Yönetmelikler

  • Sıralama

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlerinin çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilm...

Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yurt Dışına Çıkarılması ve Yurda Sokulması Hakkında Yönetmelik

Bu yönetmelik; korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarının geçici olarak sergilenmek üzere, yurt dışına gönderilmesi esaslarıyla Türkiye’de görevli Elçilikler ve Uluslar arası kuruluşlar ile konsolosluklar mensubu diplomatik statüye sahi...

Define Arama Yönetmeliği

Bu yönetmelik; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda belirtilen yerler dışında define aramalarında uyulacak esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; define arama ruhsatının verilmesine, define arayıcıdan istenecek belgeler...

Müzelerle Müzelere Bağlı Birimlerde ve Örenyerlerdeki Kültür Varlıklarının Film ve Fotoğraflarının Çekilmesi Mülaj ve Kopyalarının Çıkarılması Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Kültür ve Turizm Bakanlığına ait müzeler ile bu müzelere bağlı birimler ve ören yerlerindeki taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının öğretim, eğitim, bilimsel araştırma ve tanıtma amacıyla fotoğraflarının ve filmlerinin çeki...

Taşınır Kültür Varlığı Ticareti ve Bu Ticarete Ait İşyerleri İle Depoların Denetimi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 2863 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan tasnif sonunda; korunması gerekli olmadığı tespit edilen taşınır kültür varlıkları ile korunması gerekli olduğuna karar verilerek tescil edilenlerden devlet müzelerine alınması lüzum görülmeye...

Korunmaya Muhtaç Çocukların Tespiti, İnceleme Korunma Kararlarının Alınması ve Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; korunmaya muhtaç çocukların tespiti, incelenmesi, korunma kararlarının ve gerekli tedbirlerin alınması ve kaldırılmasına ilişkin esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; korunmaya muhtaç çocukların tespiti, incelenmesi, korunma k...

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 18/12/1981 tarih ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 6-7-9-10-13-20-21 ve 27 nci maddelerinde belirtilen hususlardaki esasları belirlemek 33 üncü maddesi gereğince bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas...

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Yataklı Tedavi Kurumlarında çeşitli hizmetlerin uygulama esaslarını, personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve modern çağın icaplarına ve memleket gerçeklerine uygun, süratli, kaliteli, ekonomik bir hastane işletmeciliğ...

Sayıştayın İdari İşlem ve Yazışmalarıyla İlgili Belgelerin Yok Edilmesi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Sayıştay’ın idari işlem ve yazışmalarına ilişkin olup "Sayıştay’a Verilen Her Çeşit Gider ve Gelir Evrakı ile Her Çeşit Belgelerin Saklama Süreleri ve Yok Edilme Usulleri Hakkında Tüzük" kapsamı dışında kalan ve saklanmasına lüzum olma...

Eskimiş, Yıpranmış veya Kısmen Fiziki Parça Kaybına Uğramış Banknotların Değiştirilmesi Hakkında 14 Ocak 1970 Tarihli ve 1211 Sayılı Kanun'un 37 Nci Maddesi Gereğince Maliye Bakanlığı* ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Arasında Müştereken Kararlaştırılan Esaslarla İlgili Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından tedavüle çıkarılan ve halen tedavülde bulunan, üzerinde seri ve sıra numarası, Banka yetkililerinin imzaları olan ve yüzeyinde eksiği olmayan banknotların dolaşımı esnasında eskiyip, yıprand...