Yönetmelikler

  • Sıralama

İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendiri...

Şehirler Arası Yolcu Taşıma Hizmeti İle Servis Ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişilebilir Hâle Getirilmesine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; şehirler arası yolcu taşıma hizmeti ile servis ve turizm taşımacılığı hizmetinin erişilebilir hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Resmî İlân ve Reklâmların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; resmî ilân ve reklâmların Basın İlan Kurumu tarafından elektronik ortamda İLANBİS aracılığıyla ilân verenlerden alınması ve süreli yayınlara dağıtılmasının sağlanmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; res...

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; orman alanını artırmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek ve bozulan orman ekosistemini yeniden oluşturmak amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Genel Müdürlükçe veya gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon...

Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; atıksu toplama ve uzaklaştırma sistemlerinin planlanması, tasarımı ve projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; halk sağlığı ve güvenliğini, çevrenin korunmasını, sis...

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; ilgili mevzuata ve uluslararası standartlara uygun olarak genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının bütçelerinin hazırlanması, malî kaynaklarının yönetilmesi ve kontrolü,...

Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılacak engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerinin açılış izinlerinin verilmesi, çalışma şartları, personel standardı, denetlenmeleri, müeyyideleri, bakım hizmetlerinin kapsa...

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2014/29/AB)

Bu Yönetmelik; basit basınçlı kapların karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşullarını ve piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; doğal gaz piyasası faaliyetlerine ilişkin tarifelerin hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, belirlenmesi, onaylanması, yayımlanması ve revizyonuna ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; tarifelere...

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; kamu ve hazine taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda büyük ölçekli yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) oluşturularak yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, bu alanların yatırımcılara tahs...