Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi02.02.2019
  • KurumSanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bu Yönetmelik; organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, yapımı ve işletilmesi ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, organize sanayi bölgelerinin yer seçimini, kuruluş protokolünün onayını, imar ve parselasyon planlarının onayını, arsa tahsislerini, altyapı tesisleri kurma, kullanma ve işletme hakkı ile ilgili hususları, kredi kullanmakta olan OSB’lerde ihale usul ve esasları ile OSB üst kuruluşunun görev ve çalışma şekli ile Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin diğer hususları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu


Yorumlar