından yararlanmayanlar

55

67

 

-2/b sırasında sayılanlar :

   2/a sırasında sayılanların yardımcıları, Stajyer Kontrolörler

 

67

- 3/a sırasında sayılanlardan;

        Bakanlık, Denizcilik Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve bağımsız genel   müdürlük (mahalli idarelere bağlı  genel müdürlükler hariç) Müfettişleri, Başkanlık,  Müstakil Genel Müdürlük, Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl Özel İdaresi ile Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri İç Denetçileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri, Bakanlıklar merkez teşkilatına dahil kadrolarda görevli Kontrolörler, İçişleri Bakanlığı     Dernekler Denetçisi, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlık Müfettişleri, Sigorta Müfettişleri, Milli Savunma Bakanlığı  Akaryakıt İkmal ve NATO-POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri;

                         - Makam tazminatından yararlananlar

                    - Makam tazminatından yararlanmayanlar

 

 

 

 

 

 

 

 

54

66

- 3/b sırasında sayılanlar :

    3/a sırasında sayılanların yardımcıları, Stajyer Kontrolörler

66

- 4/a sırasında sayılanlardan;

Başbakanlık Uzmanları, Planlama Uzmanları, Hazine Uzmanları, Dış Ticaret Uzmanları, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Devlet Bütçe Uzmanları, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Çalışma Uzmanları, İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Maliye Bakanlığı Vergi, Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenleri, Büyükşehir Belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlük Müfettişleri, İlköğretim Müfettişleri, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri, Sosyal Yardım Uzmanları ile (2) ve (3) üncü sırada sayılmayan İç Denetçiler;

                         - Makam tazminatından yararlananlar

                    - Makam tazminatından yararlanmayanlar

52

66

- 4/b sırasında sayılanlar :

     4/a sırasında sayılanların Yardımcıları (meslekte üç yıldan daha az kıdemli İlköğretim Müfettişleri dahil)

67

- 5/a sırasında sayılanlar :

Mali Suçları Araştırma Uzmanları, Devlet Muhasebe Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Devlet Malları Uzmanları,   Maliye Uzmanları, Vergi İstihbarat Uzmanları, Gelir Uzmanları, Muhasebe Uzmanları, Milli Emlak Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları, Çevre ve Orman Uzmanları, Tüketici ve Rekabet Uzmanları, Marka Uzmanları, Patent Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Gümrük Uzmanları, Sosyal Sigorta Uzmanları, Teknik Yardım Uzmanları, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanları, Savunma Sanayi Müsteşarlığı Uzmanları, Özürlüler Uzmanları, Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanları, Kadının Statüsü Uzmanları, Bağ-Kur Denetmenleri,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, İstihdam ve Meslek Uzmanları, Kültür ve Turizm Uzmanları,Tapu ve Kadastro Denetmenleri

66

- 5/b sırasında sayılanlar :

    5/a sırasında sayılanların yardımcıları

67

- 6/a sırasında sayılanlardan;

    Diğer belediyeler (Büyükşehir Belediyesi Sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri dahil) ve bunlara bağlı genel müdürlük  Müfettişleri, Yüksekokul mezunu olmak şartı ile Belediye İktisat Müfettişleri ve Büyükşehir Belediyeleri Hesap İşleri Murakıpları;

                    - Makam tazminatından yararlananlar

                    - Makam tazminatından yararlanmayanlar

 

52

66

- 6/b sırasında sayılanlar :

      6/a sırasında çalışanların yardımcıları

 

67

- 7/a sırasında sayılanlar :

       İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzmanları

66

- 7/b sırasında sayılanlar :

      7/a sırasında sayılanların yardımcıları

67

c) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(D) Dışişleri Meslek Memurları” bölümünde sayılanlardan;

Dışişleri Bakanlığı meslek memurlarından (aday meslek memurları dahil) Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin (A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri Bölümünden yararlanamayanlardan;

             - 1-4 üncü dereceden aylık alanlar

             - Diğer derecelerden aylık alanlar

67

66

ç) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Diğer Tazminatlar Cetvelinin “F. Adalet Hizmetleri Tazminatı” bölümünün; 

 

- 1/a sırasında sayılanlar :

      Anayasa Mahkemesi Genel Sekreter Yardımcısı

65

- 1/b sırasında sayılanlardan;

     Müdür ve Sayman kadrolarına atananlardan;

 

