4822 Sayılı Kanun İle Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 25 İnci Maddesine ve 5560 Sayılı Kanunla Değişik 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 3 Üncü ve 17/7 Nci Maddelerine Göre 2008 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/3)

  • Mevzuat Tarihi09.12.2007
  • KurumBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bu Tebliğ; 4822 sayılı Kanun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 25 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 5560 sayılı Kanunla Değişik 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 3 üncü ve 17/7 nci maddeleri hükmü uyarınca belirlenen usule göre 17/11/2007 tarih ve 26703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 377 Sıra No’lu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen 2007 yılı için yeniden değerleme oranı olan %7,2 (yedi virgül iki) artış esas alınarak, 1/1/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere arttırılması amacıyla düzenlenmiştir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kabahatler Kanunu


Yorumlar