Yönetmelikler

  • Sıralama

Esnaf ve Sanatkârlar Sicili Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; esnaf ve sanatkârlar sicili kayıtlarının tam ve doğru tutulması ile esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerinin çalışma, denetim ve gözetimine yönelik usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; müdürlüklerin kurulmasına ve...

Basın Kartı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, basın kartı verilecek kişileri ve basın kartlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Elektronik Tebligat Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından Posta ve Telgr...

Yatırım Alanlarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; ilgili mevzuatı kapsamında kurulacak olan organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi siteleri için kuruluş sürecini hızlandırmak amacıyla önceden uygun alanları belirlemek ve bu ala...

Resmî Gazete Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 358)

Bu Yönetmelik; Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazete’sinin yayımlanması, içeriği ve düzeni ile ilanlara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazete’sinin yayımlanması, içeriği ve düzeni ile ilanlara...

Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; kalıcı organik kirleticilerin olumsuz etkilerinden insan sağlığını ve çevreyi koruma amacıyla düzenlenmiş olup; bu Yönetmelikte tanımlanan kalıcı organik kirleticilerin;İmalatının, piyasaya arzının ve kullanımının yasaklanmasına, en kı...

Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; karayolu altyapısı güvenlik yönetimi kapsamında, karayolu güvenliği etki değerlendirmeleri, karayolu güvenlik kontrolleri, karayolu ağının güvenlik sıralaması ve yönetimi, karayolu güvenlik teftişleri ile ilgili uygulama usul ve esasla...

Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; uygulama imar...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik;Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana hizmet birimleri ve il müdürlükleri tarafından, kamu yapılarına ilişkin her türlü yapım işlerine ait denetim hizmetlerinin yürütülmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanmıştır...

Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; uygulama imar planı bulunan alanları kapsar.