Yönetmelikler

  • Sıralama

Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; kalıcı organik kirleticilerin olumsuz etkilerinden insan sağlığını ve çevreyi koruma amacıyla düzenlenmiş olup; bu Yönetmelikte tanımlanan kalıcı organik kirleticilerin;İmalatının, piyasaya arzının ve kullanımının yasaklanmasına, en kı...

Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; karayolu altyapısı güvenlik yönetimi kapsamında, karayolu güvenliği etki değerlendirmeleri, karayolu güvenlik kontrolleri, karayolu ağının güvenlik sıralaması ve yönetimi, karayolu güvenlik teftişleri ile ilgili uygulama usul ve esasla...

Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; uygulama imar...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik;Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana hizmet birimleri ve il müdürlükleri tarafından, kamu yapılarına ilişkin her türlü yapım işlerine ait denetim hizmetlerinin yürütülmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanmıştır...

Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; uygulama imar planı bulunan alanları kapsar.

Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; birbirine bitişik ve/veya yakın I. Grup, II. Grup (a) bendi ve IV. Grup (b) bendi maden sahalarında tek başına yapılan maden işletme faaliyetlerinin; çevresel etkileri, şehirleşme, işletme güvenliği, rezervin verimli işletilmesi ve ben...

İstanbul İmar Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; uygulama imar planı bulunan alanları kapsar.

Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile Satışına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; ilgili mevzuatı uyarınca kamu taşınmazları üzerinde kıyı yapıları dâhil turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından yatırımcı ve işletmecilere veril...

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; asansörlerin periyodik kontrolüne ilişkin usul ve esaslar ile asansör periyodik kontrollerinde görev alacak olan A tipi muayene kuruluşlarının yetkilendirilmesi, yükümlülükleri ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacı...

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Kişisel Verileri Koruma Kurumunun teşkilat yapısı, hizmet birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.