Yönetmelikler

  • Sıralama

Gizlilik Dereceli Belgelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 5529)

Bu Yönetmelik; muhteviyatına veya güncelliğine göre gizlilik dereceli belgeler için uygulanacak usul ve esasları belirlemek ve gizlilik dereceli belgelerde uygulama birliğini sağlamak amacıyla çıkarılmış olup, kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı şarj istasyonlarının işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek ama...

Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen ve insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansöre yönelik gerçekleştirile...

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 5210)

Bu Yönetmelik; mevzuat taslaklarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mev...

Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği (Karar Sayısı: 5211)

Bu Yönetmelik; afet ve acil durumlara müdahalede ihtiyaç duyulacak kapasiteyi ulusal ve yerel düzeyde planlamak, bu kapasitenin olay bölgesine hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasını ve kullanılmasını sağlamak, müdahale hizmetlerini ve bu hizmetle...

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Ürün ve Hizmet Satışı ile Araç Gereç Kira Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin (TEİAŞ) ihtiyacı için ürettiği mamul veya yarı mamul ürünler ile ihtiyaç için üretilmemekle beraber kendiliğinden semere veren ve üretim sonucu açığa çıkan ürün ve/veya hizmetlerin satışı ile s...

Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketindeki emekliliğe yönelik birikimlerin veya taahhütlere ilişkin tutarların kısmen veya...

Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; çevrenin korunması ile yayılı kaynaklar ve sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılması için kirleticilerin salım ve taşıma kaydının oluşturulmasına yönelik usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Ek-1’de belirtilen faa...

Orman Kanununun 17 nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Uygulanması Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 115 inci, ek 9 uncu, ek 11 inci ve geçici 8 inci maddelerine göre verilecek izinlere ve bu izinlerden tahsil edilecek bedellere ait iş ve işlemleri düze...

Orman Kanununun 18 inci Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 18 inci maddesine göre verilecek izinlere ve bu izinlerden tahsil edilecek bedellere ait iş ve işlemleri düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır.