Yönetmelikler

  • Sıralama

Altyapılı Arsa Üretimi ve Bu Arsalarin Tahsis Yoluyla Satışına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca tespit edilen yerleşim yerlerinde düzenli ve kontrollü kentleşmeyi sağlamak üzere; konut yapımına uygun arazi ve arsaların seçimi ve temini, arsa geliştirmeyi kolaylaştıracak ve hızlandıracak yöntemler...

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanılarak çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde taşımacılık faaliyetleri için öngörülen mesle...

Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Bakanlar Kurulunca mezarının Devlet Mezarlığı dışında bulunması kararlaştırılan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları ile Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Ata Sökmen ve eski Başbakanlardan Adnan Menderes, eski Bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ve...

Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; radyoaktif madde kullanımından oluşan atıkların halka, çalışanlara ve çevreye zararı olmayacak şekilde çevreye verilebilme şartlarını belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; yarılanma süreleri 100 günden kısa olan radyoizotoplar ile C-14...

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai bertarafına kadar; çevresel açıdan belirli kriter, temel koşul ve özelliklere sahip pil ve akümülatörlerin üretiminin sağlanmasına, İnsan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde do...

Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, sertifika mali sorumluluk sigortası yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.

Eser, İcra, Yapım Ve Yayınların Kullanılması ve/veya İletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 41 ve 43 üncü maddeleri çerçevesinde, eser, icra, yapım ve yayınların kullanılması ve/veya iletilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; eser, icra, fonogram v...

Orman Ürünlerine Verilecek Taşıma Belgelerine Ait Yönetmelik

Bu Yönetmelik, Orman ürünlerinin taşınmasında kullanılan nakliye tezkereleri ile sevk irsaliyelerinin düzenlenmesi ve kullanılmasına ait şekil ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; Devlet ormanları ile Devletten başkasına ait ormanlardan...

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasına dair esas ve usulleri düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; merkezi idare kapsamında...

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinin belirlenmesine ve belirleme sürecinde görev alacak çalışma komisyonlarının oluşturulmasına, bu komisyonların görev ve yetkileri ile çalışma şekline ilişkin usul ve e...