Yönetmelikler

  • Sıralama

Karayolu Trafik Güvenliğinin Sağlanması Yönünden, Yolun Yapısında Yapılacak Her Türlü Çalışmalarda Alınacak Tedbirler ile Karayolu Dışında, Kenarında veya Üzerindeki Diğer Levhalar, Işıklar ve İşaretlemeler Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca karayolu yapısında yapılacak her türlü çalışmalar ile zorunlu hallerde karayolu dışında, kenarında veya üzerinde bulunacak olan standart trafik işaretleri dışındaki l...

Şehir ve Kasaba İçmesuyu Projelerinin Hazırlanmasına Ait Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Şehir ve kasabalara getirilecek içmesularına ait projelerin tanzim ve uygulamaya aktarılmasında uygulanması gereken hususları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; İller Bankası Genel Müdürlüğünce yapılacak ve yaptırılacak içmesu...

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; iç tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine dair hükümleri kapsar.

Kamu Ortaklığı Fonu Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunla kurulan Kamu Ortaklığı Fonu'nun yönetimi, kullanılması esasları ve Fon'a ilişkin diğer hususları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Kamu...

Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Bulanlara, Haber Verenlere ve Yakalayan Kamu Görevlilerine Verilecek İkramiye İle İlgili Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan taşınır kültür ve tabiat varlıklarını bulanlara, varlığını haber verenler ile bunları yakalayan kamu görevlilerine Devlet tarafından verilecek ikramiyenin tahakkuk ve tediyesine ait işlemler...

Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik

Bu yönetmelik; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na tabi taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını meydana çıkarmak üzere araştırma, sondaj ve kazı yapılması için izin verilmesine, elde edilecek varlıkların muhafaza şart...

Orman Kanununun 35. Maddesindeki Yapı Sistemlerinin Tesbiti ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 6831 sayılı Orman Kanununun değişik 35 inci maddesinde yer alan yapı sistemlerini tesbit etmek ve uygulamadaki şekil ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; 6831 sayılı Orman Kanununun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri gereğince or...

Orman Kanununun 112,113 ve 114 ncü Maddelerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 6831 sayılı Orman Kanununun 2896 sayılı Kanunla değişik 112,113 ve 114 ncü maddelerine göre hesaplanması gereken orman suçlarından doğan idare zararının tespitine ait usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; Her çeşit or...

Orman Kanunu’nun 84 üncü Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 6831 sayılı Orman Kanununun 2896 sayılı Kanunla değiştirilen 84 üncü maddesinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; orman suçlarından dolayı zaptolunan orman emvali ve sair mahsuller,suçta kullan...

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlerinin çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilm...