Yönetmelikler

  • Sıralama

Sayıştayın İdari İşlem ve Yazışmalarıyla İlgili Belgelerin Yok Edilmesi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Sayıştay’ın idari işlem ve yazışmalarına ilişkin olup "Sayıştay’a Verilen Her Çeşit Gider ve Gelir Evrakı ile Her Çeşit Belgelerin Saklama Süreleri ve Yok Edilme Usulleri Hakkında Tüzük" kapsamı dışında kalan ve saklanmasına lüzum olma...

Eskimiş, Yıpranmış veya Kısmen Fiziki Parça Kaybına Uğramış Banknotların Değiştirilmesi Hakkında 14 Ocak 1970 Tarihli ve 1211 Sayılı Kanun'un 37 Nci Maddesi Gereğince Maliye Bakanlığı* ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Arasında Müştereken Kararlaştırılan Esaslarla İlgili Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından tedavüle çıkarılan ve halen tedavülde bulunan, üzerinde seri ve sıra numarası, Banka yetkililerinin imzaları olan ve yüzeyinde eksiği olmayan banknotların dolaşımı esnasında eskiyip, yıprand...

İller Bankası Sigorta Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Bankanın sigorta konularına giren işlerde sigorta teknik ve icap­larına uygun olarak bizzat Bankaca yapılan Dahili Sigorta işlemleri ile acente sıfatıyla bir sigorta şirketi adına yaptırılacak Harici Sigorta işlemlerini ve ilgililerin...

İller Bankası Ekspertiz Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İller Bankası örgüt, görev ve yetki yönetmeliği ile yürürlükte bulunan yönetmelikler, genelge, talimat ve şartnamelerdeki hükümler altında, Banka, ortak idareler veya sair kuruluşların ihtiyacı için Banka aracılığı ile, Daire Başkanlık...

Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 26/06/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 12. maddesi gereğince, anılan kanunun bildirimlerle ilgili maddelerinin uygulanma kurallarının, belge, kart ve defterlerin biçim ve kapsamı alınış, veriliş ve saklanma yönteml...

Afet Sebebiyle Yapılan ve Yapılacak Olan Binaların Borçlandırma Bedellerinden Yapılacak İndirimler Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 5663, 6409, 6610, 7010, sayılı özel afetler kanunlarına, 7269 sayılı Afetler Kanununa ve bu Kanunun bazı maddelerini tadil eden ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesini öngören 1051 sayılı Kanuna göre emanet, ihale ve evini yapana yardım...

Devlet Binaları İşletme, Bakım, Onarım Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Devlet binalarının ve müştemilatının mimari, yapım yönünden bakım ve onarımlarının yapılması ve bu binaların içinde veya dışında olup bina ile ilgili tesis ve donatımın işletme, koruyucu bakımları onarımları ve temizlik işleri hizmetle...

Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, muhtemel afetlerin genel hayata etkili olup olmadığının tayin ve tespitinde esas alınacak ölçü ve sayıların belirlenmesi amacıyla yayımlanmıştır.

Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkındaki Yönetmelik

Bu Yönetmelik; afet sebebiyle, kendilerine bina yapılacak veya inşaat kredisi verilecek malik ve hissedarlarla, ebeveyni ile birlikte oturan evli kişilerin hak sahipliği yönünden tayin ve tespitleri belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Teçhizat Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Çarşı ve mahalle bekçi teşkilatı hizmetlerinde sürat ve kolaylığı sağlamak, görevi daha tesirli ve verimli kılmak ve teşkilatı denetleme hizmetlerini yürütmek ve bir merkezden takip ve murakabesini mümkün kılmak için taşıt, telsiz, tel...