            - 1 inci dereceden aylık alanlar

65

            - 2 nci dereceden aylık alanlar

65

            - 3 üncü dereceden aylık alanlar

65

            - 4 üncü dereceden aylık alanlar

65

            - Diğer derecelerden aylık alanlar

65

- 1/c sırasında sayılanlardan;

     Müdür Yardımcıları ve Sivil Savunma Uzmanlarından;

 

            - 1 inci dereceden aylık alanlar

65

            - 2 nci dereceden aylık alanlar

65

            - 3 üncü dereceden aylık alanlar

65

            - 4 üncü dereceden aylık alanlar

65

            - Diğer derecelerden aylık alanlar

65

- 1/d sırasında sayılanlar :

      Uzman, Şef, Programcı ve Çözümleyici

64

- 1/e, 1/f ve 1/g sıralarında sayılanlar :

Zabıt Katipleri; İnfaz ve Koruma Başmemurları ile İnfaz ve Koruma Memurları; Diğerleri (1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 1/e, 1/f sıralarından faydalanamayanlar)

64

- 3 üncü sırasında sayılanlar :

Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunanlar ile Teknik Hizmetler Sınıfında bulunup da Teknik Hizmetler Bölümündeki Özel Hizmet Tazminatından yararlanamayan diğer personel

63

d) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Diğer Tazminatlar Cetvelinin “G” bölümünün (b) sırasında sayılanlar :

    Kadroları yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki hizmet sınıflarında bulunanlardan;

1-Kadro unvanları Müdür ve Müdür Yardımcısı, Sayman, Şef, Antrenör, Borsa Komiseri, Bölge Amiri, Kısım Amiri, Koruma ve Güvenlik Amiri, Kontrolör, Ekonomist, Danışman, Müşavir, Aktüer, Araştırmacı, Muhasebeci ve Muhasip, Raportör, Uzman, Hukuk Müşaviri, Programcı, Çözümleyici, Bilgisayar İşletmeni, Başkatip, Zabıta Amiri ve Yardımcısı, Zabıta Başkomiseri ve Komiseri, İtfaiye Amiri, İtfaiye Başçavuşu, Çavuşu ve Onbaşısı ile Kontrol Memurları

     2- Diğerlerinden;

                    -8-15 inci derecelerden aylık alanlar         

    -Diğer derecelerden aylık alanlar

 

 

65

2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personelden;

 

a) Başmühendis kadrosunda bulunanlar

96

b) Mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlar

96

c) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi ve astronom kadrolarında bulunanlar

 

91

ç) Bu sınıfta yer alan diğer kadro unvanlarında bulunanlar

82

3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden;

 

a) Uzman tabip

83

b) Tabip

82

c) Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu Tüzük hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlar

76

ç) Diş tabibi

76

d) Veteriner hekim

    112

e) Eczacı

74

f) Bu sınıfta yer alan diğer personel

72

4- Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden;

 

- Öğretmen kadrolarında bulunanlar (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil)

65

5- Kadroları Avukatlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel

67

6- Kadroları Din Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden (İl Müftü Yardımcısı ile İlçe Müftüsü dâhil)

 

a) İl Müftü Yardımcısı (Ankara, İstanbul ve İzmir illeri hariç) ve İlçe Müftüsü

67

b) Vaiz kadrosunda bulunanlar

66

c) Diğer kadrolarda bulunanlar

65

7- Kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden;

 

a) Emniyet Genel Müdürü

77

b) Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlardan;

- Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Ankara, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürleri

 

 

55

                - Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ve Diğer İl Emniyet Müdürleri

51

                - Diğerleri

74

 c) İkinci Sınıf Emniyet Müdürü kadrolarına atananlar

74

 ç) Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü kadrolarına atananlar

74

 d) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü kadrolarına atananlar

74

 e) Emniyet Amiri kadrolarına atananlar

74

 f) Başkomiser kadrolarına atananlar

74

 g) Komiser kadrolarına atananlar

74

 ğ) Komiser yardımcısı kadrolarına atananlar

74

 h) Polis Memuru kadrolarına atananlar

75

 ı) Diğerleri

66

8- Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personel

63

B- Aylıklarını 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa Göre Alanlar:

 

1- Subaylardan;

 

 a) Genelkurmay Başkanı

103

 b) Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı

82

 c) Orgeneral ve Oramiral

81

 ç) Korgeneral ve Koramiral

79

 d) Tümgeneral ve Tümamiral

77

 e) Tuğgeneral ve Tuğamiral

75

 f) Kıdemli Albay

63

 g) Albay

59

 ğ) Yarbay

56

 h) Kıdemli Binbaşı

68

 ı) Binbaşı

68

 i) Kıdemli Yüzbaşı

68

 j) Yüzbaşı

68

 k) Kıdemli Üsteğmen

69

 l) Üsteğmen

69

 m) Teğmen

69

 n) Asteğmen

69

2- Astsubaylardan;

 

 a) II.Kad.Kd.Bçvş.

