Yönetmelikler

  • Sıralama

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Serbest Bölgelerin kurulması, yönetilmesi, işletilmesi ve 3218 sayılı Kanunun 7’nci maddesi ile oluşturulan Özel Hesabının tahsilat ve harcama esasları ile bu Özel Hesaba ilişkin diğer hususları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olu...

Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanallarında Çalışacak Taşıma Araçları Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanallarında, bölgenin ekolojik değerlerini korumak, çevre kirlenmelerini ve bozulmalarını önlemek gayesiyle bu sularda seyredecek her türlü aracın teknik özelliklerinin belirlenmesi, araç trafiğinin düzenlenmes...

Türk İdareciler Şurası Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; İçişleri Bakanlığı ve Bağlı Kurulukları ile mülki (mahalli idareleri İlgilendiren konularda ülkenin ihtiyaçlarına uygun olarak yapılacak çalışma ve değerlendirmelere yardımcı olmak maksadıyla; istişarî kararlar alınmasını sağlamak, Bak...

Olağanüstü Hal Bölge Valiliği Tarafından Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsatı Verilmesinde Uyulacak Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğince silah taşıma ve bulundurma ruhsatı verilmesinde uyulacak esas ve usulleri belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; Olağanüstü Hal Bölge Valiliği tarafından kimlere, hangi tür silahlar için taşıma ve bulund...

Orman Emvalinin İstihsaline Ait Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 6831 sayılı Orman Kanununun 2896 sayılı Kanunla değiştirilen 27 nci maddesi ile 40 ncı maddesinde yer alan iş ve işlemlerin yapılmasına ait şekil ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; Devlet Ormanlarından kesilecek veya her...

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Çalışma Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulunun çalışma usül ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulunun çalışma usül ve esaslarına, teftiş, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve eğ...

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; hayvanlardan ve hayvan maddelerinden insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan korunulmasını ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele esas ve usullerini tespit etmek amacıyla düzenlenmiş olup; Hayvan sağlığını korumaya, bulaşıc...

Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliği

Bu yönetmelik; periyodik ve stok muayeneleri yapılan ölçü ve ölçü aletlerinden alınacak muayene ve damgalama ücretlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olup; uzunluk, alan, hacim, ağırlık ölçüleri, tartı aletleri, areometreler, hububat muayene al...

Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Devlet madalya ve nişanlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Devlet madalya ve nişanlarının çeşidine, ebat, biçim ve özelliklerinin tesbitine, kimlere ve nasıl verileceğine, bunların tescil, muhafaz...

Etnografik Nitelikteki Taşınır Kültür Varlıkları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Etnoğrafik nitelikteki taşınır kültür ve tabiat varlıklarının alımı, satımı, ait olacağı devirleri, diğer nitelikleri, tescilleri, yurtdışına çıkarılmaları ve yurda getirilmeleri ile ilgili kuralları göstermek amacıyla yayımlanmıştır.