Yönetmelikler

  • Sıralama

Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; birbirine bitişik ve/veya yakın I. Grup, II. Grup (a) bendi ve IV. Grup (b) bendi maden sahalarında tek başına yapılan maden işletme faaliyetlerinin; çevresel etkileri, şehirleşme, işletme güvenliği, rezervin verimli işletilmesi ve ben...

İstanbul İmar Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; uygulama imar planı bulunan alanları kapsar.

Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile Satışına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; ilgili mevzuatı uyarınca kamu taşınmazları üzerinde kıyı yapıları dâhil turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından yatırımcı ve işletmecilere veril...

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; asansörlerin periyodik kontrolüne ilişkin usul ve esaslar ile asansör periyodik kontrollerinde görev alacak olan A tipi muayene kuruluşlarının yetkilendirilmesi, yükümlülükleri ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacı...

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Kişisel Verileri Koruma Kurumunun teşkilat yapısı, hizmet birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB)

Bu Yönetmelik; izin verilebilen maksimum PS basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların ve donanımların gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını...

Küçük Kapasiteli Kesimhanelerin Genel ve Özel Hijyen Kurallarına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; küçük kapasiteli kesimhaneler için genel ve özel hijyen gereklilikleri ile bu işletmelerin onay işlemlerine dair usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; küçük kapasiteli olarak faaliyet gösteren evcil tırnaklı hayvanları...

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Emniyet Teşkilatına alınacak çarşı ve mahalle bekçilerinde aranılacak şartlar ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Emniyet Teşkilatına alınacak çarşı ve mahalle bekçilerinde aranılac...

Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin gerçek veya tüzel kişilere tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen il ve ilçelerdeki...

Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu işlemler dolayısıyla alınacak ücretleri belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, Karayolları Trafik Kanununun 131 inci maddesi hükümleri saklı kalma...