Yönetmelikler

  • Sıralama

Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının Ekinde Yer Alan Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasında Öngörülen Bildirim Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasının standartlara ilişkin hükümleri ile üç sayılı Ekinde yer alan "Standartların Hazırlanması, Kabulü ve Uygulanması Hakkında İyi Uygulama Kodu" hariç olmak üzere, yetkili kamu kurum ve­ya kuruluşları...

Balıkçı Barınakları Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; balıkçı barınaklarının yer seçimi ve tesbiti ile özellikleri, inşaatı tamamlanan balıkçı barınaklarının kiralama, işletme esas ve usulleri, işletmecilerin uygulaması gereken işlem ve tedbirleri, barınaktan yararlanan gemilerin ödemeler...

Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 4122 sayılı ve 23.7.1995 tarihli Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Seferberlik Kanununa göre orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak; toprak, su ve bitki arasında bozulan ekolojik dengeyi kurmak, geliştirmek ve çevre değerlerin...

Orman Haftası ve Ağaç Bayramı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; ülkemiz ormancılığının tanıtılması ile orman ve ağaç sevgisinin artırılmasına katkıda bulunmak üzere yapılacak çalışmalara ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Orman Haftasına, Ağaç Bayramına, Dünya Orma...

Orman Ürünlerinden Faydalanmak İsteyenlere Verilecek İzinlere Ait Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Orman Ürünlerinden Faydalanmak İsteyenlere Verilecek İzinlerin esas ve usullerini düzenlenmek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Devlet ormanlarında, ormanların gelişmesi için idarenin yapacağı teknik iş ve işlemler dışında ormancılık tek...

Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği

Bu yönetmelik; Kamu görevi yapan Devlet, il, belediye ve köyler ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından elektrik enerjisi üretmek, iletmek ve/veya dağıtmak üzere kurulacak tesislerin kabul işlemlerini yapmak amacıyla hazırlanmış olup, yapımı tamamlanm...

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık İşetmelerinin Yönetimi İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu yönetmelik; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık işletmelerinin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği

Bu yönetmelik; 3516 Sayılı "Ölçüler ve Ayar Kanunu" nun 9 uncu maddesinde gösterilen ilk, periyodik ve ani muayenelerle şikayet ve stok muayenelerinin usul ve esaslarının tespiti ve bunların kimler tarafından, ne şekilde ve ne suretle yapılacakların...

Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 22 Nisan 1925 tarihli ve 657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu ile bu Kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapan 2 Ocak 1961 tarihli ve 203,7 Mart 1990 tarihli ve 3615 Sayılı Kanunlar,30 Mayıs 1973 tarihli ve 1738 Sayılı Seyir ve...

Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının Merkez ve Taşra Teşkilatı birimlerinin elinde bulunan arşiv malzemesi ile ilerde arşiv malzemesi haline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesini, herhangi bir sebepten dolayı bunların kayba u...