Yönetmelikler

  • Sıralama

Afet Sebebiyle Yapılan ve Yapılacak Olan Binaların Borçlandırma Bedellerinden Yapılacak İndirimler Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 5663, 6409, 6610, 7010, sayılı özel afetler kanunlarına, 7269 sayılı Afetler Kanununa ve bu Kanunun bazı maddelerini tadil eden ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesini öngören 1051 sayılı Kanuna göre emanet, ihale ve evini yapana yardım...

Devlet Binaları İşletme, Bakım, Onarım Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Devlet binalarının ve müştemilatının mimari, yapım yönünden bakım ve onarımlarının yapılması ve bu binaların içinde veya dışında olup bina ile ilgili tesis ve donatımın işletme, koruyucu bakımları onarımları ve temizlik işleri hizmetle...

Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, muhtemel afetlerin genel hayata etkili olup olmadığının tayin ve tespitinde esas alınacak ölçü ve sayıların belirlenmesi amacıyla yayımlanmıştır.

Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkındaki Yönetmelik

Bu Yönetmelik; afet sebebiyle, kendilerine bina yapılacak veya inşaat kredisi verilecek malik ve hissedarlarla, ebeveyni ile birlikte oturan evli kişilerin hak sahipliği yönünden tayin ve tespitleri belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Teçhizat Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Çarşı ve mahalle bekçi teşkilatı hizmetlerinde sürat ve kolaylığı sağlamak, görevi daha tesirli ve verimli kılmak ve teşkilatı denetleme hizmetlerini yürütmek ve bir merkezden takip ve murakabesini mümkün kılmak için taşıt, telsiz, tel...

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Çalışma Şekli ve Zamanı ile Fevkalade Hallerde Ödenecek Fazla Mesai Ücreti Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma şekli ve zamanı ile fevkalade hallerde ödenecek fazla mesai ücreti hakkındaki hükümlere ilişkindir.

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Meslek İçi Eğitim ve Yetiştirme Esasları ile Kursların Düzenlenme Şekil ve Usullerini Gösterir Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin mesleki ve genel bilgilerini arttırmak ve hizmette daha başarılı olmalarını sağlamak gayesiyle açılacak meslek içi eğitim kursları ve bekçi adaylarının asaleten tayinlerinin yapılabilmesi için açılacak kur...

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Vazifeleri ile İlgili Olarak Riayet Etmeleri Gereken Hususları Gösterir Yönetmelik

Bu Yönetmelik; çarşı ve mahalle bekçilerinin vazifeleri sırasında uymak zorunda oldukları hususları belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Sivil Savunma Bakımından Halk Tarafından Yapılacak Teşkilât ve Alınacak Tedbirler Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; sivil savunma bakımından fertler ve aileler, yani halk tarafından yapılacak teşkilât ve alınacak tedbirleri belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Sivil Savunma İdaresi Taşra Teşkilatı İle Daire, Müessese ve Teşekküller Sivil Savunma Personelinin Görev ve İşbölümü Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; sivil savunma idaresi taşra teşkilâtı ile daire, müessese ve teşekküller sivil savunma personelinin görev ve işbölümünü belirtmek amacıyla yayımlanmıştır.