Afetlerde ve Acil Durumlarda Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi25.05.2021
  • KurumSağlık Bakanlığı

Bu Yönetmelik; afet ve acil durumlar ile insani yardım faaliyetleri kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinin yurt içi ve yurt dışında kaliteli, etkin ve verimli olarak yürütülmesini planlamak ve sağlamak amacıyla zarar azaltma, hazırlık, erken uyarı, müdahale ve iyileştirme evrelerine ait faaliyetlerin gerçekleştirilmesine, sevk ve idaresine, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanmasına dair usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, ulusal ve uluslararası afetlerde ve acil durumlarda sağlık hizmeti sunan ve bu hizmetin sunulmasıyla ilgili olan Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına, üniversitelere, kamu, özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait ve bunlar tarafından kurulan sağlık kurum/kuruluşlarını ve bunların hizmetle ilgili bütün faaliyetlerini kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu


Yorumlar