Yönetmelikler

  • Sıralama

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB)

Bu Yönetmelik; izin verilebilen maksimum PS basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların ve donanımların gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını...

Küçük Kapasiteli Kesimhanelerin Genel ve Özel Hijyen Kurallarına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; küçük kapasiteli kesimhaneler için genel ve özel hijyen gereklilikleri ile bu işletmelerin onay işlemlerine dair usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; küçük kapasiteli olarak faaliyet gösteren evcil tırnaklı hayvanları...

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Emniyet Teşkilatına alınacak çarşı ve mahalle bekçilerinde aranılacak şartlar ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Emniyet Teşkilatına alınacak çarşı ve mahalle bekçilerinde aranılac...

Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin gerçek veya tüzel kişilere tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen il ve ilçelerdeki...

Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu işlemler dolayısıyla alınacak ücretleri belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, Karayolları Trafik Kanununun 131 inci maddesi hükümleri saklı kalma...

Deterjanlar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; piyasaya arz edilen deterjanların ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere u...

Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesinin Verilmesi ve Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan elektronik haberleşme istasyonlarına 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendine göre verilecek yer seçim belge...

Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek kapasite de dâhil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması ve/veya uzun dönemli sistem güvenliğinin temini için güvenilir kurulu güç kapasitesinin korunm...

Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; karayolu taşımacılık faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek; taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak; taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat am...

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimine, ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleri kullanılarak...