Yönetmelikler

  • Sıralama

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; akut ve kronik böbrek yetmezliği bulunan hastalarda ve gerekli diğer tıbbi durumlarda diyaliz tedavi yöntemlerini uygulayacak ünite ve merkezlerin planlamalarına, açılmalarına, faaliyetlerine, denetlenmelerine, ünite ve merkezde görev...

Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, tarımsal arazilerin toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, yapımı ve işletilmesi ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, organize sanayi bölgelerinin yer seçimi...

Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, organize sanayi bölgelerinin yer seçimi işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; gerekli iş ve işlemleri kapsar.

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Bu Genelge, "Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesine ilişkindir.

Esnaf ve Sanatkârlar Sicili Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; esnaf ve sanatkârlar sicili kayıtlarının tam ve doğru tutulması ile esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerinin çalışma, denetim ve gözetimine yönelik usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; müdürlüklerin kurulmasına ve...

Basın Kartı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, basın kartı verilecek kişileri ve basın kartlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Elektronik Tebligat Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından Posta ve Telgr...

Yatırım Alanlarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; ilgili mevzuatı kapsamında kurulacak olan organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi siteleri için kuruluş sürecini hızlandırmak amacıyla önceden uygun alanları belirlemek ve bu ala...

Resmî Gazete Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 358)

Bu Yönetmelik; Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazete’sinin yayımlanması, içeriği ve düzeni ile ilanlara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazete’sinin yayımlanması, içeriği ve düzeni ile ilanlara...