Yönetmelikler

  • Sıralama

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakım Evleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren Devlet memurlarının çocukları için açılacak olan bakımevlerinin kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyl...

Millî Parklar Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile 6831 sayılı Orman Kanununun 25 inci maddesinin uygulanmasını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 22 nci maddesi ile 2896 sayılı Kanunla 6831 sayılı Orman K...

Milli Parklar Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile 6831 sayılı Orman Kanununun 25 inci maddesinin uygulanmasını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 22 nci maddesi ile 2896 sayılı Kanunla 6831 sayılı Orman K...

Tanıtıcı Bayrakların Kullanma İznine ve Tescil İşlemlerine Ait Yönetmelik

Bu Yönetmelik; tanıtıcı bayrakların kullanma iznine ve tescil işlemlerine dair esas ve usulleri belirtmek amacıyla düzenlenmiş olup; Türk Silahlı Kuvvetlerine, eğitim kurumlarına, spor kulüplerine, izci ve yavrukurt kuruluşlarına ve bunlara bağlı kur...

Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Kapsamına giren meslek mensuplarının atanma,değerlendirme ve yerdeğiştirme esaslarını; Hizmet gerekleri, sicil, liyakat, performans ve kıdem gibi krıterler dikkate alınarak objektif ve gerçeğe uygun bir şekilde düzenlemek, Meslek mensu...

Afetler Sebebiyle Edinilen Bina Arsa ve Arazilerden Arta Kalanların Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 7269 Sayılı Kanun veya afete dair hükümler taşıyan diğer kanunlara göre iktisap olunan arsa veya araziler ile yapılan veya yaptırılan binalardan türlü sebeplerle artakalanların değerlendirilmesi olup buna ait uygulamanın esaslarını kap...

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kanunlara uygun olarak kullanılmasına; Valilerin askeri birliklerden yardım istemesine; hükümet komiseri ve yardımcılarının, güvenlik kuvvetlerinin, görevli askeri birliklerin, düzenleme...

Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik, 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin şekil ve usulleri belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; 3091 sayılı Kanunda geçen bazı deyimlerin tanımlanması, karar vermeye y...

Evlendirme Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; evlendirme işlemlerini yürütecek görevlilerin tesbitine ve bunların yetkilerine, evlendirmeye esas olacak dosyaların düzenlenmesine evlenmeye itiraza, evlenmenin yapılmasına, tören yerlerine, evlendirme daire ve memurlarının denetlenme...

Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, Karayolundan yararlananlara, yol, trafik durumu ve yakın çevre ile ilgili gerekli bilgileri vermek, yasaklama ve kısıtlamaları bildirmek suretiyle trafik düzen ve güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlenmiş olup; karayollarında uygulanac...