Yönetmelikler

  • Sıralama

Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca uygulanan nakdi düzenli sosyal yardım programlarından yararlananların istihdam edilmesi halinde verilecek sigorta prim desteği ile çalışabilir durumda olanların işe veya mesleki eğitime yönl...

4749 Sayılı Kanun Kapsamında Hazine Müsteşarlığı Tarafından Türkiye Cumhuriyeti Adına Hibe Alınması, Hibe Verilmesi ve Hibelerin Takibine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; herhangi bir dış finansman kaynağından Müsteşarlık tarafından Türkiye Cumhuriyeti adına hibe alınması; yabancı ülkelere, yabancı ülkelerin kuruluşlarına, uluslararası kuruluşlara ve oluşturulacak uluslararası yardım konsorsiyumlarına h...

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin işletimi ve kullanımı safhalarında insanların maruz kalacağı, binaların dışından veya içinden kaynaklanan gürültülerin, kişilerin huzur ve sükûnuna, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en...

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; ruhsatlı veya izinli beşeri tıbbi ürünlerin kişilerin sağlığı ve güvenliği açısından doğru kullanılmasını sağlamak amacıyla ambalaj bilgileri ve kullanma talimatında bulunması gereken bilgiler ile hatalı, sahte beşeri tıbbi ürünlere ka...

Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların belge verilerek korunması ile bu haklarla ilgili diğer işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olu...

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; çevrenin korunmasını sağlamak üzere sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda, çevre üzerinde önemli etkiler yapması beklenen plan/programların hazırlanması ve onayı sürecine çevresel unsurların entegre edilmesi için uygulanan Strat...

Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; objektif ve şeffaf koşullar altında doğal gazın piyasada fiyatlanmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiş olup; piyasa katılımcılarının ticaret yapabilmelerine ve/veya iletim sistemindeki dengesizliklerin giderilmesine imkan veren organize...

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Kılavuzluğu Hizmeti ile Alan Kılavuzlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 19/6/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu uyarınca Tarihi Alanda alan kılavuzu kimliğ...

Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içi üretimin ve katma değerin artırılması, teknoloji kazanımının sağlanması, daha önce yurt içinde üretimi bulunmayan ürünlerin üretilebilmesi, yeni teknoloji ve ürünlere yönelik araştırma geliştirme faaliyetlerinin sürdür...

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; trafikte seyreden motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıları ve çevreyi korumak, egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak, ölçümler yaparak kontrol etmek ve uygulama...