67

 b) Kad.Kd.Bçvş.

67

 c) Kd.Bçvş.

67

 ç) Kad.Bçvş.

67

 d) Bçvş.

67

 e) Kd.Üstçvş.

68

 f) Üstçvş

68

 g) Kd.Çvş.

68

 ğ) Çvş.

68

3- Uzman Jandarmalardan;

 

 a) VIII.Kad.Çvş.

67

 b) VII.Kad.Çvş.

67

 c) VI.Kad.Çvş.

67

 ç) V.Kad.Çvş.

67

 d) IV.Kad.Çvş.

67

 e) III.Kad.Çvş.

67

 f) II.Kad.Çvş.

67

 g) I.Kad.Çvş.

67

 ğ) Çvş.

67

4- Uzman Erbaşlardan;

 

 a) Uzman Çavuş

67

 b) Uzman Onbaşı

67

C- Aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Göre Alanlar (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca kısmi statüde görev yapanlar hariç):

 

1- Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı ve Dekan olanlar

72

2- Profesörlerden Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlar

 

70

3- Profesör kadrosunda bulunanlar (Diğer)

63

4- Doçent kadrosunda bulunanlar (Kazanılmış hak aylığı birinci derece olan)

57

5- Doçent kadrosunda bulunanlar (Diğer)

68

6- Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar

67

7- Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar

77

 

8- Diğer öğretim elemanlarından;

 

                a) Birinci dereceden aylık alanlar                                                            

66

                b) İkinci dereceden aylık alanlar                                                              

66

                c) Üçüncü dereceden aylık alanlar   

66

                ç) Dördüncü ve beşinci dereceden aylık alanlar                                      

66

                d) Diğer derecelerden aylık alanlar                                                          

66

 

POZİSYON UNVANI

ORAN %

Başmühendis, Mühendis, Mimar, Bölge Plancısı, Şehir Plancısı, Veteriner Hekim

96

Diğer Teknik Hizmet Personeli (Jeolog, Hidrolog, Hidrojeolog, Jeofizikçi, Kimyager, Fizikçi, Jeomorfolog, Arkeolog, Matematikçi, İstatistikçi, Astronom)

91

Uzman Tabip

83

Tabip

82

Tekniker, Teknisyen

82

Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre), Diş Tabibi

76

Eczacı

74

Biyolog, Psikolog, Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi, Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Röntgen Teknisyeni, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Diğer Sağlık Personeli

72

Proje Başkanı, Proje Birim Başkanı, Proje Koordinatörü, Deniz Trafik Baş Kılavuzu, Deniz Trafik Kılavuzu

67

Avukat

67

Proje Değerlendirme ve Uygulama Uzmanı, Proje Uzmanı, Deniz Trafik Kılavuz Yardımcısı

67

Öğretmen

65

Vaiz

66

İmam-Hatip, Kur’an Kursu Öğreticisi, Müezzin-Kayyım

65

Çözümleyici, Sistem Programcısı, Programcı, Mütercim-Tercüman,

65

Büro Personeli, Büro Görevlisi, Büro Memuru, Tapu Arşiv Uzmanı, Arşiv Uzmanı

65

Destek Personeli, Destek Elemanı, Fiziki Destek Elemanı

63

Yukarıda sayılan pozisyon unvanları dışında kalanlar

64

 

 

 

 

1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere, 3/1/2011 tarihli ve 2011/1241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklikler metne ve cetvellere işlenmiştir.

 

[1] 17/5/2011 tarihli ve 2011/1803 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesi ile “ile Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü” ibaresi fıkraya eklenmiş olup söz konusu değişiklik metne işlenmiştir. Yapılan bu değişikliğin yürürlüğe girişi tarihi 15/6/2011 tarihinden geçerli olmak üzere 02/6/2011’dir.

[2] Bu maddenin yürürlüğe giriş tarihi 05/1/2011’dur.

[3] Bu maddenin yürürlüğe giriş tarihi 02/6/2011’dir.


İlgili Kanun:

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar