Hususi İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı Nizamnamesi

  • Mevzuat Tarihi03.02.1935
  • KurumBakanlar Kurulu

Özel idare ve belediyelerde para ve menkul kıymetleri ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan memur ve müstahdemler için müteselsil kefalet usulünü tatbik etmek maksadiyle (Hususi İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı) kurulmuştur. Bu sandık hükmişahsiyeti haiz ve Dahiliye Vekilliğine bağlıdır

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kefalet Kanunu


Yorumlar