Yönetmelikler

  • Sıralama

Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa göre toplanacak her türlü yardımlarda uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup; yardım toplama faaliyetinde kullanılacak olan makbuz ve biletlerin şekli, bastırılması, dağıtıl...

Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Türk sporunun geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, sporcu sayısının artırılması için sporla ilgili bütün kaynakları en etkili şekilde devreye sokmak üzere gerçek veya tüzel kişilerce beden eğitimi ve spor tesisleri kurulması ve bu tesis...

Çocuk Trafik Eğitim Parkları Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; “Çocuk Trafik Eğitim Parkları” nın yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esasları ile diğer hususları ve ilgili kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; daha önce açılmış olan çocuk...

Mera Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 25/02/1998 ve 4342 sayılı Mera Kanunu ile 11/06/1998 tarihli ve 4368 sayılı Mera Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun'un uygulanmasının usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; mera, yaylak ve...

Basın İlân Kurumu Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; basın ilan kurumu teşkilatındaki kadroların çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile düzenlenen eser sahibinin haklarına komşu hak sahiplerinin sınırlarının korunması ve belirlenmesi, bir hak sahiplerinin birbirleri ve eser sahipleri ile olan ilişkileri düzenlemek amacıyla...

Yap-İşlet Modeli İle Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi İle Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Yap-İşlet modeli ile üretim şirketlerine ülke enerji plan ve politikalarına uygun biçimde elektrik enerjisi üretmek için mülkiyetleri kendilerine ait olmak üzere termik santral kurma ve işletme izni verilmesi ile enerji satışına dair e...

Karayolları Trafik Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden; karayollarında trafik düzeninin sağlanması ve trafik güvenliğini ilgilendiren hususlarda alınacak tedbirler ile ilgili olarak, Yönetmelikte düzenlenmesi işa...

Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Bakanlar Kurulunca nakline karar verilen orman içi köyler halkının yerleştirilmesi ve orman sınırları dışına çıkarılmış ve çıkarılacak yerlerin değerlendirilmesi suretiyle orman köylülerinin kalkındırılmalarının desteklenmesine ilişkin...

Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Karayollarının her iki tarafında karayollarına bağlantıyı sağlayacak geçiş yollan yönünden akaryakıt istasyonları, servis istasyonları, akaryakıt dolum istasyonları, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG/CNG) dolum ve ikmal istasyonları,...