Yönetmelikler

  • Sıralama

İnsan Hakları Danışma Kurulunun Kuruluş Görev ve İşleyişi İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Başbakanlık bünyesinde kurulan İnsan Hakları Danışma Kurulunun kuruluş, görev ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Kaplıcalar Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; toprak, yeraltı, deniz ve iklim kaynaklı doğal tedavi unsurlarının tedavi edici faktör olarak kullanıldığı kaplıcalar, içmece ve iklim kür merkezleri ile ilgili hususlar ve buralarda kurulacak sağlık amaçlı her türlü tesisin nitelik ve...

Cami Yaptıracak veya Onaracak Derneklere ve Köylere Yapılacak Yardımlar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Dernekler Kanunu gereğince kurulmuş olup, faaliyetleri arasında cami yapımı veya onarımı bulunan dernekler ile camilerini yaptıracak veya onaracak köylere, yeni cami yapımı veya mevcut camilerin onarımı için Vakıflar Genel Müdürlüğü b...

İller Bankası Jeotermal Enerji Tesisi Projelerinin Hazırlanmasına Ait Yönetmelik

Bu Yönetmelik; il, ilçe ve beldelere yaptırılacak jeotermal enerji tesislerine ait projelerin hazırlanmasında uyulması gereken esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; jeotermal enerji aranmasına ve işletilmesine yönelik etüt ve sondaj ça...

Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik

Bu Yönetmelik; eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş bayrakların yok edilmesi usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; kamu kurum veya kuruluşlarının, gerçek veya tüzel kişilerin, dış temsilciliklerin ellerinde...

Huzurevleri İle Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde bakım görecek 60 yaş üzerindeki yaşlıların saptanması, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandırılması, verilecek hizmetin tür ve niteliği ile işleyiş esasla...

Aerosol Kaplar Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; metal cam veya plastikten yapılmış kapların imali, doldurulması sınıflandırılması, işaretlenmesi, muayenesi, teknik özellikleri, emniyet tedbirleri ve etiketlenmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; maks...

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; elektrik kuvvetli akım tesislerinin kurulmasının, işletilmesinin ve bakımının can (insan hayatı) ve mal emniyeti bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; iç sularımızda, karasularımızda, münhasır ekonomik bölgelerimizde, nehirler, baraj ve göllerde, uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimimiz altında bulunan deniz alanlarında ve bunları etkileyebilecek bir yerde veya...

Köy Korucuları Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; köy korucularının işe alınması, görev alanlarının belirlenmesi, görevleri, sorumlulukları, eğitimleri ve işten çıkarılmaları ve diğer özlük hakları ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; köy korucularını...